Văn bản khác 387/KH-UBND

Kế hoạch 387/KH-UBND năm 2015 về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do Tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 387/KH-UBND quản lý nhà nước khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/KH-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

- Xác định rõ nhiệm vụ và đề cao vai trò, trách nhiệm của các ngành và Ủy ban nhân dân các cấp đối với việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Nhiệm vụ thực hiện phải bám sát nội dung Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền các cấp chủ động tổ chức thực hiện và tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước toàn diện trên địa bàn, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm trật tự kỷ cương, văn minh lịch sự.

2. Chỉ đạo phối hợp quản lý giá cả đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh, tập trung vào hoạt động vận chuyển khách du lịch, kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, nhà nghỉ, nhà trọ tại các khu, điểm du lịch, điểm dừng chân du lịch.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, xây dựng và bảo vệ môi trường du lịch lành mạnh, văn minh, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch.

4. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tiếp tục triển khai, đôn đốc và theo dõi kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 07/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và Kế hoạch hành động số 60/KH-UBND ngày 03/3/2015 thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kì mới.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm hướng dẫn và hỗ trợ du khách của tỉnh An Giang và phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập một số điểm thông tin và hướng dẫn du khách tại các khu du lịch trọng điểm.

- Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã được xác định tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Trong đó, nêu rõ những quy tắc ứng xử của chính quyền địa phương, ban quản lý khu, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh trong khu du lịch, khách du lịch và cộng đồng dân cư đối với các vấn đề môi trường, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn các ban quản lý khu, điểm du lịch thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí đúng theo các quy định của Bộ Tài chính và của tỉnh, có ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em; các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, nhà hàng, trung tâm mua sắm, lữ hành thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết.

- Đề nghị các ban quản lý khu, điểm du lịch tăng cường công tác phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương thực hiện tốt các nội dung:

(1) Quản lý giá dịch vụ, hàng hóa, tuyệt đối đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với khách du lịch;

(2) Xây dựng phương án chi tiết sắp xếp trật tự kinh doanh tại các điểm tham quan tạo vẻ mỹ quan, môi trường thông thoáng và không gây ảnh hưởng đến khách du lịch;

(3) Xử lý dứt điểm tình trạng ăn xin, chèo kéo, gây phiền hà cho khách du lịch;

(4) Triển khai thực hiện các biện pháp để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường;

(5) Thực hiện gắn các biển báo, bảng chỉ dẫn khách du lịch cụ thể, rõ ràng trong khu vực quản lý theo hướng đơn giản, trực quan, sử dụng vật liệu gần gũi với thiên nhiên.

- Hướng dẫn các ban quản lý, chủ các khu, điểm du lịch phục vụ từ mười nghìn lượt khách trong năm công khai số điện thoại đường dây nóng và bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch, tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch và các vấn đề phát sinh.

- Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm trên địa bàn tỉnh đăng ký xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

- Phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang trong hoạt động bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp liên kết, cùng phát triển, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bán đúng giá niêm yết, đúng nội dung chương trình tour; chủ động tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh.

2. Sở Công thương

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện niêm yết giá, công khai và bán đúng giá niêm yết.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện rà soát, tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng taxi và các phương tiện vận tải khách du lịch khác kinh doanh không phép hoặc không đúng giấy phép, không niêm yết giá và thu cước không theo giá đã niêm yết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh không phép trên địa bàn.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về giá cả, không để tình trạng vi phạm xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc cho khách du lịch.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp ban quản lý các khu, điểm du lịch triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm vệ sinh, môi trường, bố trí phương tiện và nhân viên để giữ gìn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, chất thải, tạo thuận lợi cho khách du lịch.

- Phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, rác thải, chất thải tại các khu, điểm du lịch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các khu, điểm du lịch không thực hiện đúng các quy định về vệ sinh, môi trường và các tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

4. Sở Y tế

- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh khu vực chế biến và phục vụ khách.

- Tăng cường quản lý, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh đường phố, lòng đường, hè đường và tại địa điểm kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

5. Sở Giao thông Vận tải

- Tổ chức phương tiện vận tải hành khách phục vụ nhu cầu du lịch của cộng đồng, đồng thời cùng phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức bến bãi, điểm dừng nghỉ lên xuống khách để phục vụ nhu cầu phương tiện đỗ đậu và nhu cầu đi lại tại các địa điểm, các trung tâm tham quan du lịch, trung tâm thương mại trên địa bàn.

- Triển khai cấp giấy phép kinh doanh vận tải, ngành nghề vận chuyển khách du lịch cho các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải khách du lịch. Cấp biển hiệu xe du lịch cho phương tiện chở khách du lịch trên cơ sở phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện, hướng dẫn viên, phải đủ điều kiện theo các tiêu chí quy định.

- Triển khai việc tổ chức tập huấn về đạo đức người lái xe, đạo đức, phong cách ứng xử của nhân viên phục vụ trên xe đối với khách du lịch.

- Thực hiện thu cước khách du lịch theo giá được tính toán hợp lý và được sự thỏa thuận thống nhất của khách du lịch, không được ép giá, thu giá cao, nhất là trong thời điểm những ngày lễ tết, nhu cầu du lịch lớn. Riêng đối với xe taxi, giá cước phải được đăng ký trước và phải có đồng hồ tính tiền theo km lăn bánh và đồng hồ tính tiền phải được kẹp trì của cơ quan kiểm định.

- Phối hợp chính quyền địa phương có trung tâm phục vụ khách du lịch, trung tâm thương mại mua sắm, thực hiện quy định các điểm đỗ đậu xe thuận lợi và cắm các biển báo hướng dẫn cho phương tiện được ra vào đưa rước khách du lịch trên cơ sở các điểm đón rước không ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

6. Công an tỉnh

- Triển khai các biện pháp công tác nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần đảm bảo an ninh y tế trong trường hợp có dịch bệnh lây lan qua người được công bố.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi về trình tự, thủ tục xuất nhập cảnh và đảm bảo an ninh, an toàn cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, khách du lịch, nhất là trên các tuyến du lịch có yếu tố nước ngoài

- Chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng hoạt động du lịch để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi về thủ tục xuất, nhập cảnh cho khách du lịch.

8. Các sở, ban ngành khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang:

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tiếp tục tổ chức tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về xây dựng và phát triển du lịch của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, để góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng và chính quyền địa phương về vị trí, vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển của tỉnh An Giang.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường tăng cường quản lý vỉa hè, lòng đường, đảm bảo thông thoáng, vệ sinh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất vệ sinh, trật tự, đảm bảo trật tự kỷ cương, văn minh lịch sự.

- Tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông rõ ràng, phù hợp bảo đảm an toàn, tạo điều kiện cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch dễ dàng.

- Tại các địa bàn có khu, điểm du lịch trọng điểm, phục vụ lượng khách lớn, tuyên truyền phát động phong trào người dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch với những nội dung phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, xử không để người ăn xin lang thang ở các khu, điểm du lịch. Đối với người có hoàn cảnh khó khăn, tập trung bố trí về nơi quy định và có biện pháp hỗ trợ phù hợp; xử lý triệt để tình trạng giả danh người ăn xin, gây phiền hà cho khách du lịch.

- Tăng cường quản lý, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh đường phố, lòng đường, hè đường và tại địa điểm kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn vận động, tài trợ khác (nếu có).

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Định kì 03 tháng, 06 tháng và cuối năm, các sở, ban ngành có liên quan báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 15 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, báo cáo, đề xuất cho ý kiến chỉ đạo, xử lý./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 387/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu387/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2015
Ngày hiệu lực28/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 387/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 387/KH-UBND quản lý nhà nước khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 387/KH-UBND quản lý nhà nước khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu387/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHồ Việt Hiệp
        Ngày ban hành28/08/2015
        Ngày hiệu lực28/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 387/KH-UBND quản lý nhà nước khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 387/KH-UBND quản lý nhà nước khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch An Giang

           • 28/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực