Văn bản khác 38/KH-UBND

Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 38/KH-UBND Chương trình giáo dục đời sống gia đình tuyên truyền giáo dục đạo đức Huế 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH VÀ ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 và Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch lồng ghép thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh năm 2017 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tạo sự chuyn biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, li sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp nhm phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phn xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bn vng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát trin kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu:

Quá trình triển khai phải bám sát nội dung, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

Lồng ghép thực hiện kế hoạch với Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, li sng trong gia đình Việt Nam” ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Tchức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đy mạnh các hoạt động giáo dục, đặc biệt là dịp kniệm các ngày lễ về gia đình.

Tập trung tuyên truyn trên các phương tiện thông tin, báo chí các cấp. Đy mạnh các hình thức tuyên truyn trực quan tại các tuyến đường chính, nơi công cộng và địa bàn dân cư, phát huy vai trò của các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vng”, “Tiền hôn nhân”, “Gia đình trẻ”,... Nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán hành vi bạo lực gia đình, những hủ tục ảnh hưởng đến đời sống gia đình; cnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sng gia đình; thông qua việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấpthẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giáo dục đời sống gia đình gn với các thiết chế văn hóa ở cơ sở và Trung tâm giáo dục tại cộng đồng.

Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đi kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đời sống gia đình.

3. Xây dựng, biên soạn và cung cấp tài liệu giáo dục đời sống gia đình cho cơ s.

4. Đy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các ngun lực cho công tác gia đình. Ưu tiên nguồn lực và các hoạt động vùng nông thôn, vùng khó khăn, miền núi, đồng bào dân tộc thiu số; tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động tham gia học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

5. Đy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thtrong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa.

Tăng cường công tác phối hợp, nghiên cứu và hợp tác quốc tế giữa tnh Thừa Thiên Huế với các địa phương và các tổ chức, quốc gia trên thế giới về công tác giáo dục đời sng gia đình.

6. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về công tác gia đình nói chung và giáo dục đời sống gia đình nói riêng.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Các cấp, ngành, đoàn thể và địa phương chủ động bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định về ngân sách Nhà nước hiện hành.

IV. T CHC THC HIỆN

1. SVăn hóa và Thể thao:

a) Là cơ quan chtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp kết quhoạt động, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch theo quy định.

b) Chủ trì xây dựng, cung cấp tài liệu hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện nội dung giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác gia đình về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, giáo dục đời sống gia đình.

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan cung cấp nội dung, tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình ở cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các cụm công nghiệp, khu công nghiệp.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chtrì, phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đưa nội dung giáo dục đời sng gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

b) Phi hợp với Sở Văn hóa và Th thao, các ban, ngành, đoàn thliên quan hướng dẫn các hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại các Trung tâm học tập cộng đồng, kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở và các tổ chức khuyến học.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Ththao, các sở, ban, ngành, đoàn thliên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi đngười cao tui, người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội tham gia các hoạt động giáo dục đời sống gia đình; tổ chức trin khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình. Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình học tập của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục đời sng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng thời lượng, tần suất, mở chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đời sống gia đình...

5. Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phi hợp với các cơ quan liên quan tổ chức trin khai giáo dục đời sống gia đình cho đồng bào dân tộc thiu số trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, Hội Liên hiệp Phụ ntỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; đy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về kỹ năng sống, kỹ năng làm cha, mẹ, cách ng xử mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng; xây dựng gia đình là môi trường an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

a) Trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng kế hoạch của địa phương, lồng ghép các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bố trí ngân sách và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng, hệ thống Trung tâm văn hóa, ththao cơ sở; tạo điều kiện đ phát triển và duy trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ về gia đình.

c) Tăng cường truyền thông về giáo dục đời sng gia đình trên hệ thống đài Truyền thanh, đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thị xã, thành phvà đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

d) Theo dõi, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

Trên đâyKế hoạch lng ghép thực hiện Chương trình giáo dục đời sng gia đình và Đ án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, li sng trong gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cu các đơn vị, địa phương trin khai tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Ththao - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tnh), trước ngày 10 tháng 12 đ rà soát, tng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (đ b/c );
- CT và PCT UBND tnh;
- Các đơn vị có tên tại Mục IV;
- VP: PCVP và các CV;
- Lưu: VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu38/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2017
Ngày hiệu lực01/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 38/KH-UBND Chương trình giáo dục đời sống gia đình tuyên truyền giáo dục đạo đức Huế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 38/KH-UBND Chương trình giáo dục đời sống gia đình tuyên truyền giáo dục đạo đức Huế 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu38/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành01/03/2017
        Ngày hiệu lực01/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 38/KH-UBND Chương trình giáo dục đời sống gia đình tuyên truyền giáo dục đạo đức Huế 2017

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 38/KH-UBND Chương trình giáo dục đời sống gia đình tuyên truyền giáo dục đạo đức Huế 2017

            • 01/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực