Văn bản khác 381/KH-UBND

Kế hoạch 381/KH-UBND năm 2013 về tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa tỉnh Hà Tĩnh với 2 tỉnh nước bạn Lào do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 381/KH-UBND 2013 phong trào kết nghĩa cụm dân cư đơn vị bảo vệ hai biên giới Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC PHONG TRÀO KẾT NGHĨA CỤM DÂN CƯ HAI BÊN BIÊN GIỚI GIỮA TỈNH HÀ TĨNH VỚI 2 TỈNH NƯỚC BẠN LÀO

Thực hiện Văn bản số 2022/BTLBP-CCT ngày 29/8/2012 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam về việc tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 20/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới gia tnh Hà Tĩnh với hai tnh của nước bạn Lào; Ủy ban nhân dân tnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04- CT/TW, ngày 06/7/2011 ca Ban Bí thư TW Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; triển khai đồng bộ, có hiệu quả phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới trên tuyến đất liền tnh Hà Tnh với tỉnh Bô Ly Khăm Xây và tỉnh Khăm Muộn - nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

2. Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên gii và tăng cường mi quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa đồng bào các dân tộc hai bên biên giới. Đảm bảo ý nghĩa chính trị và công tác đối ngoại nhân dân hai bên biên giới.

3. Chủ động quan hệ vi lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh của nước bạn Lào; giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức việc kết nghĩa; quán triệt thực hiện nghiêm túc, thiết thực, chặt chẽ, phù hợp với tình hình từng huyện, xã, bản biên giới.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN

1. Nội dung ký kết

- Nhân dân hai bên biên giới phối hợp cùng nhau bảo vệ nguyên trạng đường bn, hệ thng mc quốc giới; phối hợp tuyên truyền thực hiện nghiêm các hiệp định, hiệp ước, quy chế biên gii mà 2 nước đã ký kết.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình về an ninh biên giới; phối hợp đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; buôn bán người qua biên giới; hoạt động truyền đạo trái pháp luật...

- Phối hợp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vượt biên xâm nhập chủ quyền lãnh th, xâm phạm tài nguyên quốc gia của mỗi nước; tình trạng di, dịch dân cư trái pháp luật.

- Hỗ trợ giúp đỡ nhau n định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế- hội, chuyn đi cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đng bào các dân tộc hai bên biên giới.

- Phối hợp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cu nạn; bài trừ các htục lạc hậu, mê tín dị đoan.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, th thao; thăm hỏi động viên nhau nhân dịp lễ, tết của mỗi nước.

2. Biện pháp triển khai

a. Cấp tỉnh

- Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới phi hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đng viên và nhân dân về những nội dung của Chthị số 30-CT/TU ngày 20/9/2013 của Ban Thường vụ Tnh y và nội dung kế hoạch này; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên gii giữa Hà Tĩnh với tnh Bô Ly Khăm Xây và Khăm Muộn, nước CHDCND Lào. Từ đó nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn th, các huyện có bn giới và Ủy ban chính quyn huyện đối diện của bạn Lào tổ chức khảo sát, đánh giá đúng tình hình, xác định rõ nội dung kết nghĩa phù hợp từng địa bàn dân cư, khu vực biên gii.

b. Cấp huyện

Ủy ban nhân dân huyện có biên giới chủ trì, phối hợp với Ủy ban chính quyền huyện đối diện của bạn Lào có chung đường bn giới và các Đồn Biên phòng tổ chức xây dựng kế hoạch khảo sát, thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành phù hợp với mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và pháp luật của hai nước.

3. Thi gian thực hiện

- Các huyện biên gii đất liền phối hợp với Ủy ban chính quyền huyện đi diện của nước bạn Lào lựa chọn, hoàn thành công tác chuẩn b tiến hành tổ chức ký kết nghĩa 01 cặp bản làm đim trước dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2013).

- Tiến hành triển khai đồng loạt việc kết nghĩa cụm dân cư hai bên bn giới Hà Tĩnh với tỉnh Bô Ly Khăm Xây và tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào trước ngày 19/5/2014, chào mừng 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014).

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và cơ quan chức năng liên quan, hướng dn UBND các huyện biên giới tổ chức thực hiện kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ tchức gặp mặt, trao đổi, hội đàm với các tỉnh, huyện của bạn Lào có chung đường biên giới, thống nhất chủ trương, nội dung, biện pháp triển khai kết nghĩa cụm dân cư hai bên bn giới.

- Chđạo các Đồn Biên phòng phối hợp với các huyện biên giới đất lin tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình kết nghĩa trong phạm địa phương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vơi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và huyện.

3. Sở Tài chính phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh lập dự toán ngân sách cho hoạt động tuyên truyền, khen thưởng và triển khai thực hiện phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên gii giữa tnh Hà Tĩnh với 2 tỉnh của nước bạn Lào

4. UBND các huyện biên giới đất liền chủ động xây dựng kế hoạch kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới của địa phương; chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tnh và các ngành liên quan chỉ đạo các hoạt động văn hóa, th thao, vui chơi giải trí ở khu vực biên giới.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài về thực hiện phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới của tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bô Ly Khăm Xây và tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

6. Đề nghị UBMTTQ tnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tnh hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp vi Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Bđội Biên phòng Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh BĐBP;
- Các Đ/c trong BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, cá
c PCT UBND tỉnh;
- Ủy b
an MTTQ tỉnh;
- C
ác sở, ban, ngành, đoàn thể cp tnh;
-
UBND các huyện biên giới;
- Chánh, PVP
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh Kỳ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 381/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu381/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2013
Ngày hiệu lực04/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 381/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 381/KH-UBND 2013 phong trào kết nghĩa cụm dân cư đơn vị bảo vệ hai biên giới Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 381/KH-UBND 2013 phong trào kết nghĩa cụm dân cư đơn vị bảo vệ hai biên giới Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu381/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Minh Kỳ
        Ngày ban hành04/10/2013
        Ngày hiệu lực04/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 381/KH-UBND 2013 phong trào kết nghĩa cụm dân cư đơn vị bảo vệ hai biên giới Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 381/KH-UBND 2013 phong trào kết nghĩa cụm dân cư đơn vị bảo vệ hai biên giới Hà Tĩnh

             • 04/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực