Văn bản khác 39/KH-UBND

Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 39/KH-UBND 2017 Chương trình hành động quốc gia đăng ký thống kê hộ tịch Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Thái Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THC HIN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐNG QUC GIA CA VIT NAM V ĐĂNG KÝ VÀ THNG KÊ H TCH GIAI ĐON 2017-2024 TRÊN ĐA BÀN TNH THÁI BÌNH.

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Chương trình hành động) trên địa bàn tỉnh;

- Xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thực hiện phải bám sát nội dung, yêu cầu của Chương trình hành động; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thuộc thẩm quyền của địa phương.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Chương trình hành động đề ra đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp lut điều chỉnh hot động đăng ký và thống kê hộ tịch.

1.1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2017 - 2024

1.2. Tổ chức sơ kết việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

2. Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch.

2.1. Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Bình; trang bị máy tính, kết nối mạng internet, máy in chất lượng tốt phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã;

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Xong trước Quý III/2018.

2.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập thông tin, thống kê dữ liệu sinh, tử của các cơ sở y tế bảo đảm kết nối, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời giữa ngành Y tế và ngành Tư pháp;

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Thời gian thực hiện: Xong trước năm 2020.

2.3. Triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Xong trước 01/01/2020.

3. Hoàn thiện tổ chức hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký hộ tịch theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ;

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình của Trung ương.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng b trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch.

4.1. Bố trí đủ số lượng công chức làm công tác hộ tịch tại cấp huyện, cấp xã.

- Đơn vị chủ trì: UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan Tư pháp, Cơ quan Nội vụ các cấp;

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2017 đến hết năm 2019;

4.2. Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch tại cấp huyện, cấp xã

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện;

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

5. Tổ chức tuyên truyền để người dân được tiếp cận pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Triển khai thực hiện mô hình xác định nguyên nhân tử vong, cấp chứng nhận tử vong của cơ quan y tế, kể cả các trường hợp tử vong ngoài cơ sở y tế theo hướng dẫn của Trung ương; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp Giấy Chứng sinh, chứng tử, thu thập và cung cấp d liệu sinh, tử.

6.1. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ chế thu thập thông tin tử vong và nguyên nhân tử vong. Thiết lập mô hình thu thập nguyên nhân tử vong;

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Y tế.

6.2. Cử cán bộ y tế đi đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ y tế làm công tác cấp Giấy Chứng sinh, giấy báo tử; thu thập, xử lý dữ liệu sinh, tử; đặc biệt là kỹ năng chẩn đoán và mã hóa nguyên nhân chính gây tử vong theo ICD của Bộ Y tế;

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế;

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trước năm 2020.

6.3. Cài đặt phần mềm báo cáo trực tuyến; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử; cử cán bộ đi đào tạo sử dụng phần mềm; đề xuất cung cấp máy móc, thiết bị cần thiết nhằm hiện đại hóa phương thức thu thập, phân tích và sử dụng số liệu tử vong và nguyên nhân tử vong;

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trước năm 2020.

7. Thông tin thống kê về hộ tịch được bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước và nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân.

7.1. Rà soát, báo cáo thống kê tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết trong năm được đăng ký khai tử hàng năm;

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan y tế các cấp trong tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017, bắt đầu công bố từ năm 2018 và các năm tiếp theo.

7.2. Phát hành tài liệu công bố các chỉ tiêu thống kê hộ tịch hàng năm; xây dựng quy chế khai thác, sử dụng các số liệu thống kê;

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Cục Thống kê;

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

7.3. Phối hợp khảo sát, đánh giá công tác đăng ký, thống kê hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

8. Nâng dần tỷ lệ đăng ký, xác nhận các sự kiện hộ tịch quan trọng, cơ bản của cá nhân (khai sinh, khai tử, xác định nguyên nhân tử vong đúng ICD, kết hôn, nuôi con nuôi, ly hôn); nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch nhằm bảo đảm số liệu thng kê hộ tịch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tính phổ biến theo lộ trình khuyến nghị của Khung hành động khu vực giai đoạn 2015-2024.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, cấp xã;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trước năm 2024.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hp pháp khác.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tại Kế hoạch này và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng năm gửi cơ quan tài chính các cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch bảo đảm đúng quy định, đúng thời hạn.

2. Sở Tài chính: Chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đảm bảo kinh phí cần thiết và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan, lập, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh y;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
-
Cục Thống kê;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu39/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Lược đồ Kế hoạch 39/KH-UBND 2017 Chương trình hành động quốc gia đăng ký thống kê hộ tịch Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 39/KH-UBND 2017 Chương trình hành động quốc gia đăng ký thống kê hộ tịch Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu39/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành10/07/2017
        Ngày hiệu lực10/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 39/KH-UBND 2017 Chương trình hành động quốc gia đăng ký thống kê hộ tịch Thái Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 39/KH-UBND 2017 Chương trình hành động quốc gia đăng ký thống kê hộ tịch Thái Bình

         • 10/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực