Kế hoạch 39/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2023

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 47/QĐ-BTP ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021- 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023 với nội dung:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 26/7/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Xác định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

c) Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các quy định pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Đối tượng, hình thức, nội dung, thời gian, quy trình thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2024;

b) Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

c) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp

a) Xây dựng Chương trình tọa đàm pháp luật và đời sống trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Nội dung: giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2023.

b) Triển khai các luật có liên quan đến doanh nghiệp được Quốc hội thông qua vào năm 2023

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Khi Luật được thông qua.

c) Tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động, các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hội viên.

- Cơ quan chủ trì: Hiệp hội doanh nghiệp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

2. Cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

a) Cập nhật và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan; các văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng chung về pháp luật.

- Cơ quan chủ trì cập nhật: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan có trách nhiệm gửi văn bản: Tòa án nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân cấp huyện; các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện:

+ Đối với các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai: Khi nhận được văn bản;

+ Đối với các văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh về các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng chung về pháp luật: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành.

b) Cập nhật và đăng Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn do địa phương ban hành liên quan đến doanh nghiệp; Công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; thông tin về chỉ dẫn kinh doanh, thông tin về tín dụng thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Khi văn bản được ban hành.

c) Cập nhật và đăng tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cập nhật và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của cơ quan mình các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn do trung ương và địa phương ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Khi văn bản được ban hành.

3. Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật

Thông tin về các chính sách pháp luật, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, các thông tin có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quảng bá doanh nghiệp...

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Khi cơ quan chủ trì tiếp nhận được thông tin hoặc khi nhận được yêu cầu của doanh nghiệp.

4. Giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan đầu mối tiếp nhận: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu của doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2024.

5. Đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đối thoại doanh nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Đối với các nhiệm vụ được quy định trong Kế hoạch này do cơ quan nào chủ trì thực hiện thì cơ quan đó có trách nhiệm xây dựng dự trù kinh phí trình Sở Tài chính, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện:

Gửi các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan về Văn phòng Ủy ban nhân dân để cập nhật và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định;

b) Gửi các quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính; các văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng chung về pháp luật về Văn phòng Ủy ban nhân dân để cập nhật và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

c) Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2023 để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP, các Phòng NC, Trung Tâm Tin học và Công báo;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, NC(Quốc).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Diệu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu39/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tiền Giang
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu39/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Thành Diệu
        Ngày ban hành14/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tiền Giang

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tiền Giang

              • 14/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực