Văn bản khác 3861/KH-UBND

Kế hoạch 3861/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3861/KH-UBND 2018 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3861/KH-UBND

Hải Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoạt động giám định tư pháp đáp ứng kịp thời các yêu cầu của hoạt động tố tụng, công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

- Phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, có cơ chế khuyến khích, ưu đãi đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ năng lực giám định viên, người làm công tác giám định, bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất và các chính sách cho đội ngũ giám định viên tư pháp của tỉnh.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Đề án.

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về giám định tư pháp, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, quán triệt nội dung Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo

Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện đề án của tỉnh, trong đó đề cao trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo với vai trò là lãnh đạo của các sở, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2018.

3. Kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Thực hiện xã hội hóa giám định tư pháp

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa giám định tư pháp, vận động những người có đủ điều kiện và nguyện vọng thành lập các văn phòng giám định tư pháp trong các lĩnh vực còn thiếu.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các sở, ban, ngành trong phạm vi quản lý lĩnh vực của mình.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Nâng cao trình độ, năng lực cho người giám định tư pháp và người tiến hành tố tụng về giám định tư pháp

a) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định, các văn bản pháp luật có liên quan cho người giám định tư pháp.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Y tế, các tổ chức giám định tư pháp công lập và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý cho đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Đầu tư cơ sở vật chất

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp

Đổi mới quy trình rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc bảo đảm chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định.

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Triển khai Đề án xã hội hóa công tác giám định

Triển khai Đề án xã hội hóa công tác giám định trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, sơ kết, tổng kết

a) Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các sở, ngành, các tổ chức giám định tư pháp công lập; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Sơ kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

c) Tổng kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Tham mưu cho UBND tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động giám định tư pháp, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công tại Kế hoạch này và theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

b) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Y tế trình UBND tỉnh về việc cấp kinh phí để bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho các tổ chức giám định tư pháp công lập để bảo đảm hoàn thành mục tiêu của Đề án.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự toán kinh phí để triển khai Kế hoạch này trong năm 2019; phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí triển khai Kế hoạch hàng năm theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

c) Công an tỉnh, Sở Y tế

- Xây dựng kế hoạch chi tiết việc khảo sát, đánh giá nhu cầu và tổng hợp kinh phí bảo đm về cơ sở vật chất cho tổ chức giám định tư pháp;

- Xây dựng danh mục các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác cần được bảo đảm cho tổ chức giám định tư pháp;

d) Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông; Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện nội dung được phân công theo Kế hoạch này.

đ) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về giám định tư pháp cho người tiến hành tố tụng. Đồng thời phản ánh các nội dung có liên quan để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện

Được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực BCĐ cải cách Tư pháp tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành của tỉnh: Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT, Y tế, Xây dựng, VH&TT, TTTT, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục Thuế, TNMT, NN&PTNT, GTVT;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.NC (32).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3861/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3861/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2018
Ngày hiệu lực05/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3861/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3861/KH-UBND 2018 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3861/KH-UBND 2018 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Hải Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3861/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành05/11/2018
        Ngày hiệu lực05/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3861/KH-UBND 2018 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Hải Dương

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3861/KH-UBND 2018 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Hải Dương

             • 05/11/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/11/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực