Văn bản khác 38-KH/CCTP

Kế hoạch 38-KH/CCTP năm 2014 đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 38-KH/CCTP 2014 tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp hoạt động tư pháp


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 38-KH/CCTP

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016; Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12-3- 2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với nội dung như sau:

I - Mục đích, yêu cầu, phạm vi

1. Mục đích của việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp nhằm:

- Tăng cường hơn nữa sự thống nhất về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và đổi mới tổ chức, hoạt động tư pháp; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần các văn kiện của Đảng; góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp.

- Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức đối với chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, qua đó tạo sự ủng hộ và tham gia của người dân, tổ chức đối với quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; củng cố niềm tin của người dân, tổ chức vào chủ trương, pháp luật về cải cách tư pháp và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

2. Việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cần đảm bảo các yêu cầu: Thông tin, tuyên truyền phải chính xác, kịp thời, thường xuyên các nhiệm vụ, chủ trương và quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp; lựa chọn phạm vi và mức độ thông tin phù hợp, thiết thực, hiệu quả; hình thức tuyên truyền đa dạng, gắn với nhiệm vụ cụ thể; thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, theo từng chuyên đề; phân công rõ trách nhiệm thực hiện, và thực hiện bảo mật thông tin theo đúng quy định.

3. Phạm vi thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trong Kế hoạch này bao gồm: Các vấn đề về đường lối, chủ trương được đề ra trong các văn kiện của Đảng về cải cách tư pháp; mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp; tình hình và kết quả thực hiện cải cách tư pháp; các kết quả hoạt động tư pháp có liên quan đến việc thực hiện chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp.

II - Nội dung thông tin, tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sau đây:

1. Về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

- Chủ trương, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp được xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn kiện khác của Đảng.

- Kết quả thực hiện cải cách tư pháp hàng năm từ khi có chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, trọng tâm là kết quả 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến năm 2016; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

- Những quy định mới của Hiến pháp năm 2013 thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp như: vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của tòa án nhân dân trong thực hiện quyền tư pháp; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân… các nguyên tắc hiến định về tổ chức và hoạt động tư pháp. Các luật về tổ chức các cơ quan tư pháp, các luật về tố tụng tư pháp và pháp luật có liên quan được Quốc hội thông qua theo tinh, thần cải cách tư pháp.

- Mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chủ trương tổ chức Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân theo cấp xét xử không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; việc thành lập tòa án nhân dân 4 cấp theo Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.

- Ý nghĩa, mục đích của các chủ trương, nhiệm vụ lớn, quan trọng về cải cách tư pháp: đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; đổi mới mô hình tố tụng theo hưởng kết hợp giữa mô hình tố tụng thẩm vấn và mô hình tố tụng tranh tụng, tăng cường tranh tụng tại phiên tòa và đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; việc hoàn thiện cơ chế, nâng cao vị trí, vai trò của Luật sư, đổi mới và tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý để đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của giám định tư pháp và xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bổ trợ tư pháp; tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương trong công tác thi hành án và thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số địa phương....

2.Về hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tin về hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và hoạt động cải cách tư pháp của các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương:

- Nội dung các phiên họp và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Hoạt động của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và công tác tư pháp của các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương, trọng tâm là kết quả thực hiện chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp.

III - Hình thức thông tin, tuyên truyền

1. Thực hiện tuyên truyền trực tiếp thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm về cải cách tư pháp; lồng ghép nội dung về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp vào chương trình giảng dạy pháp luật ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống trường Đảng, các trường, các cơ sở đào tạo luật, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp của các cơ quan tư pháp Trung ương.

2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đăng tải các văn bản của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các bài viết về công tác tư pháp và cải cách tư pháp trên báo chí, bản tin của các cơ quan Trung ương và địa phương; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề, số phụ đề về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Tổ chức tọa đàm, trả lời phỏng vấn về cải cách tư pháp trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình địa phương và các phương tiện truyền thông khác. Xây dựng mục Hỏi - đáp về cải cách tư pháp trong chuyên mục về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người dân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp.

3. Xuất bản các tài liệu nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

4.Thông qua các phiên tòa xét xử công khai, nhất là các phiên tòa xét xử lưu động.

IV - Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm

a, Các cấp uỷ, tổ chức đảng ở Trung ương: Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương; Ban cán sự Đảng các cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp; Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam; Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan, tổ chức Đảng có liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ Kế hoạch này, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và xác định chương trình, kế hoạch cụ thể cho các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên ở cơ quan, tổ chức, đơn vị về công tác thông tin, tuyên truyền từ nay đến cuối năm 2014 và hằng năm cho những năm sau của bộ, ngành, tổ chức mình.

- Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả đối với cơ quan báo chí thuộc bộ, ngành, tổ chức mình và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình để đưa tin kịp thời thông qua các hình thức thông tin, tuyên truyền nêu trên.

- Phân công Người phát ngôn của bộ, ngành, tổ chức về lĩnh vực này để cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình.

b, Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm

- Căn cứ Kế hoạch này, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc (cấp ủy các huyện, quận..., cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tỉnh, các cơ quan tư pháp, các hội, đoàn có liên quan...) tổ chức triển khai hoặc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp của Đảng và tình hình, kết quả hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp ở địa phương từ nay đến cuối năm 2014 và hàng năm cho những năm sau.

- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp cấp ủy trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

c, Các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có trách nhiệm

- Chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí thuộc bộ, ngành, tổ chức mình xây dựng chương trình cụ thể tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình. Quan tâm lồng ghép công tác cải cách tư pháp vào chương trình làm việc của bộ, ngành khi các đồng chí làm việc với các đơn vị trực thuộc và các địa phương.

- Chủ động trong việc cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực liên quan đến hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp. Trong trường hợp cần thiết có thể phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trong việc cung cấp thông tin.

d, Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

- Giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương với các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan thông tin đại chúng khác để thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo trách nhiệm được phân công; phân công thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung, tham gia thực hiện các chương trình truyền thông khi cần thiết.

- Giao đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực làm Người phát ngôn của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về các vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo.

- Tổ chức Tổ công tác chuyên trách tham mưu, giúp việc trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp.

- Chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên nòng cốt của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo để thực hiện thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ phóng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng chuyên mục về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật theo định hướng cải cách tư pháp.

- Phối hợp với Đảng đoàn ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trong hoạt động của mình; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tư pháp và việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương.

d, Về trách nhiệm thông tin, báo cáo

- Các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong báo cáo định kỳ hằng năm về công tác tư pháp và cải cách tư pháp có mục riêng về kết quả công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp gửi về Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

- Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổng hợp thông tin về kết quả thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp của các cấp ủy, tổ chức đảng để báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương hàng năm và đột xuất khi thấy cần thiết.

2. Kinh phí thực hiện

a, Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng chỉ đạo việc bảo đảm kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thuộc trách nhiệm cùa Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương được giao trong Kế hoạch này.

b, Đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc bố trí kinh phí hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

 

 

TRƯỞNG BAN
Trương Tấn Sang

 

NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH TƯ PHÁP HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TỪ THÁNG 8-2014 ĐẾN THÁNG 12-2014 CỦA THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO
(Kèm theo Kế hoạch số 38-KH/CCTP, ngày 15-8-2014 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện

1

Lập Tổ công tác chuyên trách về thông tin, tuyên truyền của Văn phòng Ban Chỉ đạo (quyết định lập Tổ công tác chuyên trách)

Trước ngày 30-8-2014

 

- Thường trực BCĐ chỉ đạo

- Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện

2

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng:

- Quy định về quyền hạn, trách nhiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền của Thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và Tổ công tác chuyên trách về thông tin, tuyên truyền

- Văn bản chỉ đạo định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng

Trước ngày 15-9-2014

- Thường trực BCĐ chỉ đạo

- Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyên trách thực hiện

 

3

Dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền năm 2014 (căn cứ theo Chương trình này sau khi được phê duyệt)

Trước ngày 15-9-2014

- Văn phòng BCĐ, Tổ công tác chuyên trách

4

Tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Kế hoạch với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan

Trước ngày 20-9-2014

- Thường trực BCĐ chỉ đạo

- Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyên trách thực hiện

5

- Phối họp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan mời cộng tác viên, tuyên truyền viên tham gia công tác tuyên truyền

- Phối hợp với Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng chuyên mục về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Trước ngày 30-9-2014

- Thường trực BCĐ chỉ đạo

-Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyên trách thực hiện

6

Tổ chức một số hoạt động thông tin, tuyên truyền việc triển khai Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo (các phiên họp BCĐ, các đoàn công tác kiểm tra, khảo sát việc triển khai Kết luận số 92-KL/TW của BCĐ)

Từ tháng 9 đến hết tháng 12-2014

- Thường trực BCĐ chỉ đạo

Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyên trách thực hiện

7

Tổ chức một số tọa đàm trên VTV, kênh truyền hình VOV, kênh truyền hình TTXVN, kênh truyền hình ANTV (An ninh tivi)... về tiếp tục thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp (xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, thành phần, tổ chức quay ghi hình, ghi âm, phát sóng)

Tháng 10, 11 12-2014

- Thường trực BCĐ chỉ đạo

Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyên trách thực hiện

8

Tổ chức tọa đàm với sự tham gia của đội ngũ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo để trao đổi, cung cấp thông tin về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp

Tháng 10-2014

Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyên trách

9

Xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương với các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan thông tin đại chúng khác để thông tin, tuyên truyền vê chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo trách nhiệm (cho năm 2015)

Từ ngày 01/11 đến hết tháng 12-2014

- Thường trực BCĐ chỉ đạo

- Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyên trách thực hiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38-KH/CCTP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu38-KH/CCTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38-KH/CCTP

Lược đồ Kế hoạch 38-KH/CCTP 2014 tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp hoạt động tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 38-KH/CCTP 2014 tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp hoạt động tư pháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu38-KH/CCTP
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Cải cách tư pháp
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 38-KH/CCTP 2014 tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp hoạt động tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 38-KH/CCTP 2014 tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp hoạt động tư pháp

           • 15/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực