Kế hoạch 39/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Tăng cường việc triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý;

b) Nâng cao năng lực người thực hiện trợ giúp pháp lý và chất lượng vụ việc trợ giúp; đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực người làm công tác trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý đẩy mạnh công tác phối hợp, các hoạt động kiểm tra, giám sát, bảo đảm người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý;

b) Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính; tùy tình hình thực tế lựa chọn giải pháp triển khai phù hợp;

c) Việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính có thể lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Tăng cường hoạt động truyền thông, khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính

a) Hoạt động 1: Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật; tổ chức truyền thông điểm về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính ở cơ sở; phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan lồng ghép việc truyền thông trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật ở địa phương, nhất là tại xã, phường nơi người khuyết tật sinh sống:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố);

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị truyền thông để thực hiện truyền thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình ở địa phương và báo địa phương; cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại giam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật;

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV;

- Kết quả đầu ra: Các sản phẩm truyền thông được thực hiện (xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, báo chí; kênh truyền thông mạng xã hội...); báo cáo về khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính; nâng cao nhận thức của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý.

b) Hoạt động 2: Biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật và các ấn phẩm chuyên dụng khác có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố);

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV;

- Kết quả đầu ra: Băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB và các ấn phẩm chuyên dụng khác có nội dung dành cho người khuyết tật; bảng thông tin, tờ gấp pháp luật cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

c) Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày “Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và “Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12)” bằng các hình thức phù hợp:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố);

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình ở địa phương và báo địa phương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý IV.

- Kết quả đầu ra: Các hoạt động về trợ giúp pháp lý được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Bồi dưỡng, tập huấn cho người làm công tác trợ giúp pháp lý

Xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác trợ giúp pháp lý về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo từng lĩnh vực pháp luật đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính:

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố);

b) Đơn vị phối hợp: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV;

d) Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn được tổ chức, bảo đảm trên 90% cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính nhất là vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng. Chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý mà người khuyết tật là bị hại trong các vụ án hình sự, bị đơn trong các vụ án dân sự, hành chính và là nạn nhân trong các vụ việc bị bạo lực, bạo hành, mua bán.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố);

b) Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam gi, trại giam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật;

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

d) Ket quả đầu ra: Bảo đảm 100% người khuyết tật thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý khi có yêu cầu.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật;

c) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV;

d) Kết quả đầu ra: Các văn bản hướng dẫn, kết quả kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, tổ chức có liên quan:

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố;

b) Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính bảo đảm hiệu quả, chất lượng đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương;

c) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này; đánh giá, đxuất, kiến nghị và báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở ban, ngành, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Sở Tài chính bố trí kinh phí cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

4. Đề nghị Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

5. Ủy ban nhân dân quận, huyện, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tại địa phương.

6. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch và tham mưu Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

7. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.

8. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính được bố trí trong ngân sách hàng năm của thành phố; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có);

b) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố lập dự toán kinh phí đối với các hoạt động theo Kế hoạch này; việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục TGPL);
- UBMTTQVN TP;
- Công an TP;
- Viện kiểm sát nhân dân TP;
- Tòa án nhân dân TP;
- Các Sở: TP, TC, TTTT, LĐTBXH;
- Thanh tra TP;
- Ban Dân tộc;
- UBND quận, huyện;
- Trung tâm TGPL nhà nước TP;

- VP UBND TP (3E);
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT,
P.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hè

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu39/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Cần Thơ
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu39/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Ngọc Hè
        Ngày ban hành22/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Cần Thơ

              • 22/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực