Văn bản khác 38/KH-UBND

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Luật luật sư sửa đổi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 38/KH-UBND 2013 triển khai thi hành Luật luật sư sửa đổi trên địa bàn Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Để triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức các tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức triển khai thống nhất, hiệu quả các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trong thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư; phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung trong công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và tiếp tục thực hiện Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, gắn với chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 của Chính phủ .

- Các cơ quan, tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thi hành, đảm bảo các nội dung thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phố biến về các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả như: Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu bản tin, tạp chí, trang tin điện tử…

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang; Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2013.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

Xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư; thực hiện việc chuyển tiếp đối với luật sư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 92a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư quy định về Điều khoản chuyển tiếp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề luật sư với tư cách cá nhân và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Riêng thực hiện điều khoản chuyển tiếp thực hiện từ ngày 01/7/2013 đến ngày 01/7/2015).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Đoàn Luật sư, các tổ chức cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh

Thực hiện việc tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan do Sở, ban, ngành mình tham mưu ban hành, xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND theo quy định.

3. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Đoàn Luật sư

Có trách nhiệm tuyên truyền và thực hiện đúng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; đồng thời có biện pháp nâng cao vai trò tự quản của Đoàn Luật sư theo quy định.

5. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bổ trợ tư pháp - BTP;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH, VX
- Các Sở. cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đoàn Luật sư;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu38/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2013
Ngày hiệu lực19/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 38/KH-UBND 2013 triển khai thi hành Luật luật sư sửa đổi trên địa bàn Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 38/KH-UBND 2013 triển khai thi hành Luật luật sư sửa đổi trên địa bàn Bắc Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu38/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành19/06/2013
        Ngày hiệu lực19/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 38/KH-UBND 2013 triển khai thi hành Luật luật sư sửa đổi trên địa bàn Bắc Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 38/KH-UBND 2013 triển khai thi hành Luật luật sư sửa đổi trên địa bàn Bắc Giang

             • 19/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/06/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực