Văn bản khác 39/KH-UBND

Kế hoạch 39/KH-UBND về năm An toàn giao thông 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 39/KH-UBND 2021 năm An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2021

Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-BATGT ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông tin tuyên truyền ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự An toàn giao thôngvới các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự An toàn giao thông.

b. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

c. Giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương so với năm 2020; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên toàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố, xã, phường và thị trấn về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ những tháng đầu, quý đầu và cả năm 2021.

b) Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh , Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

c) Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ.

d) Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2021 là “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự An toàn giao thông”.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để thực hiện mục tiêu trên,các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

3. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

4. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng xe buýt, đường thủy nội địa, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

6. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

7. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

8. Nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ cấp cứu, chữa trị và phục hồi sức khỏe cho nạn nhân tai nạn giao thông; đẩy mạnh việc tập huấn phổ biến kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho các lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện và toàn dân.

9. Lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch, các dự án đầu tư tạo thành cầu giao thông, vận tải lớn.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác tuyên truyền

- Rà soát bổ sung nội dung tuyên truyền theo mục II điểm 2 của Kế hoạch số 126/ KH- BATGT ngày 04/12/2020 của Ban an toàn giao thông tỉnh.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp luật TTATGT; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến quan trọng trong văn hóa giao thông trên địa bàn toàn tỉnh; tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, từ xã phường, thị trấn đến thôn bản.

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu, bia đối với lái xe; tuân thủ quy định tốc độ; đội mũ bảo hiểm; hành lang an toàn giao thông đường bộ; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy nội địa…

T T

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cá nhân, đơn vị thực hiện phối hợp

Thời gian

1

Triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ

Ban An toàn giao thông tỉnh

- Các cơ quan là thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể tỉnh.

Thường xuyên

2

Tuyên truyền an toàn giao thông trong nhà trường và các cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Phòng CSGT, Công an các huyện, thành phố;

- Sở Tư pháp.

Thường xuyên

3

Các tổ chức Đoàn thể thực hiện tuyên truyền và tham gia giữ gìn TTATGT.

- Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Liên đoàn LĐ tỉnh;

- Hội cựu chiến binh;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Hội Chữ thập đỏ;

- Đoàn TNCS HCM.

- Ban dân tộc tỉnh

- Phòng Cảnh sát giao thông; Công an các huyện, thành phố;

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo các Chương trình phối hợp đã ký kết

4

Tuyên truyền quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy; quy định về nồng độ cồn; tốc độ của phương tiện; đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và người ngồi trên mô tô, xe đạp điện...

Công an tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT.

Thường xuyên

5

Tổng hợp các trường hợp vi phạm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể.

Thường xuyên

6

In tài liệu tuyên truyền về đảm bảo TTATGT

VP Ban ATGT tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Công an tỉnh;

- Đài PT-TH tỉnh;

- Báo Tuyên Quang.

Quý I, Quý II, Quý IV

7

Tuyên truyền tác hại của việc sử dụng chất kích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Sở Y tế

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Thường xuyên

8

Duy trì cấp phát Báo Giao thông vận tải để tuyên truyền ATGT đến các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban ATGT tỉnh

-VP Ban ATGT tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Thường xuyên

9

Tổ chức tập huấn công tác ATGT cho cán bộ công đoàn cơ sở huyện, thành phố.

Liên đoàn Lao động tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan có liên quan.

Quý II

10

Tuyên truyền và tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT các huyện thành phố;

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý IV

11

Tuyên truyền các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT (Thanh tra Sở)

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- VP Ban ATGT tỉnh;

Quý II và IV

12

Tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số

Ban dân tộc tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài PT&TH tỉnh;

- Các đoàn thể tỉnh.

Quý II

13

Duy trì chuyên mục "An toàn giao thông"

- Đài PT& TH tỉnh;

- Báo Tuyên Quang.

Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

Thường xuyên

14

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Sở GTVT (Thanh tra Sở)

- Công an tỉnh (Phòng CSGT)

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

Quý II, III và IV

2. Công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo quy định.Tập trung kiểm soát và xử lý các phương tiện chở quá tải trọng, xe cơi nới thành thùng..., các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như: Vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; không đội mũ bảo hiểm; dừng đỗ xe trái quy định; phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải; phương tiện thủy không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, thiếu dụng cụ cứu sinh ; xử lý các hành vi vi phạm, lấn chiếm, xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho hành lang an toàn giao thông đường bộ…

- Huy động lực lượng, trang thiết bị tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề, cụ thể:

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

Đường bộ

1

Tiếp tục triển khai công tác kiểm soát, xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng, xe cơi nới thành thùng

- Công an tỉnh

- Sở GTVT;

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Công an các huyện, thành phố.

Thường xuyên

2

Bảo đảm TTATGT dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân 2021; Dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý I, II

3

Đảm bảo giao thông phục vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Ban ATGT các huyện, thành phố

Quý II

4

Bảo đảm TTATGT kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia và dịp Lễ 2/9.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Ban ATGT các huyện, thành phố.

Quý III

5

Bảo đảm TTATGT dịp Lễ Noel và tết Dương lịch 2022.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Ban ATGT các huyện, thành phố

Quý IV

5

Tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề: vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm vi phạm phần đường, làn đường...

- Công an tỉnh

Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

6

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các bến xe, bãi đỗ xe.

Sở GTVT

- Công an tỉnh;

- Các cơ quan có liên quan.

Thường xuyên

7

Tiếp tục tổ chức kiểm tra sức khỏe đối với lái xe của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải

- Sở GTVT

- Sở Y tế

- Công an tỉnh;

- Sở Y tế.

Quý II, Quý IV

8

Thực hiện công thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn đường bộ

Sở GTVT

UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

9

Thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường Quốc lộ; đường tỉnh.

UBND các huyện, thành phố

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Thường xuyên

10

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xử lý xe quá tải, xe cơi nới thành thùng trên địa bàn tỉnh.

- Văn phòng BATGT tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Công an tỉnh;

- Công an các huyện, thành phố.

 

Đường thủy

1

Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống, khắc phục hậu quả bão, lụt

Sở GTVT

- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

Thường xuyên

2

Tổ chức Kiểm tra liên ngành về giao thông đường thủy nội địa

- Sở Giao thông vận tải

- Công an tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Cơ quan liên ngành.

Quý II, III

3. Cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì hệ thống Quốc lộ”

Sở GTVT

- UBND các huyện, thành phố;

- Các tổ chức có liên quan.

Thường xuyên

2

Tăng cường kiểm tra hệ thống biển báo hiệu đường bộ để kịp thời điều chỉnh bổ sung, khắc phục, sửa chữa hư hỏng.

Sở GTVT

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan có liên quan.

Thường xuyên

3

Rà soát, xử lý các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông

- Sở GTVT

- UBND các huyện, thành phố

- Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

4. Quản lý vận tải, chất lượng phương tiện vận tải

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ và PTTNĐ

Sở GTVT

- Công an tỉnh;

- Các DN,HTX vận tải.

Thường xuyên

2

Tiếp tục thực hiện xây dựng Bến xe, điểm đỗ và trạm nghỉ ô tô khách trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Ban ATGT các huyện, thành phố

Thường xuyên

3

Rà soát, đình chỉ lưu hành đối với ô tô hết niên hạn sử dụng theo quy định.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT

- Sở Giao thông Vận tải;

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

5. Nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo vi phạm quy định về quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe:

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông

Sở GTVT

- Công an tỉnh;

- Sở LĐ TB Xã hội

Thường xuyên

6. Giáo dục An toàn giao thông trong nhà trường

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Kiểm tra công tác giáo dục ATGT ở các cấp học

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các cơ quan liên quan.

Thường xuyên

2

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ban ATGT tỉnh về Tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2019-2024

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh

- Phòng Giáo dục các huyện, thành phố

Theo phân kỳ từng năm

3

Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học;giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Công an tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thường xuyên

7. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Thường xuyên đôn đốc các cơ quan là thành viên Ban ATGT tỉnh thực hiện công tác đảm bảo TTATGT

Ban ATGT tỉnh

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

2

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự năm 2021 đối với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh

Ban ATGT tỉnh

Các cơ quan là thành viên Ban ATGT tỉnh

Quý IV

3

Tổ chức Hội nghị Sơ kết, Tổng kết ATGT năm 2021.

Ban ATGT tỉnh

Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh

Quý II, IV

4

Phối hợp với Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố thông báo người có hành vi vi phạm về TTATGT.

- Công an tỉnh;

- Ban ATGT các huyện thành phố;

- Các ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý IV

8. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an toàn giao thông

- Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố chủ động rà soát kiện toàn và hoàn thiện quy chế làm việc để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về ATGT.

- Các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy chế, điều lệnh đối với cán bộ, công chức, chiến sỹ.

- Tổ chức tốt việc theo dõi, đánh giá công tác an toàn giao thông hàng tháng, quý để thường xuyên nhắc nhở, kiến nghị các biện pháp thực hiện đối với các địa phương, ngành chưa làm tốt công tác đảm bảo TTATGT. Có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm trong công tác này.

- Thực hiện nghiêm chế độ giao ban, báo cáo theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ngành là thành viên căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động năm 2021 để tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch này ở địa phương, đơn vị mình.

2.Giao Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm kế hoạch triển khai hoạt động đảm bảo an toàn giao thông năm 2021, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia; B/cáo
- TT. Tỉnh Ủy; B/cáo
- TT HĐND tỉnh; B/cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-ĐTXD-TH-TC-TP (A. )

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu39/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2021
Ngày hiệu lực17/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(24/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 39/KH-UBND 2021 năm An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 39/KH-UBND 2021 năm An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu39/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành17/03/2021
        Ngày hiệu lực17/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (24/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 39/KH-UBND 2021 năm An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 39/KH-UBND 2021 năm An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang

              • 17/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực