Văn bản khác 382/KH-UBND

Kế hoạch 382/KH-UBND năm 2015 sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 382/KH-UBND sơ kết 03 năm thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phát triển thể dục Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/KH-UBND

Tĩnh, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TW NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1551/KH-BVHTTDL ngày 22/4/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết s 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị vtăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả 03 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết s 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

- Chỉ ra những hạn chế, tồn tại, yếu kém và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm sau 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết.

- Đ xut, kiến nghị những giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết s08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

2. Yêu cầu:

- Việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết được tiến hành từ cơ s xã, phường, thị trấn, đến các huyện, thành phố, thị xã; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tổ chức sơ kết cấp tỉnh;

- Việc tổ chức sơ kết Nghị quyết đảm bảo đúng kế hoạch, thực chất, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG:

1. Đánh giá việc quán triệt và trin khai thực hiện Nghị quyết; sự chuyn biến về nhận thc, hành động; về vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết; có so sánh, đối chiếu với các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Từ đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém; phân tích những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, những khó khăn, thách thức; những bài học kinh nghiệm trong quá trình chđạo, triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua kiểm điểm, phát hiện, nhân rộng các mô hình triển khai thực hiện tốt Nghị quyết; kịp thi biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

3. Đề xuất các giải pháp đột phá mới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong việc thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN:

1. Hình thức: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành đánh giá, sơ kết tại đơn vị mình.

2. Thời gian:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hội nghị sơ kết trước ngày 25/10/2015.

- Tổ chức hội nghị sơ kết toàn tỉnh: Dự kiến vào tháng 11/2015.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết.

2. Các s, ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ, gửi báo cáo vSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước ngày 31/10/2015 đtổng hợp, chuẩn bị sơ kết toàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trc Tnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các s
, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph
, thị xã;
- Chánh VP, các Phó
VP/UB;
- Lưu: VT, VX.

Gửi: VB giấy + điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 382/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu382/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực17/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 382/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 382/KH-UBND sơ kết 03 năm thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phát triển thể dục Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 382/KH-UBND sơ kết 03 năm thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phát triển thể dục Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu382/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành17/08/2015
        Ngày hiệu lực17/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 382/KH-UBND sơ kết 03 năm thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phát triển thể dục Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 382/KH-UBND sơ kết 03 năm thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phát triển thể dục Hà Tĩnh

           • 17/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực