Văn bản khác 386/KH-UBND

Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2019 về thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 386/KH-UBND 2019 mua sắm trang thiết bị vật tư y tế đấu thầu thuốc chữa bệnh tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 386/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA CHUYÊN ĐỀ DIỆN RỘNG VIỆC SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ VẬT TƯ Y TẾ, ĐẤU THẦU THUỐC CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Văn bản số 1468/TTCP-V.III ngày 28/8/2019 của Thanh tra Chính phủ triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thanh tra để phát hiện những sơ hở, bất cập, một số quy định thiếu nhất quán, thiếu chặt chẽ, chậm được sửa đổi; khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), mua sắm Trang thiết bị y tế (TTBYT) và Vật tư y tế (VTYT), đấu thầu thuốc chữa bệnh; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) để xảy ra vi phạm.

- Qua thanh tra để kiến nghị sửa đổi, bổ sung những bất cập về cơ chế, chính sách trong việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

- Đề xuất với Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng xlý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng quỹ BHYT, mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

2. Yêu cầu

- Hoạt động thanh tra phải tuân thủ quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm.

- Quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kế thừa kết quả của cơ quan chức năng về các nội dung liên quan có đủ cơ sở, căn cứ pháp luật; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật và chế độ thông tin, báo cáo.

- Thanh tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI KỲ THANH TRA

1. Phạm vi thanh tra

Phạm vi thanh tra chuyên đề diện rộng là việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện sdụng quỹ BHYT, mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

2. Nội dung thanh tra

2.1. Về quản lý, sử dụng quỹ BHYT

Thanh tra việc đóng BHYT, thực hiện các chế độ BHYT; công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT; việc trình, phân bổ và sử dụng quỹ BHYT chi quản lý bộ máy; đầu tư xây dng, chi khác; việc ký kết, thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) BHYT; việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT; công tác giám định thanh quyết toán và xử lý vi phạm trong việc sử dụng quỹ BHYT...

2.2. Về mua sắm TTBYT và VTYT

Thanh tra việc chấp hành thực hiện quy định của pháp luật trong việc xây dựng đề án, danh mục, định mức mua sắm, đơn giá, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thẩm định, phê duyệt danh mục, định mức, thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu của cơ quan có thẩm quyền; việc thực hin quy trình đấu thầu, ký kết hp đồng, thanh quyết toán... về mua sắm TTBYT và VTYT.

2.3. Về đấu thầu thuốc chữa bệnh

Thanh tra việc xây dựng danh mục thuốc, giá kế hoạch; đánh giá hồ sơ dự thầu, xét thầu, thương thảo ký hợp đồng, thanh quyết toán và thực hiện cung cấp thuốc phục vụ công tác KCB; việc thẩm định, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền... trong việc đấu thầu thuốc chữa bệnh.

(Nội dung thanh tra chi tiết theo Đề cương, Biểu mẫu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ).

3. Đối tượng thanh tra

Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban quản lý các dự án (nếu có), Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh, các cơ sở KCB và cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và sử dụng quỹ BHYT; tư vấn, cung cấp, mua sắm, sử dụng TTBYT, VTYT, thuốc chữa bệnh.

4. Thi kỳ thanh tra

Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến tháng 9/2019, nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra thì cũng được thanh tra, kiểm tra để làm rõ.

5. Tiến hành thanh tra

Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng sử dụng quỹ BHYT, mua sắm TBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh thực hiện trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác theo hưng dẫn của Thanh tra Chính phủ và quy định tại Thông tư s05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

- Chỉ đạo, hưng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề diện rộng cho Thanh tra các sở, địa phương được giao thực hiện.

- Tchức kiểm tra, đôn đốc, xử lý những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ đi với các đoàn, thanh tra do Sở Tài chính, UBND cấp huyện thực hiện.

- Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng báo cáo, đề xuất UBND tnh, Thanh tra Chính phủ xử lý theo quy định.

- Chủ trì phối hợp vi các sở, ngành, đơn vị liên quan (Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) bố trí đủ lực lượng (trên 10 thành viên) để thành lập Đoàn thanh tra liên ngành trực tiếp thanh tra việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm TBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, các Bệnh viện tuyến tnh (thuộc sở Y tế), Sở Tài chính (về đấu thầu mua sắm thiết bị y tế), một số bệnh viện tuyến huyện và các cơ sở khám chữa bệnh ký hp đồng vi BHYT và các tchức, cá nhân có liên quan.

2. Sở Tài chính

- Chỉ đạo Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh và các phòng chuyên môn chấp hành nghiêm nội dung thanh tra việc thc hin mua sắm TTBYT và VTYT.

- Phê duyệt bổ sung nội dung thanh tra chuyên đề diện rộng về BHYT vào Kế hoạch thanh tra năm 2019.

- B trí lực lượng đủ để tiến hành thanh tra; giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hp vi các phòng chuyên môn tiến hành thanh tra việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo hướng dẫn của Thanh tra tnh tại ít nhất 05 các đơn vị cấp huyện, đối tượng cụ thể thống nhất vi Thanh tra tỉnh (Dự kiến các đơn vị: Thị xã Kỳ Anh; các huyện: Hương Khê, Nghi Xuân, Đức Thọ, Lộc Hà).

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra theo Đề cương, Phụ lục của Thanh tra Chính phủ gửi Thanh tra tỉnh để tổng hp chung trên địa bàn toàn tnh.

3. Đi vi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chấp hành nghiêm chủ trương thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện sử dụng quỹ BHYT, mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thanh tra Chính phủ.

- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh phải đảm bảo trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc của Đoàn (do Thanh tra tnh chủ trì). Cụ thể: Bảo hiểm xã hội tnh: 03 cán bộ; Sở Y tế: 02 cán bộ; SKế hoạch và Đầu tư và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 cán bộ.

4. UBND cấp huyện

Căn cứ tình hình về lực lượng, số vụ việc phải giải quyết trên địa bàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Chủ tịch UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc:

- Phê duyệt bổ sung nội dung thanh tra chuyên đề diện rộng về BHYT, mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thu thuốc chữa bệnh vào kế hoạch thanh tra năm 2019.

- Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hp vi Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Y tế thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra việc sử dụng quỹ BHYT, đấu thầu mua sắm TTBYT, VTYT và thuốc chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện.

- Tổng hp, báo cáo kết quả thanh tra theo Đcương, Phụ lục ca Thanh tra Chính phủ gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung trên địa bàn toàn tnh.

5. Về công tác chỉ đạo, điều hành cuộc thanh tra

- Trong khi tiến hành thanh tra, ngoài việc thanh tra theo đề cương hướng dẫn, các Đoàn thanh tra cần tập trung vào những vấn đề ni cộm, bức xúc hiện nay như: lập hồ sơ, kê khai khng bệnh án... để trục li từ quỹ BHYT, mua sắm máy móc, TTBYT và VTYT, thuốc chữa bệnh không đúng, không đm bảo tiêu chuẩn, định mức, chất lượng, giá thành... ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, gây lãng phí, thất thoát, vốn, tài sản.

- Thanh tra tnh phải chủ động xây dng kế hoạch tiến hành thanh tra và triển khai nội dung thanh tra chi tiết theo Đề cương hưng dẫn của Thanh tra Chính phủ tới các Đoàn thanh tra của Sở Tài chính, UBND các huyện; thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh tra khi có yêu cu.

- Chánh thanh tra tnh trực tiếp chỉ đạo tchức thực hiện thanh tra chuyên đề này trên phạm vi toàn tnh; ký quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành ca tnh, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nắm tình hình nhm đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng của hoạt động thanh tra.

- Thanh tra diện rộng việc quản lý, sử dng quỹ BHYT mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh là hoạt động thanh tra có quy mô ln, theo ý kiến chỉ đạo và theo kế hoạch của Trung ương với nội dung, nhiệm vụ, thời gian cụ thể. Yêu cầu Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện được giao thực hiện thanh tra quán triệt giao nhiệm vụ trực tiếp cho các Đoàn thanh tra để thực hiện thanh tra đảm bảo tiến độ, nội dung, cht lượng, hiệu quả của cuộc thanh tra.

6. Thi gian triển khai

- Sau khi ban hành kế hoạch này, chậm nhất tớc ngày 20/11/2019 các Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra (trong thời gian từ ngày 15/11/2019 đến ngày 20/11/2019 Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn cho các đoàn thanh tra).

- Cuối tháng 01/2020, các Đoàn thanh tra kết thúc thanh tra trực tiếp, tổng hp kết quả gửi Thanh tra tỉnh để tng hp, báo cáo kết quả thanh tra gửi UBND tnh và Thanh tra Chính phủ.

7. Chế độ thông tin, báo cáo

- Từ ngày 20/11/2019 đến ngày 25/11/2019: Các địa phương, đơn vị báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tnh về tình hình trin khai các cuộc thanh tra, nội dung báo cáo gồm: số lượng các đoàn thanh tra, thời gian tiến hành thanh tra, thi gian kết thúc thanh tra, số lượng các cơ quan, cơ sở KCB được thanh tra (Báo cáo theo Phụ lục s 1).

- Trước 20/01/2020: Các Đoàn thanh tra tổng hp, báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề gửi UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh (Báo cáo theo Phụ lục s 2).

Trong quá trình triển khai thanh tra, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Đoàn thanh tra của Sở Tài chính và UBND huyện kịp thời báo cáo Thanh tra tỉnh đđược hưng dẫn, phối hp xử lý.

Trên đây là Kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng việc sdụng quỹ BHYT, mua sắm trang TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tnh, yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện: Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và các sở, ngành, đơn vị và các tchức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBN
D tnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Giám đốc các s
, ngành: Thanh tra tỉnh, BHXH tỉnh, Y tế, Tài chính, KH&ĐT, LĐ-TB và XH;
- Chủ tịch UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc;
- Các BVĐK tuyến tỉnh, tuyến huyện;
- T
rung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT.NC, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 386/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu386/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(18/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 386/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 386/KH-UBND 2019 mua sắm trang thiết bị vật tư y tế đấu thầu thuốc chữa bệnh tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 386/KH-UBND 2019 mua sắm trang thiết bị vật tư y tế đấu thầu thuốc chữa bệnh tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu386/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành15/11/2019
        Ngày hiệu lực15/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (18/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 386/KH-UBND 2019 mua sắm trang thiết bị vật tư y tế đấu thầu thuốc chữa bệnh tỉnh Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 386/KH-UBND 2019 mua sắm trang thiết bị vật tư y tế đấu thầu thuốc chữa bệnh tỉnh Hà Tĩnh

             • 15/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực