Văn bản khác 3821/KH-UBND

Kế hoạch 3821/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3821/KH-UBND 2019 hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển theo mô hình doanh nghiệp Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3821/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH CHUYỂN SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); các Nghị định của Chính phủ: số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV, số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Kế hoạch 5713/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể được quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ DNNVV và nội dung quy định tại Mục I chương IV Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

b) Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, với tốc độ tăng trưởng cao về số lượng, chất lượng và tỷ trọng đóng góp trong GRDP. Tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách đầu tư, đất đai, các chính sách ưu đãi về thuế, xuất nhập khẩu, tín dụng,...

c) Đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có trên 10.000 doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm túc triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước.

b) Đánh giá tình hình hoạt động, quy mô hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thực hiện việc vận động chuyển đổi thành doanh nghiệp.

c) Nắm bắt nhu cầu, khó khăn, vướng mắc của các hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp; kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với các trường hợp có nhu cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp.

d) Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức đến các hộ kinh doanh về các lợi ích khi chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp.

3. Chỉ tiêu cụ thể số hộ kinh doanh hỗ trợ chuyển đổi phân bố cho các huyện và thành phố

STT

Địa bàn

Tổng số hộ kinh doanh

Số hộ kinh doanh hỗ trợ chuyển đổi

Tổng số hộ kinh doanh hỗ trợ chuyển đổi

Năm 2019

Năm 2020

1

Thành phố Đà Lạt

6.346

50

50

100

2

Thành phố Bảo Lộc

4.256

30

30

60

3

Huyện Đức Trọng

8.115

30

30

60

4

Huyện Đơn Dương

2.617

20

28

48

5

Huyện Lạc Dương

867

15

20

35

6

Huyện Lâm Hà

2.658

25

26

51

7

Huyện Di Linh

458

20

22

42

8

Huyện Bảo Lâm

3.630

20

20

40

9

Huyện Đạ Huoai

1.137

10

10

20

10

Huyện Đạ Tẻh

1.161

25

27

52

11

Huyện Cát Tiên

1.682

7

8

15

12

Huyện Đam Rông

1.880

10

11

21

 

Tng

34.807

262

282

544

4. Đối tượng hỗ trợ chuyển đổi

a) Hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất từ 01 năm trở lên và đảm bảo một trong các tiêu chí sau :

- Hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên ;

- Hộ kinh doanh có vốn đăng ký từ 1 tỷ đồng trở lên ;

- Hộ kinh doanh có sử dụng từ 05 lao động trở lên;

- Hộ kinh doanh có từ 02 địa điểm kinh doanh trở lên.

b) Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017.

II. NỘI DUNG

1. Các chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Các hộ kinh doanh cá thể khi chuyển đổi thành doanh nghiệp sẽ được hưởng các chính sách sau:

- Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Ưu tiên được vay vốn tại Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV của tỉnh.

- DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể ngoài các chính sách được hỗ trợ chuyển đổi tại Kế hoạch này còn được hỗ trợ các nội dung khác theo quy định của Luật và Nghị định có liên quan.

- DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Giải pháp tổ chức tuyên truyền, vận động

a) Nội dung

- Phổ biến, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp của Nhà nước và Kế hoạch này đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân; đặc biệt là các chính sách hỗ trợ DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- Quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về nội dung của Kế hoạch để triển khai thực hiện trong đó nêu cao vai trò người đứng đầu các cấp.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo sức hút trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh cụ thể:

+ Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch số 3629/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 định hướng đến năm 2020; Chương trình hành động 3671/CTr-UBND ngày 29/6/2016 về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch số 5713/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và những văn bản khác có liên quan.

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

+ Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thu thập ý kiến phản biện chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

b) Hình thức

- Cập nhật website của các sở, ngành về những quy định và chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi sang hoạt động loại hình doanh nghiệp.

- Dán thông báo tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của tất cả các đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền thông qua kênh truyền hình, phát thanh của tỉnh liên tục trong 06 tháng khi kế hoạch được ban hành.

- Các địa phương tuyên truyền, vận động qua hệ thống loa phóng thanh, qua các cuộc họp tại khu phố, qua hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

- Gửi thông tin qua email, các mạng xã hội như zalo, viber...

c) Cơ quan chủ trì thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo Kế hoạch này và các quy định của Nhà nước.

- UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền cho tất cả các hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh khi chuyển đổi hoạt động sang loại hình doanh nghiệp.

d) Cơ quan, đơn vị phối hợp

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức về nội dung Kế hoạch; xác định nhiệm vụ và tổ chức thực hiện ngay.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí đăng công bố thông tin doanh nghiệp lần đầu khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký chuyển đổi.

- Tập huấn, trao đổi, cung cấp biểu mẫu cho UBND các huyện, thành phố về trình tự, thủ tục, nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp, hướng dẫn hồ sơ trong quá trình soạn thảo bằng nhiều hình thức phù hợp phát huy tối đa lợi thế và hiệu quả của công nghệ và hạ tầng công nghệ thông tin.

- Chuyển hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp đến các sở, ngành để lập thủ tục cấp sửa đổi bổ sung giấy phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Cục Thuế tỉnh chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán, miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- Chủ trì triển khai đầy đủ các chính sách, các quy định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Chủ trì triển khai đầy đủ các quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Chỉ đạo các Chi cục thuế tăng cường quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố; căn cứ vào quy mô kinh doanh (doanh thu, số lượng lao động, có nhiều địa điểm kinh doanh) của hộ kinh doanh từ đó sàng lọc, lựa chọn danh sách hộ kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ chuyển đổi gửi danh sách cho Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, khuyến khích các hộ kinh doanh có doanh thu và nộp thuế lớn đăng ký chuyển đổi và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

- Chủ động cung cấp đường dây hỗ trợ và hỗ trợ kịp thời các thông tin pháp lý, giải đáp liên quan đến chính sách, thủ tục về thuế ban đầu, các dịch vụ hỗ trợ liên quan cho doanh nghiệp chuyển đổi tại Cục thuế và các Chi cục thuế trực thuộc.

3. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV thực hiện nhiệm vụ sau:

Rà soát đối chiếu hồ sơ được vay vốn của các DNNVV, trong đó ưu tiên DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể được vay vốn tại Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV nếu đáp ứng đủ các tiêu chí và quy định trong quy chế hoạt động của Quỹ.

4. UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình đăng ký chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên rà soát tình hình sử dụng lao động của các Hộ kinh doanh trên địa bàn để yêu cầu các Hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo loại hình doanh nghiệp khi có sử dụng từ 10 lao động trở lên, đồng thời vận động các hộ kinh doanh sử dụng từ 05 lao động trở lên chuyển đổi thành doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố giải quyết các thủ tục chấm dứt hoạt động của Hộ kinh doanh trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc; vận động, hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi hộ kinh doanh liên hệ lập thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại Khoản 4 Mục I Kế hoạch này.

- Hỗ trợ các thủ tục thành lập doanh nghiệp cho hộ kinh doanh trong đó bao gồm hướng dẫn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, tập hợp các hồ sơ, hướng dẫn chủ hộ kinh doanh liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp huyện phối hợp các sở, ngành hỗ trợ xem xét miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định.

5. Các sở, ban, ngành:

- Các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với những doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thuộc sở, ban ngành quản lý.

- Các sở, ban, ngành, xem xét miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định cho các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- Phối hợp thực hiện hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sau khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- Phân công cán bộ, công chức hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết để doanh nghiệp đi vào hoạt động sớm nhất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng năm đánh giá tình hình thực hiện, kiến nghị, đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12.

3. Căn cứ vào dự toán chi thường xuyên thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai các chính sách miễn giảm, hỗ trợ theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Luật Ngân sách nhà nước.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết bổ sung, sửa đổi, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- LĐ VP;
- Lưu: VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3821/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3821/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2019
Ngày hiệu lực24/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3821/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3821/KH-UBND 2019 hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển theo mô hình doanh nghiệp Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3821/KH-UBND 2019 hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển theo mô hình doanh nghiệp Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3821/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành24/06/2019
        Ngày hiệu lực24/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 3821/KH-UBND 2019 hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển theo mô hình doanh nghiệp Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3821/KH-UBND 2019 hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển theo mô hình doanh nghiệp Lâm Đồng

         • 24/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực