Văn bản khác 38/KH-UBND

Kế hoạch 38/KH-UBND về triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 38/KH-UBND 2018 triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ BÀ RỊA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Bà Rịa, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND , ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quyết định ban hành quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND thành phố Bà Rịa về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục công nhận sáng kiến, kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Bà Rịa;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND thành phố Bà Rịa về việc ban hành quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

UBND thành phố Bà Rịa ban hành Kế hoạch triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2018 trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

- Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018.

- Thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học trong công tác và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính bằng các giải pháp: kỹ thuật, quản lý tác nghiệp và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.

- Là điều kiện để xét công nhận các danh hiệu thi đua cuối năm của các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

2. Yêu cầu

Các đơn vị, tập thể, tổ chức, cá nhân triển khai công tác sáng kiến đảm bảo thiết thực tạo hiệu quả phát triển kinh tế và động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

3. Đối tượng

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thành phố.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND các phường xã

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thc hiện

1

Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2018.

Phòng Kinh tế

 

Tháng 2

2

Triển khai Kế hoạch

Các cơ quan ban ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã

 

Tháng 3

3

Hướng dẫn, đôn đốc các cá nhân, đơn vị, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét công nhận sáng kiến năm 2018.

Phòng Kinh tế

 

Tháng 4

4

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến

Phòng Kinh tế

 

Tháng 7

5

Thông báo đến các tác giả sáng kiến về thiếu sót hồ sơ và ấn định thời hạn 01 tháng để tác giả hoàn thiện.

Phòng Kinh tế

 

Tháng 8

6

Tổng hợp, phân loại các sáng kiến.

Phòng Kinh tế

 

Tháng 9

7

Tổ chức họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến phục vụ thi đua khen thưởng năm 2018 cấp thành phố.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố, phòng Kinh tế.

 

Tháng 10

8

Tổng hợp kết quả đánh giá sáng kiến năm 2018 và xây dựng kế hoạch công tác sáng kiến năm 2019

Phòng Kinh tế

 

Tháng 11

9

Thông báo kết quả, tham mưu ban hành Quyết định công nhận sáng kiến năm 2018.

Phòng Kinh tế.

 

Tháng 12

2. Ngành giáo dục - Đào tạo

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hin

1

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến năm học 2017-2018 cho các giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục trình Hội đồng sáng kiến thành phố xét công nhận.

Các trường mầm non + tiểu học + THCS trên địa bàn TP

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Tháng 01

2

- Tổ chức chấm sáng kiến cho các giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục.

- Trình Hội đồng sáng kiến thành phố xét công nhận.

- Bổ sung hồ sơ sáng kiến theo yêu cầu của HĐSK Sở GD-ĐT tỉnh

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Phòng Kinh tế

Tháng 2 - tháng 3

3

Triển khai hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019.

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Các trường mầm non + tiểu học + THCS trên địa bàn TP

Tháng 9

4

Theo dõi việc áp dụng sáng kiến trong thực tiễn công tác tại các đơn vị.

Các trường mầm non + tiểu học + THCS trên địa bàn TP

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Tháng 10-tháng 11

5

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến ngành Giáo dục - Đào tạo năm học 2018 - 2019

Các trường mầm non + tiểu học + THCS

Phòng Giáo dục - Đào tạo (hướng dẫn đánh giá)

Tháng 12

III. KINH PHÍ THC HIN

Kinh phí hỗ trợ các thành viên Hội đồng xét, đánh giá sáng kiến được áp dụng theo Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành quy định trình tự, thủ tục công nhận sáng kiến, kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ thi đua khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND phường, xã

- Triển khai Kế hoạch cho từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để biết và thực hiện.

- Đăng ký đề nghị công nhận sáng kiến năm 2018 gửi về phòng Kinh tế thành phố trước ngày 31/7/2018 để tổng hợp. Riêng ngành giáo dục - đào tạo, các đơn vị trường học nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến năm học 2018-2019 về phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố để tổng hợp trước ngày 30/12/2018.

2. Phòng Kinh tế

- Chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cơ quan hành chính, cá nhân, tổ chức thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo theo quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị, cơ quan hành chính, cá nhân, tổ chức cách viết sáng kiến đúng theo quy định.

- Tham mưu Hội đồng Chấm sáng kiến thành phố tổ chức xét, đánh giá sáng kiến của các cá nhân, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn thành phố đề nghị công nhận phục vụ thi đua khen thưởng; Trình Hội đồng sáng kiến thành phố ban hành Quyết định công nhận.

3. Phòng Giáo dục - Đào tạo

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể hướng dẫn các trường, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục viết sáng kiến theo đúng các văn bản quy định của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh và các văn bản quy định cấp trên.

- Tổ chức xét, đánh giá sáng kiến của các giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn thành phố quản lý, trình Hội đồng sáng kiến thành phố ban hành quyết định công nhận.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phối hợp phòng Kinh tế, phòng Nội vụ tham mưu đề xuất kinh phí thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2018. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Thành ủy Bà Rịa (báo cáo);
- HĐND thành phố (báo cáo);
- CT, PCT UBND thành phố (để biết);
- Các ban cơ quan, ban ngành, đoàn thể (trừ ngành dọc), UBND các phường, xã (t/hiện);
- Lưu: VT (đc Linh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu38/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2018
Ngày hiệu lực14/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 38/KH-UBND 2018 triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 38/KH-UBND 2018 triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến Vũng Tàu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu38/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Văn Tài
        Ngày ban hành14/03/2018
        Ngày hiệu lực14/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 38/KH-UBND 2018 triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 38/KH-UBND 2018 triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến Vũng Tàu

           • 14/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực