Văn bản khác 38/KH-UBND

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2014 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi – rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2014-2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 38/KH-UBND 2014 tiêm vắc xin phòng sởi rubella cho trẻ em Tuyên Quang từ 2014-2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG SỞI – RUBELLA CHO TRẺ EM TỪ 1-14 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG TỪ NĂM 2014-2015

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng; Quyết định số 1878/QĐ-BYT ngày 25/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin sởi - rubella (MR) trong Tiêm chủng mở rộng;

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi- rubella trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2014 - 2015 như sau.

I. MỤC TIÊU

- Phấn đấu trên 95% trẻ từ 1 đến 14 tuổi được tiêm vắc xin sởi - rubella trong chiến dịch.

- Phấn đấu 100% trẻ được tiêm vắc xin sởi - rubella đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH

1. Thời gian triển khai chiến dịch: Từ tháng 7/2014 đến hết tháng 12/2014.

2. Phạm vi triển khai chiến dịch:

- Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh, gồm 2.095 thôn bản thuộc 141 xã, phường, thị trấn tại 7/7 huyện, thành phố.

- Số đối tượng dự kiến được tiêm vắc xin sởi - rubella trong chiến dịch: 180.230 trẻ (từ 1- 14 tuổi).

3. Hình thức: Tổ chức thành chiến dịch (triển khai tiêm đồng loạt cho trẻ cả 3 nhóm tuổi trên địa bàn tỉnh, không lồng ghép với tiêm chủng thường xuyên), chiến dịch triển khai ở 3 tuyến, cụ thể như sau

3.1. Tuyến tỉnh sẽ thực hiện thành 3 đợt:

- Đợt 1: Trong tháng 10/2014, triển khai chiến dịch tại huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang.

- Đợt 2: Trong tháng 11/2014, triển khai chiến dịch tại huyện Yên Sơn và huyện Chiêm Hóa.

- Đợt 3: Trong tháng 12/2014, triển khai chiến dịch tại huyện Hàm Yên, huyện Na Hang và huyện Lâm Bình.

3.2. Tại tuyến huyện, thành phố tổ chức thành 3 đợt (mỗi đợt triển khai chiến dịch tại 1/3 số xã, phường, thị trấn do huyện, thành phố lựa chọn).

3.3. Tại tuyến xã, phường, thị trấn tổ chức tiêm vắc xin sởi-rubella từ 4 - 6 ngày tùy theo số lượng trẻ trên địa bàn.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo: Thành lập Ban chỉ đạo các cấp để chỉ đạo thực hiện chiến dịch, cụ thể:

1.1. Ban Chỉ đạo tuyến tỉnh gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó trưởng ban là Lãnh đạo Sở Y tế; các thành viên Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh; mời đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia thành viên Ban Chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trước 15/7/2014.

1.2. Ban Chỉ đạo tuyến huyện gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo Phòng Y tế và các phòng, ban, đoàn thể xã hội có liên quan. Thời gian hoàn thành trước 25/7/2014.

1.3. Ban Chỉ đạo tuyến xã gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Trạm trưởng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; thành viên Ban Chỉ đạo là các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội có liên quan. Thời gian hoàn thành trước 10/8/2014.

2. Thông tin, truyền thông

Thực hiện tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng liên tục ít nhất 2 tuần trước khi chiến dịch diễn ra và trong thời gian thực hiện chiến dịch: Tuyên truyền nêu rõ về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella, tác dụng, lợi ích của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải sau khi tiêm chủng dưới nhiều hình thức khác nhau.

3. Các hoạt động triển khai về công tác chuyên môn, kỹ thuật

3.1. Tổ chức các Hội nghị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi - rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2014.

3.2 Tập huấn chuyên môn: Triển khai tập huấn cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/08/2014.

3.3. Điều tra, phân loại đối tượng để triển khai tiêm chủng:

- Nhóm trẻ từ 11 – 14 tuổi (trẻ sinh từ năm 2000 - 2003); gồm học sinh trung học cơ sở; trung học phổ thông dân tộc nội trú và trẻ tại cộng đồng.

- Nhóm trẻ từ 6 – 10 tuổi (sinh từ năm 2004 - 2008); gồm học sinh các trường tiểu học và trẻ tại cộng đồng.

- Nhóm trẻ từ 1 – 5 tuổi (sinh từ năm 2009 - 2013); gồm trẻ trong các nhà trẻ, mẫu giáo và trẻ tại cộng đồng.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước khi tổ chức chiến dịch 01 tháng.

3.4. Bố trí điểm tiêm chủng, điểm trực cấp cứu

a) Bố trí điểm tiêm chủng

- Cơ sở tiêm chủng cố định: Tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn.

- Điểm tiêm chủng lưu động: Bố trí tại các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo và tại thôn, bản (Hội trường thôn, Nhà Văn hóa thôn).

- Điểm tiêm chủng phải đảm bảo yêu cầu theo Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

b) Bố trí điểm thường trực cấp cứu lưu động: Chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc, trang thiết bị phục vụ cấp cứu kịp thời trong suốt thời gian triển khai chiến dịch, không để các tai biến nặng xảy ra.

4. Tiếp nhận, vận chuyển vắc xin và cung cấp vật tư, biểu mẫu: Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin và cung cấp vật tư, biểu mẫu cho chiến dịch tới các điểm tiêm chủng đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo:

- Công tác kiểm tra giám sát cần được thực hiện ngay từ thời gian chuẩn bị chiến dịch và trong suốt thời gian triển khai chiến dịch. Mỗi tuyến cần được kiểm tra giám sát tối thiểu 2 lần.

- Ban Chỉ đạo tuyến tỉnh có trách nhiệm kiểm tra giám sát tuyến huyện, xã và các điểm tiêm chủng; tuyến huyện có trách nhiệm kiểm tra giám sát tuyến xã và các điểm tiêm chủng. Sau mỗi đợt kiểm tra giám sát, phải tổng hợp báo cáo ngay kết quả với Trưởng Ban Chỉ đạo các tuyến để đánh giá, rút kinh nghiệm và có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

6. Tổng kết, thi đua khen thưởng: Sau khi kết thúc chiến dịch Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch trên địa bàn và thực hiện báo cáo theo quy định; đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch theo quy định.

7. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí Trung ương: Do GAVI tài trợ và từ dự án tiêm chủng mở rộng.

- Nguồn ngân sách của tỉnh: Giao Sở Y tế tổng hợp, đề xuất gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (Cơ quan thường trực)

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi - rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2014 – 2015.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật trong công tác triển khai thực hiện chiến dịch trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các điểm tiêm chủng bao gồm cả các đội cấp cứu lưu động, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chiến dịch với Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính: Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện chiến dịch theo quy định.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, điều tra danh sách trẻ thuộc diện tiêm chủng vắc xin sởi- rubella trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo, giám sát trước trong và sau chiến dịch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Tăng cường công tác tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi- rubella trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức ở tất cả các tuyến trước và trong suốt thời gian triển khai chiến dịch.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch; phân công lãnh đạo và đơn vị chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch theo yêu cầu.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, cơ quan liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chiến dịch tuyến tỉnh để chỉ đạo các cấp, các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện chiến dịch.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp: Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi - rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi- rubella trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2014 - 2015. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng VX, TH, NC;
- CV: TC;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu38/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2014
Ngày hiệu lực08/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 38/KH-UBND 2014 tiêm vắc xin phòng sởi rubella cho trẻ em Tuyên Quang từ 2014-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 38/KH-UBND 2014 tiêm vắc xin phòng sởi rubella cho trẻ em Tuyên Quang từ 2014-2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu38/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành08/07/2014
        Ngày hiệu lực08/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 38/KH-UBND 2014 tiêm vắc xin phòng sởi rubella cho trẻ em Tuyên Quang từ 2014-2015

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 38/KH-UBND 2014 tiêm vắc xin phòng sởi rubella cho trẻ em Tuyên Quang từ 2014-2015

            • 08/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực