Văn bản khác 381/KH-UBND

Kế hoạch 381/KH-UBND triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 381/KH-UBND 2018 triển khai công tác cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/KH-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN - QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Chính phủ Quy định về điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự phòng và điều trị cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị công tác cai nghiện nhằm giảm thiểu tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, theo hướng tăng dần số người điều trị tại cộng đồng và khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện. Với các giải pháp toàn diện, kiên trì, xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ, tư vn, tạo việc làm, kết hợp giảm hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhim HIV do tiêm chích ma túy. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện, phục hi và quản lý sau cai tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự ủng hộ và tích cực tham gia của nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện theo các hình thức cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng, tại các cơ sở cai nghiện và giúp đỡ người sau cai nghiện phòng chống tái nghiện.

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và các ban, ngành, đoàn thtrong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

c) Chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ các cơ sở cai nghiện phù hợp Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chữa bệnh, tư vấn, giáo dục, phòng, chống thẩm lậu, tiêu cực, chống đánh nhau, bạo loạn và tổ chức trốn tập thể, gây mất an ninh trật tự trong các cơ sở cai nghiện. Tăng cường dạy nghề, lao động sản xuất, củng ccơ sở vật chất, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thn của học viên, giúp họ có cơ hội tìm được việc làm khi về cộng đồng.

d) Đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng, nâng cao chất lượng các hoạt động cắt cơn, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và quản lý, hỗ trợ sau cai tại cộng đng.

đ) Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện ma túy, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình quản lý sau cai nghiện ở xã, phường, thị trấn.

e) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai tại các cơ sở cai nghiện và cộng đồng.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu cơ bản (có biểu s 01 kèm theo)

a) Tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho 370 người, trong đó: số tiếp nhận mới trong năm là 159 người (100 người bắt buộc và 59 người tự nguyện); số người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm năm 2015, 2016, 2017 tiếp tục qun lý năm 2018: 211 người).

b) Thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 là 600 người.

c) Cai nghiện tại Trại Tạm giam Công an tỉnh: 100 người.

d) Cai nghiện tại các Đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (mô hình quân dân y kết hợp): 100 người.

d) Quản lý sau cai tại nơi cư trú cho 100% người nghiện hoàn thành thời gian cai nghiện.

e) Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, trong đó tiếp tục duy trì điều trị ổn định cho 2.760 người nghiện ma túy. Tiếp nhận đưa vào điều trị mới năm 2018 là 720 người nghiện ma túy.

g) Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại các Trung tâm, Trại tạm giam và tại các xã, phường, thị trấn.

h) Tổ chức thực hiện Đề án chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thành Trung tâm cai nghiện đa chức năng và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội huyện Điện Biên Đông thành Trung tâm tư vấn, cai nghiện theo hình thức tự nguyện.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

a) Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền bề rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền bng hình ảnh trên đài truyền hình, sử dụng có hiệu quả loa, đài phát thanh, bảng tin xã, phường, thị trấn., đẩy mạnh tuyên truyền chiều sâu và tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động của các Ban, ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội trong việc tổ chức như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ.v.v...

- Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, trong các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội..., chú trọng đến những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp. Phối hợp các đoàn thể vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

- Nội dung tuyên truyền: Phổ biến các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai, chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

b) Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện

- Quy hoạch hệ thống các cơ sở cai nghiện phù hợp Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, mô hình quân dân y kết hợp của Bộ đội biên phòng.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Công an, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ, xét duyệt đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đảm bảo đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục về hồ sơ và đạt chỉ tiêu được giao. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thvận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện.

- Tăng cường hướng dẫn công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện; giáo dục cho học viên theo hướng dành không dưới 70% thời gian cho các hoạt động tư vấn, học văn hóa, học nghề.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở cai nghiện hoạt động đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

c) Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

- UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ tiêu cai nghiện tại cộng đồng được giao năm 2018 để giao chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn; tiến hành rà soát, phân loại người nghiện theo mức độ, thời gian và hình thức nghiện để xác định hình thức cai nghiện phù hợp.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ; văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, về: quy trình tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quy định về chế độ chính sách đối với người cai nghiên tại gia đình và cộng đồng phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.

- Vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cai cắt cơn, giáo dục, tư vn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện nâng cao nhận thức, tuân thủ việc điều trị lâu dài tại cộng đồng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người nghiện ma túy, tại 8 cơ sở điều trị và 29 cơ sở cấp phát thuốc; mở rộng điều trị thêm 8 cơ sở cấp phát thuốc tại xã, phường, thị trấn có nhiều người nghiện ma túy thuộc 6 huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Mường Ảng. Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ theo hướng điều trị, hỗ trợ xã hội để người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

d) Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng

- Thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy, phát triển các biện pháp liên kết, phối hợp giữa cơ sở cai nghiện; các xã, phường, thị trấn với cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy thuận lợi trong học nghề và lao động sản xuất, giải quyết việc làm.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thtrực thuộc làm tốt công tác quản lý sau cai, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc, cai tự nguyện ở các cơ sở cai nghiện trở về cộng đồng hàng năm được quản lý sau cai. Phân công cho hội viên và các đoàn thể, tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện tư vấn, quản lý, giúp đỡ, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện. Tăng cường hỗ trợ công tác dạy nghề cho người sau cai nghiện. Tổ chức tạo việc làm cho người sau cai nghiện với nhiều hình thức như giúp người sau cai nghiện tham gia lao động sản xuất, tạo thu nhập ổn định cuộc sống.

đ) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai

- Thực hiện đào tạo theo chương trình khung, giáo trình, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục... về điều trị nghiện nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

- Xây dựng kế hoạch tiếp tục mở các lớp đào tạo cơ bản và nâng cao đối với cán bộ làm công tác quản lý, điều trị, cai nghiện phục hi và quản lý sau cai tại các cơ sở cai nghiện và cộng đồng.

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, cán bộ tham gia công tác cai nghiện tại xã, phường, thị trấn.

e) Thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác cai nghiện

Tranh thủ sự tài trợ về tài chính, giúp đỡ về chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ huy động được của các tổ chức quốc tế. Tiếp tục triển khai các dự án được các tổ chức hỗ trợ, phát triển các dự án mới trong lĩnh vực cai nghiện và hỗ trợ quản lý sau cai tại cộng đồng, điều trị cai nghiện giảm hại lây nhiễm HIV/AIDS.

g) Kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách địa phương đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cấp, các ngành theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Các nguồn lực hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Nội dung và mức chi cho công tác cai nghiện ma túy, thực hiện theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghin bt buộc; chế độ đi với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của gia đình và bản thân người nghiện trong việc chp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác cai nghiện phục hồi.

3. Chú trọng thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy. Phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn xã hội và vận động người nghiện ma túy tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp; huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện có việc làm ổn định cuộc sống; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình, cộng đồng cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai; lồng ghép công tác cai nghiện với các chương trình kinh tế - xã hội khác như xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm...

4. Xây dựng mạng lưới các cơ sở cai nghiện đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu cai nghiện ma túy của người nghiện ma túy. Đa dạng hóa các loại hình điều trị theo định hưng của Chính phủ.

5. Xây dựng xã, phường, thị trấn nh mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm theo chỉ đạo của Trung ương.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết xây dựng cơ sở dữ liệu, chỉ số giám sát, đánh giá, báo cáo về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao kết quả, hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh. Quản lý, chỉ đạo cơ sở điều trị nghiện ma túy trực thuộc hoạt động có hiệu quả.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc rà soát các văn bản pháp quy về chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; về chế độ, chính sách đối với người cai nghiện tự nguyện của tỉnh đã ban hành để tham mưu xây dựng, ban hành văn bản mới cho phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động khác về công tác cai nghiện phục hồi tại các địa phương, đơn vị tham gia cai nghiện ma túy.

d) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng, tổ chức quản lý sau cai tại nơi cư trú theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ; thực hiện chuyên đề xây dựng xã, phường, thị trn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ quản lý sau cai nghiện trên địa bàn.

đ) Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo, thực hiện tốt công tác cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trcác chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số số 2029/KH-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

e) Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu rà soát, sắp xếp hệ thống các cơ sở cai nghiện phù hợp Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

g) Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh.

h) Phối hợp Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh bố trí nguồn và phân bổ nguồn kinh phí phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

i) Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phát huy vai trò của cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy. Hướng dẫn Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức, đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành và vượt chỉ tiêu cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện tự nguyện; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

b) Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý di biến động người nghiện ma túy trên địa bàn đcó biện pháp quản lý phù hợp.

c) Tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, giữ vững ổn định địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự, hạn chế gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy, thường xuyên rà soát, thng kê, kim danh, kim diện người nghiện ma túy trên địa bàn đphân loại, áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp.

d) Chỉ đạo Công an các cấp truy tìm, bắt đưa đối tượng bỏ trốn không thi hành quyết định cai nghiện ma túy bt buộc; đồng thời, phối hợp các cơ sở cai nghiện của tỉnh truy tìm, đưa đối tượng bỏ trốn quay trở lại chấp hành quyết định.

đ) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn nơi có các cơ sở cai nghiện đóng trên địa bàn phối hợp giữ gìn trật tự an ninh, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong khu vực; phòng, chống bạo loạn, trốn tập th, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra tại các cơ sở cai nghiện.

e) Chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn phối hp các Ban, ngành ở địa phương quản lý tốt người sau cai nghiện tại nơi cư trú.

g) Chỉ đạo Trại tạm giam, nhà tạm giữ thực hiện tốt công tác cai nghiện cho các can phạm nghiện ma túy.

h) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, nắm chắc tình hình thực hiện công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai trên toàn tỉnh.

3. SY tế

a) Tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh thực hiện Kế hoạch chương trình điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.

b) Hướng dẫn việc chẩn đoán và điều trị nghiện ma túy tổng hợp cho cán bộ các cơ sở cai nghiện và tổ công tác cai nghiện của các xã, phường, thị trấn. Tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phác đồ, thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy được phép lưu hành của Bộ Y tế cho các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ y tế các cơ sở cai nghiện ma túy.

c) Chỉ đạo cơ quan y tế cấp huyện tổ chức tập huấn, hỗ trợ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật cho việc tổ chức điều trị cắt cơn, cấp cứu cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ y tế cấp xã xét nghiệm tìm chất ma túy, lập hồ sơ, bệnh án người nghiện ma túy, xác định người nghiện ma túy, điều trị cắt cơn cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Kiểm tra việc tuân thủ phác đđiều trị ct cơn nghiện ma túy tại các cơ sở tổ chức cai nghiện.

d) Chỉ đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS hướng dẫn nghiệp vụ phòng chống HIV/AIDS và quản lý điều trị ARV cho người nhiễm HIV đang chữa trị, giáo dục tại các Trung tâm có chức năng cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

đ) Chỉ đạo các bệnh viện phối hợp các Trung tâm có chức năng cai nghiện làm tốt công tác chữa bệnh cho bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị của Trung tâm cai nghiện, quản lý học viên theo đúng quy chế bệnh viện; khi học viên đã điều trị bệnh ổn định thông báo với Trung tâm đón học viên về tiếp tục quản lý.

e) Chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở tổ chức tốt việc phối hợp các Ban, ngành liên quan ở địa phương thực hiện phối hợp với công an cùng cấp, thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng tại địa phương.

g) Chỉ đạo các bệnh viện có chuyên khoa tâm thần tiếp nhận, điều trị người rối loạn tâm thần nặng do nghiện ma túy tổng hợp, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở cai nghiện của tỉnh đảm bảo chất lượng điều trị.

h) Duy trì kiểm tra quy chế chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở cai nghiện.

4. SKế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính trong việc cân đối nguồn lực, tổng hợp phân bổ kế hoạch, kinh phí để triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác cai nghiện - quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cấp, các ngành quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; về chế độ, chính sách đối với người cai nghiện tự nguyện.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy (cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện).

7. Sở Tư pháp

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và phòng chống tệ nạn ma túy.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý người nghiện ma túy ở các xã biên giới. Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tiếp tục tổ chức cai nghiện ma túy cho đối tượng thuộc các xã vùng biên giới theo mô hình quân dân y kết hợp; đảm bảo hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

9. Đề nghị Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh

a) Chỉ đạo các cơ sở đoàn phối hợp các ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy trong độ tui thanh niên đi cai nghiện ma túy. Phân công đoàn viên, thanh niên tình nguyện xã, phường, thị trấn đảm nhận quản lý, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, người sau cai nghiện ở cộng đồng phòng ngừa, hạn chế tái nghiện.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cho Đoàn viên là sinh viên các trường chuyên nghiệp của tỉnh tham gia các hoạt động giao lưu với học viên tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh (Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh).

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội cựu Chiến binh tỉnh và các tổ chức thành viên

Tham gia phát hiện, phát giác, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện và cung cấp tài liệu tham gia lập hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc. Vận động gia đình, họ hàng, làng xóm, đoàn thphụ trách, các thành phn kinh tế ở địa phương tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người thực hiện biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, nâng cao trách nhiệm của gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện đi cai nghiện với các hình thức phù hợp. Phân công cho hội viên hoặc tổ phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trn đảm nhận quản lý, giúp đỡ trực tiếp từ 1 - 2 người nghiện sau cai ở cộng đồng quản lý thời gian từ 1 - 2 năm không tái nghiện.

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

a) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện công tác kiểm sát việc lập hồ sơ, tham gia phiên họp, kiểm sát quyết định của Tòa án, thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

b) Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với đơn vị thẩm định hồ sơ và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức rà soát theo dõi người di biến động, lập danh sách người nghiện ma túy của địa phương, xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng loại đối tượng theo diện áp dụng quản lý tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ; đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc tại cộng đồng; cai nghiện ma túy bắt buộc tại các cơ sở; đối tượng áp dụng biện pháp điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

b) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ học viên hết thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc tại các Trung tâm có chức năng cai nghiện. Tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú đối với người hết thời hạn cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định tại Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009.

d) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác lập hồ sơ người đi cai nghiện bt buộc. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thtại địa phương phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010.

đ) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và lực lượng tình nguyện nắm vững nhân thân và hoàn cảnh của từng người nghiện ma túy, có biện pháp hỗ trợ kịp thời về tâm lý, sức khỏe, việc làm... để người sau cai nghiện ổn định cuộc sống; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

e) Tchức tiếp nhận học viên hết hạn cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện (Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh) về địa phương. Phân công các tổ chức, đoàn thể, cá nhân quản lý, giúp đỡ phòng, chống tái nghin; theo dõi, đánh giá tình hình tái nghiện của học viên quản lý sau cai tại nơi cư trú. Tạo điều kiện thuận lợi về sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở sản xuất thuộc các tổ chức, cá nhân có tiếp nhận, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Vận động các tổ chức, đơn vị kinh doanh sản xuất trên địa bàn, doanh nghiệp tư nhân tham gia liên kết tổ chức sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

g) Chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin và hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, xã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

13. Các cơ sở cai nghiện (các Trung tâm có chức năng cai nghiện)

a) Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức tiếp nhận, phân loại và tổ chức cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy vào cai nghin.

b) Phi hp với các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, tư vấn, vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện; hỗ trợ tổ chức cai nghiện cho các đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng khi huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu.

c) Phối hợp, liên kết với các Trường, các Trung tâm dạy nghề, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp để tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai.

d) Thực hiện tốt công tác bàn giao học viên về địa phương quản lý sau khi chp hành xong quyết định cai nghiện tại cơ sở (tại Trung tâm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đề nghị các đoàn thcấp tỉnh và yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để được chỉ đạo, hướng dẫn xử lý kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (b/c);
- TT. Tỉnh
y (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh t
nh, Hội LH Phụ nữ tnh, Tỉnh đoàn TNCS HCM;
- Thường trực Ban Chỉ đạo phòng ch
ng ma túy tnh - CATP (PV11);
- Các Sở, ban, ngành (thành viên Ban Chỉ đạo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục PCTNXH;
- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, TP;
- Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh, huyện ĐBĐ;
 -Lưu: VT, VXKG(LVC)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 381/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu381/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2018
Ngày hiệu lực09/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 381/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 381/KH-UBND 2018 triển khai công tác cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 381/KH-UBND 2018 triển khai công tác cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu381/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành09/02/2018
        Ngày hiệu lực09/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 381/KH-UBND 2018 triển khai công tác cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Điện Biên

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 381/KH-UBND 2018 triển khai công tác cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Điện Biên

             • 09/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực