Văn bản khác 38/KH-UBND

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 38/KH-UBND 2013 Chiến lược phát triển nghề luật sư Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 38/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thc hin Quyết đnh số 1072/QĐ-TTg ny 05 tháng 7 năm 2011 của Thtướng Chính ph phê duyệt Chiến lược phát trin nghề lut sư đến năm 2020; Quyết đnh s 2320/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2012 của B Tư pháp ban hành Kế hoch tng th triển khai Chiến lược phát triển nghề lut sư đến m 2020; y ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch trin khai thc hin Chiến lược phát triển ngh luật đến năm 2020 trên đa bàn tỉnh Tiền Giang vi nhng nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Trin khai thc hin có hiu quả Chiến lưc phát triển nghề lut sư đến năm 2020 đã được Th tưng Chính ph phê duyệt và Chiến lưc ci cách tư pháp đến năm 2020 theo Ngh quyết s 49-NQ/TW và Ngh quyết Đi hội đi biu lần thứ IX ca Đng b tnh.

- Xác đnh nhng nhim v, gii pháp c th đối vi c hoạt động để triển khai thc hin Chiến lược phát triển nghề lut sư đến năm 2020 (sau đây gi Chiến lưc), thời hạn hoàn thành, trách nhim ca các s, ban, ngành tnh và đa phương có liên quan trong việc triển khai thc hin các giải pháp ca Chiến lược.

2. Yêu cu

- Thc hin đúng, đy đ kp thời nhng nội dung đã đưc đ ra trong Chiến lược; đảm bảo các ni dung, hot đng phù hp với tình nh quy hoch tổng thể kinh tế - xã hi của tnh hot động hành ngh lut sư.

- Các nhim v, gii pháp đ ra trong các chính ch, đ án, kế hoạch ca tỉnh phi bo đm kh thi, có s liên kết, hỗ tr ln nhau, ng hướng ti mc tiêu trin khai thc hiện Chiến lưc phát triển ngh lut sư đến năm 2020.

- Đề cao trách nhim của các cấp, các ngành đồng thời đm bo s phi hp hiu quả gia Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư vi các s, ngành các cơ quan, tổ chc có liên quan trong việc trin khai thc hin Chiến lược phát trin nghề lut sư đến năm 2020 đã được Thủ tưng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch trin khai thc hin Chiến lược phát trin nghề lut sư đến năm 2020 trên đa bàn tnh Tiền Giang.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Giai đon năm 2013 - 2015

a) Xây dng, hoàn thiện th chế và các chính sách v luật sư hành nghlut sư

- Triển khai thc hiện Lut sa đi, b sung mt số điu của Luật Lut sư.

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

- Ban hành văn bản quy định về chế độ, chính sách thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp, các vị trí khác trong cơ quan nhà nước.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2013 - 2015.

b) ng cao nhn thc v vị trí, vai trò của Lut sư trong hi

Thc hin vic tuyên truyền, ph biến nhm ng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.

- Cơ quan ch trì: S Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn báo chí ở tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

c) Phát triển tổ chức hành nghề luật sư, số lượng luật sư

- Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, đáp ứng yêu cầu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phi hợp: Tòa án nhân dân tnh, Viện Kiểm sát nhân dân tnh, SNi vụ, Đoàn Lut sư.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2013 - 2015.

- Xây dng chính sách phát trin t chc hành ngh lut sư phù hợp với nhu cu của hội v dch vụ pháp lý, phát trin t chc hành nghề lut sư có quy mô lớn hot đng chuyên sâu trong lĩnh vc thương mi quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các t chc hành ngh lut nước ngoài.

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Ban Ch đo Cải cách pháp, y ban Mặt trận T  quc tnh, Đoàn Luật sư c cơ quan, t chc có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2014 - 2015.

d) ng cao chất lượng đội ngũ lut sư

Xây dựng Kế hoạch và thc hin bi dưng thưng xuyên về nghip vụ chuyên môn, ngoi ng, kỹ năng hành nghề đạo đc ng x ngh nghip cho lut sư, bảo đm đến năm 2015 ít nhất 50% số lưng luật sư trên đa bàn tnh đưc bồi dưng thưng xuyên.

- Cơ quan ch trì: Đoàn Lut sư.

- Cơ quan phi hp: S Tư pháp, S Ni v và các cơ quan, t chức có liên quan.

- Thi gian thc hin: Năm 2013 - 2015.

đ) Phát trin hot đng hành ngh lut sư; Phát huy vai trò của lut trong đi mi hot đng tố tụng, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp

- Xây dựng kế hoạch tăng cường sự tham gia của luật sư vào các dự án công.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2013 - 2014.

- Xây dng Đề án tăng ng s tham gia tr giúp pháp miễn phí cho các đối tưng ngưi nghèo, đối tượng chính sách ca luật sư.

+ Cơ quan chủ trì: Đoàn Lut sư.

+ Cơ quan phi hợp: S Tư pháp, Hi Lut gia các quan, t chc có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2013.

e) Tăng cưng hiu lc, hiệu qu công tác qun v luật sư hành nghề lut sư; ng cao năng lc tquản của Đoàn Lut tnh.

- Đi mi, kiện toàn, nâng cao năng lực, nhân lc, trách nhiệm của đội ngũ cán b đưc phân ng giúp y ban nhân tnh qun nhà nưc về lut sư và hành ngh luật sư; Trang b s vật chất và các điu kin cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiu qu công tác qun nhà nước v lut sư hành nghlut sư.

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp.

+ Cơ quan phi hp: SNi vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đu tư, Đoàn Luật sư và các cơ quan, t chức có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2013 - 2015.

- T chc Đi hi Luật nhim k 2014 - 2018.

Lãnh đạo, chđo Đoàn Lut sư tnh tổ chc Đi hội Lut sư nhim k  2014 - 2018; thẩm đnh, trình y ban nhân dân tnh xem xét Đề án t chc Đi hi nhim k, phương án xây dng Ban Ch nhim, Hi đng khen thưởng, klut nhim k mới..., đng thời trình y ban nhân dân tnh phê chun kết quĐi hi của Đoàn lut sư sau khi kết thúc Đi hội.

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp.

+ Cơ quan phi hợp: S Nội v, Đoàn Luật sư, y ban Mt trận T quc tỉnh các cơ quan, t chc có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2013 - 2014.

- Tăng cưng công tác thanh tra, kim tra v t chc và hoạt đng lut sư, t chức hành ngh luật sư, tp shành ngh luật sư trên đa bàn tnh.

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp.

+ Cơ quan phối hp: Cơ quan Thuế, Đoàn Luật sư các cơ quan, t chc liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2013 - 2015.

- Sửa đổi, b sung Điều l Đoàn Luật sư tnh (sau khi Điu l sa đi, bsung theo Luật sa đổi, b sung một s điều ca Lut Lut sư do Liên đoàn Lut sư Việt Nam ban hành hiệu lc); Ban hành Quy chế hoạt đng ni b; Quy chế phối hợp trong công tác qun lut sư và hành ngh lut sư.

+ Cơ quan chủ trì: Đoàn Lut sư.

+ Cơ quan phối hp: S Tư pháp, S Ni v và các cơ quan, t chc có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2013 - 2015.

- Thc hin hợp tác quc tế, hi nhp v luật sư và hành ngh luật sư (theo hưng dẫn của Bộ Tư pháp).

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp.

+ Cơ quan phi hp: S Kế hoạch và Đu tư, Đoàn Luật sư và các cơ quan, t chức có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2013 - 2015.

2. Giai đon năm 2016 - 2020

a) Xây dng, hoàn thin th chế và cnh sách v lut sư và hành nghề lut sư

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lut sư 03 năm thi hành Luật sa đổi, b sung mt s điu của Luật Lut sư; đề xuất, kiến nghị nhng gii pháp tiếp tc hoàn thin thchế v lut sư và hành nghề luật sư.

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp.

+ Cơ quan phi hợp: S Ni v, Đn Lut sư, Công an tnh, a án nhân dân tnh, Viện Kim t nhân n tnh và c cơ quan, t chức có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2016.

- Tiếp tc trin khai thc hiện có hiu quả các đán, kế hoch, cơ chế, chính ch… liên quan đến t chc hoạt động lut sư đã đưc y dng và ban hành trong giai đon năm 2013 - 2015; Thc hin sơ kết, tng kết, đánh giá, đ xut các nhiệm v, giải pháp nhằm tiếp tc trin khai hiu quả kế hoch; Báo cáo B Tư pháp về tình hình trin khai Kế hoch này.

+ Cơ quan thc hiện: Các cơ quan, t chc trách nhim trong việc trin khai thc hin chiến lược phát trin ngh luật sư trên đa bàn tnh.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2016 - 2020.

b) ng cao nhn thc v vị trí, vai trò của lut sư trong xã hi

Tiếp tục đy mạnh vic tuyên truyền, ph biến nhm nâng cao v trí, vai trò ca lut sư trong hi.

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp.

+ Cơ quan phối hp: Đoàn Luật sư, y ban Mt trn T quốc tnh, y ban nn dân cấp huyện; c t chc chính tr - xã hi, quan thông tn báo chí ở tỉnh.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2016 - 2020.

c) Phát trin tổ chc hành nghề luật sư và s lượng lut sư

Tiếp tục trin khai thc hiện Đề án phát triển đội ngũ lut sư, tổ chc nh ngh lut sư đã đưc y ban nhân dân tnh p duyệt, tiếp tc soát sa đổi, bsung cho p hợp.

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp

+ Cơ quan phối hợp: Ban Ch đo Cải cách pháp, y ban Mặt trận T  quc tnh, SNi vụ, Đoàn Luật sư các quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2016 - 2020.

d) ng cao chất lượng luật

Tiếp tc thc hiện bi dưỡng thưng xuyên về chuyên môn nghip vụ, knăng hành ngh và đo đc ng x nghề nghip luật sư, bo đm đến năm 2020, 100% số lưng lut sư được bi dưỡng thường xuyên.

+ Cơ quan chủ trì: Đoàn Lut sư.

+ Cơ quan phối hp: S Nội vụ, S Tư pháp và các cơ quan, t chc có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2016 - 2020.

đ) Tăng cường hiu lc, hiu qu ng tác qun v luật sư và hành nghlut sư; nâng cao năng lc tự quản ca Đoàn Lut sư tnh

- Tiếp tc đi mới, kiện toàn, nâng cao năng lc, nhân lc, trách nhim ca đi ngũ cán b được phân công giúp y ban nhân tnh qun nhà nước về lut sư nh nghề lut ; Trang b cơ s vt chất các điu kin cn thiết khác đ nâng cao hiệu lc, hiu qu công tác quản nhà nưc về lut sư và nh ngh lut sư.

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp.

+ Cơ quan phi hp: SNi vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đu tư, Đoàn Luật sư và các cơ quan, t chức có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2016 - 2020.

- Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra v t chc và hot động lut sư, tổ chc nh ngh lut sư, tp sự hành ngh luật sư trên đa bàn tnh.

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp.

+ Cơ quan phối hp: Cơ quan Thuế, Đoàn Luật sư các cơ quan, t chc liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2016 - 2020.

- Tiếp tục thc hin hợp tác quốc tế, hội nhp về lut sư và hành nghề luật sư (theo hưng dn ca B Tư pháp).

+ Cơ quan chủ trì: STư pháp

+ Cơ quan phi hp: S Kế hoạch và Đu tư, Đoàn Luật sư và các cơ quan, t chức có liên quan.

+ Thời gian thc hiện: Năm 2016 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp cơ quan đầu mối giúp y ban nhân dân tnh t chc trin khai thc hiện Quyết đnh số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 ca Thtướng Chính phủ; Kế hoạch tổng th triển khai thc hin Chiến lưc phát trin nghlut sư đến năm 2020 của B Tư pháp và Kế hoạch này; Ch trì, phi hợp vi các s, ngành có liên quan Đoàn Luật sư thc hin các nhim v và quyn hn sau:

a) Triển khai thc hiện hiu qu Kế hoch trin khai thc hin Chiến lược pt trin ngh lut sư đến năm 2020 trên đa bàn tnh; kim tra, giám sát và chịu trách nhim v kết qu thc hin.

b) Nghiên cu đề xut v chế, chính ch đ huy đng, khuyến kch stham gia của các cơ quan, ban ngành, t chc, doanh nghiệp, lut sư, t chc hành ngh luật vào vic trin khai thc hiện chiến lược.

c) Tăng cường công tác qun nhà nưc đối vi đội ngũ lut sư các tchc hành nghề lut sư; thc hin thanh tra, kim tra, x vi phm và kp thi tháo g nhng khó khăn, vướng mắc v t chc hot đng của các t chc hành ngh luật sư trên đa bàn tnh.

d) Tổng hp tình hình trin khai thc hiện, tiến hành sơ kết, tng kết và đnh k hàng năm, từng giai đon báo cáo B Tư pháp y ban nhân dân tỉnh v kết quả thc hin Kế hoch.

đ) Phối hợp vi S Tài chính lp d toán kinh phí để triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát trin ngh lut sư đến năm 2020 trên đa bàn tnh.

2. Sở Tài chính

Trong phm vi chc năng, nhiệm v ca mình, STài cnh có trách nhim đm bảo ngân sách nhà nưc cấp hàng năm để thc hin Kế hoch theo quy đnh ca pháp luật; hưng dn quan chủ trì hoạt đng việc lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí ngun ngân sách hàng năm để trin khai kế hoạch thc hin chiến lược phát trin ngh lut đến năm 2020 trên đa bàn tnh.

3. Công an tỉnh

Phi hợp với S Tư pháp, các s, ngành và các cơ quan, tổ chc có liên quan ban hành văn bn quy đnh v chế đ, chính sách thu hút các luật sư có năng lc, trình đ, phm chất chính tr, phm chất đo đc để to ngun tuyn dng, bổ nhim vào các chc danh tư pháp, các v trí khác trong cơ quan nhà nước; đ xuất, kiến ngh nhng gii pháp nhằm hoàn thiện th chế về lut sư hành ngh luật sư trên đa bàn tnh.

4. Đề nghị Toà án nhân dân, Vin Kim sát nhân dân tnh

- Trong phạm vi chc năng ca đơn vtchc tuyên truyn, phổ biến Quyết đnh số 1072/QĐ-TTg ny 05/7/2011 của Thtưng Chính phv Chiến lưc phát triển nghề lut sư đến năm 2020 Kế hoạch này cho đi ngũ cán bộ, công chc, viên chc thuộc ngành mình qun lý.

- Phối hợp cht ch với S Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình trin khai thc hin Kế hoạch này.

5. Đề ngh y ban Mặt trn T quc tnh; các t chc chính tr - hi, cơ quan thông tn báo chí trên đa bàn tnh

Trong phạm vi chc ng, nhiệm vụ của quan, đơn vị mình phối hp cht ch với S Tư pháp, Đoàn Lut sư các cơ quan, đơn v liên quan trin khai thc hin các nhiệm v ti Kế hoch y; phản ánh các vn đ liên quan đến việc thc hin Kế hoch.

6. Các sở, ban, ngành khác

Các s, ban, ngành tnh trong phạm vi nhim vụ, quyền hạn của mình phi hp vi S Tư pháp, Đoàn Lut thc hiện c nội dung công vic nêu tại mc II của Kế hoạch này.

ng năm, tng giai đon tng hp kết qu triển khai thc hiện kế hoạch y gi STư pháp để tng hp báo cáo B Tư pháp y ban nhân dân tnh.

7. Đoàn Lut sư tnh

a) Chủ trì, phi hp với các quan, tổ chc liên quan xây dng đ án, Kế hoch của Đoàn lut sư trong vic t chc thc hiện các nhim vụ, gii pháp ca chiến lược và kế hoạch thc hiện triển khai chiến lược trên đa bàn tnh.

b) Quy hoạch, la chn nhng lut sư có chuyên môn, nghiệp v trình đ ngoi ng để đào to, bồi dưỡng trong ngoài c phc vụ hội nhp kinh tế quốc tế. Đng thi thường xuyên cử luật sư tham gia các chương trình bi dưng kiến thc, k năng cho luật sư.

c) Kp thi sa đổi, b sung Điu l Đoàn Luật sư tnh sau khi Điều l sửa đi, b sung theo Luật sa đi, bổ sung một s điều ca Lut Luật sư do Liên đoàn Lut sư Vit Nam ban nh hiu lc; ban hành quy chế hoạt động nội b, quy chế phi hp trong công tác qun lut sư hành ngh luật sư.

d) Phối hợp vi S Tư pháp ng dn việc liên kết các tổ chc hành nghnh thành các t chc quy mô lớn đủ khả năng tim lực tham gia tư vấn, tranh tng trong các lĩnh vc đầu , kinh doanh, thương mi phục v hội nhp kinh tế quc tế.

đ) Định k hàng năm, tng giai đon xây dng báo cáo v tình hình trin khai thc hiện kế hoch gi S Tư pháp đ tổng hp, báo cáo v B Tư pháp và y ban nhân dân tnh.

e) Có trách nhim phi hợp chặt ch vi S Tư pháp, các sở, ngành c quan, t chc liên quan thc hin c nhim vụ, giải pháp mà kế hoạch đã đ ra.

8. y ban nhân dân các huyn, thành phố, thxã

Ch đo các phòng, ban chuyên môn t chc tuyên truyền, ph biến Quyết đnh s 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 ca Th tướng Chính ph về Chiến lưc phát trin ngh lut sư đến năm 2020 Kế hoch này cho đi ngũ cán bộ, ng chc, viên chc nhân dân trên đa bàn; phối hợp vi STư pháp và Đoàn Luật tnh trong vic quản n nước v hoạt động của Luật sư, tổ chc hành ngh lut sư có tr s hot động đt ti đa phương mình.

IV. KINH P THC HIN

Kinh phí trin khai thc hiện Kế hoch y bao gm kinh phí t nguồn nn sách nhà nưc và kinh phí đóng góp, htrợ ca các cá nhân, tchc, doanh nghip trong và ngoài nưc, c t chc xã hi - ngh nghiệp ca lut sư và c ngun thu hp pháp khác (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị được giao, phân công chủ trì thc hin nội dung, nhim vụ theo Kế hoạch này trách nhim lập d toán kinh phí, gi cơ quan tài chính cùng cp tổng hp, trình cấp thm quyền phê duyt, quyết đnh theo quy đnh của pháp luật v ngân ch nhà nước./.

 

 

KT. CH TCH
PHÓ CH TCH

Trn Kim Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu38/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2013
Ngày hiệu lực12/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 38/KH-UBND 2013 Chiến lược phát triển nghề luật sư Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 38/KH-UBND 2013 Chiến lược phát triển nghề luật sư Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu38/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Kim Mai
        Ngày ban hành12/04/2013
        Ngày hiệu lực12/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 38/KH-UBND 2013 Chiến lược phát triển nghề luật sư Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 38/KH-UBND 2013 Chiến lược phát triển nghề luật sư Tiền Giang

           • 12/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực