Văn bản khác 3906/KH-UBND

Kế hoạch 3906/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và Kết luận 337-KL/TU về kết luận Hội nghị lần thứ 33, (Khóa X) do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3906/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg công tác thi hành Luật Hợp tác xã Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3906/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 22/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 VÀ KẾT LUẬN SỐ 337-KL/TU NGÀY 17/5/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 33, (KHÓA X)

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và Kết luận số 337-KL/TU ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận Hội nghị lần thứ 33, (Khóa X) về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TU ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Cụ thể hóa và phân công thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 337-KL/TU ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 33, (Khóa X);

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Liên hiệp Hợp tác xã (LHHTX), Hợp tác xã (HTX) và Tổ hợp tác (THT). Phấn đấu đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất của khu vực kinh tế tập thể chiếm từ 1,5-2%GRDP của tỉnh; không còn các HTX tồn tại hình thức, nâng tỷ lệ HTX khá, giỏi lên trên 70%. Phấn đấu xây dựng mỗi ngành nghề hoạt động kinh doanh có ít nhất 01 mô hình HTX điển hình tiên tiến;

3. Bình quân hàng năm thành lập mới ít nhất 25 HTX và 30 THT có chứng thực của UBND xã. Phấn đấu thành lập mới các LHHTX hoạt động hiệu quả, HTX có quy mô liên kết xã hoặc liên huyện trong tỉnh, các HTX trong các khâu chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân và thu gom vận chuyển rác thải nông thôn,.. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 300 HTX và 360 THT có chứng thực của UBND xã;

4. Đến năm 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng về vốn điều lệ, doanh thu của HTX tăng từ 8-10%/ năm. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015;

5. Phấn đấu đến năm 2020, nâng mức vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh lên trên 15 tỷ đồng; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX, THT vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ để nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh;

6. Đến năm 2020, số lượng thành viên, người lao động tham gia các THT, HTX hàng năm tăng từ 10% trở lên; 100% cán bộ chủ chốt HTX được bồi dưỡng bổ sung các kiến thức về HTX và pháp luật có liên quan; trong đó, số lượng được đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng chiếm trên 30%/tổng số cán bộ chủ chốt HTX; số lượng được đào tạo trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 20%/tổng số cán bộ chủ chốt HTX;

7. Tiếp tục khẳng định lại vai trò của HTX trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của HTX hoạt động theo mô hình mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ và giải pháp chung:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, như sau:

1.1. Về công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật HTX:

a) Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành, lĩnh vực và của địa phương về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kinh tế tập thể;

b) Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện về kỹ năng hướng dẫn thành lập mới HTX phù hợp với Luật HTX năm 2012, đảm bảo các HTX được thành lập hoạt động có hiệu quả, hạn chế tối đa các HTX hoạt động hình thức; tổ chức tập huấn các chính sách hỗ trợ HTX để tư vấn, hướng dẫn cho các HTX tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của nhà nước;

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp về Kết luận số 56-KL/TU ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012; các nghị định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Kết luận của Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, vai trò và lợi ích của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội, mô hình HTX kiểu mới hiện nay cho đối tượng là cán bộ cấp cơ sở của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên,...;

d) Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể chủ động vươn lên, khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt động, phát huy lợi thế vốn có của từng HTX, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường;

đ) Thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh xây dựng các phóng sự, chuyên mục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho thành viên và người dân hiểu rõ bản chất của kinh tế hợp tác và HTX;

e) Tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các HTX; hỗ trợ một số HTX có điều kiện tham gia xúc tiến thương mại ra thị trường khu vực và thế giới.

1.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển HTX:

a) Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành trong lĩnh vực HTX cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và ngành, lĩnh vực. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các HTX trong quá trình hoạt động;

b) Tiếp tục thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo quy định tại Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, tạo điều kiện để các HTX chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành để hoạt động có hiệu quả;

c) Tham mưu, đề xuất phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ các HTX trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm có trọng tâm và hiệu quả.

1.3. Tăng cường chỉ đạo, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị:

a) Tiếp tục xây dựng và hình thành các mô hình liên kết chuỗi trên tất cả các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tăng cường các hoạt động “liên doanh”, “liên kết” giữa các HTX với các tổ chức kinh tế khác để vừa mở rộng phạm vi hoạt động, quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đảm bảo sự phát triển bền vững;

b) Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình HTX, THT theo quy định của Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan kết hợp với việc lựa chọn các mô hình HTX điển hình tiên tiến và các HTX có mô hình hoạt động hiệu quả để giới thiệu, phổ biến và tổ chức học tập, áp dụng, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các hợp tác kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp để gắn kết thực hiện tốt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; nhân rộng các mô hình, hình thức liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia HTX, liên kết với HTX theo chuỗi giá trị;

c) Rà soát, đánh giá nhu cầu thành lập và tổ chức hoạt động của các HTX, nhu cầu đất đai xây dựng trụ sở, kho bãi, cơ sở chế biến, liên kết sản xuất, mở rộng thị trường,… để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Hợp nhất, sáp nhập các HTX cùng ngành nghề, cùng địa bàn để tăng cường tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động cho HTX;

d) Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa; cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường;

đ) Chọn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Cát Tiên là địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước phát triển bức phá về phát triển kinh tế hợp tác và HTX.

1.4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX:

a) Tăng cường việc quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX các cấp; tiếp tục phát huy vai trò, tổ chức hoạt động có chiều sâu, hiệu quả và thiết thực; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt việc củng cố và phát triển kinh tế tập thể;

b) Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, cán bộ trực tiếp tham mưu về lĩnh vực kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở để theo dõi, giám sát thực hiện; quan tâm đến việc bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi HTX ở cấp huyện và cán bộ phụ trách HTX ở cấp xã. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần chú trọng hơn nữa vào nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với HTX. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách cán bộ phù hợp, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế tập thể;

c) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế quản lý, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; tiếp tục bổ sung từ Ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; tăng quy mô nguồn vốn cho vay; tạo điều kiện để HTX tiếp cận được các nguồn vay ưu đãi nhằm mở rộng, đa dạng hóa hoạt động.

1.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật HTX; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên HTX, gắn với đề án đào tạo nghề cho nông thôn, theo hướng tạo nguồn cán bộ chuyên nghiệp cho HTX:

a) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về HTX, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng; đảm bảo việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định;

b) Nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách để thu hút cán bộ trẻ có năng lực đến làm việc tại HTX. Vận động các HTX chú trọng đào tạo nguồn cán bộ quản lý chuyên nghiệp, đặc biệt là giám đốc, kế toán và đào tạo đội ngũ kế cận trong thành viên HTX.

2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của các cơ quan, đơn vị:

2.1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

a) Phổ biến, quán triệt bằng các hình thức phù hợp nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Kết luận số 337- KL/TU ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 33 về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TU ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nội dung tại Kế hoạch này đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện; trong đó:

- Đối với các huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới phải củng cố các HTX hoặc xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới có ít nhất 01 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả và phấn đấu đến năm 2020, 100% tổng số xã, phường, thị trấn có HTX.

- Phấn đấu hàng năm mỗi huyện, thành phố phát triển mới ít nhất từ 01- 04 HTX tùy theo điều kiện từng địa bàn và xây dựng ít nhất 01 mô hình HTX điển hình cho một lĩnh vực để nhân rộng.

b) Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh ban hành đề án phát triển kinh tế hợp tác tỉnh đến năm 2020;

c) Tổ chức rà soát, hướng dẫn các HTX hoạt động không đúng quy định của Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn điều chỉnh lại hoạt động cho phù hợp hoặc tiến hành giải thể các HTX không đảm bảo tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về HTX trên địa bàn;

d) Rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển HTX đã ban hành nhưng không còn phù hợp để tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tỉnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các chính sách về đất đai, vốn, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ, thị trường, truyền thông,...Tiếp tục hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các HTX; hỗ trợ một số HTX có điều kiện tham gia xúc tiến thương mại ra thị trường khu vực và thế giới.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Nghiên cứu, hướng dẫn định mức và thủ tục hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho các HTX nông nghiệp theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh xây dựng, ban hành tiêu chí phân loại HTX để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về đăng ký và hoạt động của các HTX, LHHTX trên địa bàn tỉnh.

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển 15.000 HTX, LHHTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 và Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

b) Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển HTX, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của HTX;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai xây dựng và thành lập các HTX, tiến tới hình thành LHHTX cho một số sản phẩm chủ lực, có quy mô lớn, có sức lan tỏa trên cơ sở hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản;

d) Tiếp tục củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX và THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, cung cấp các sản phẩm dịch vụ nông nghiệp đầu vào, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp đầu ra cho các thành viên, hộ gia đình. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới, góp phần đổi mới quan hệ sản xuất, tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 để từ đó tổ chức thí điểm và nhân rộng. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ sản xuất liên kết, hợp tác với nhau hình thành các HTX để nâng cao năng lực sản xuất, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, tạo khối lượng hàng hóa nông nghiệp đủ lớn, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và có khả năng cạnh tranh cao;

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đạt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, các xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới có các mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả; bình quân hàng năm thành lập mới ít nhất 15 HTX và 30 THT; trong đó, xây dựng được ít nhất 08 mô hình HTX kiểu mới và 04 THT điển hình có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

2.4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

a) Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò của Liên minh HTX, phát huy vai trò là đầu mối và cầu nối giữa kinh tế tập thể với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; tăng cường sự phối hợp của các Sở, ngành và các địa phương tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế tập thể; phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển;

b) Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020;

c) Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật về kinh tế tập thể, lợi ích của HTX mang lại để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về HTX kiểu mới;

d) Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; tham mưu, đề xuất cải tiến tổ chức, cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo quy định;

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức cho các HTX trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại hàng năm do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức;

e) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, củng cố, đổi mới phát triển HTX theo Luật HTX năm 2012, thay đổi mô hình tổ chức hoặc giải thể các HTX yếu kém kéo dài, hình thức, hoạt động không đúng Luật HTX năm 2012. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX, số lượng và chất lượng của HTX để báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền có giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc cho các HTX;

g) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, nhất là mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

2.5. Sở Tài chính:

a) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ HTX theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020;

b) Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh nghiên cứu, đề xuất tăng quy mô nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh phù hợp với nhu cầu vay vốn của HTX và khả năng cân đối ngân sách địa phương, đảm bảo đến năm 2020 nguồn vốn điều lệ của quỹ đạt tối thiểu 15 tỷ đồng.

2.6. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng:

a) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện kịp thời, đầy đủ và hiệu quả Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn sau khi được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng;

b) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định địa bàn hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), tiếp tục củng cố hoạt động của các QTDND theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, 100% QTDND hoạt động kinh doanh có lãi; trong đó, có 90% trở lên xếp loại khá, giỏi; không có QTDND bị thu hồi giấy phép kinh doanh; dư nợ cho vay tăng từ 10-12%/ năm.

c) Hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập mới QTDND ở những nơi có nhu cầu, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; quan tâm ưu tiên cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và những địa bàn, khu vực chưa có QTDND. Phấn đấu mỗi năm thành lập ít nhất 01 QTDND.

2.7. Sở Công Thương:

a) Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các HTX hoạt động thuộc lĩnh vực, tạo điều kiện để các HTX này từng bước mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, tăng cường đổi mới công nghệ thiết bị để phù hợp với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi thế cạnh tranh trên thị trường;

b) Xây dựng kế hoạch thành lập mới các HTX ở những nơi có thế mạnh về nguồn nhân lực và nguyên liệu tại chỗ, chú ý các lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu; nghiên cứu thành lập và triển khai mô hình HTX quản lý chợ nông thôn, xây dựng mỗi làng nghề truyền thống có 01 HTX,…Phấn đấu mỗi năm thành lập mới thêm ít nhất 02 HTX.

2.8. Sở Xây dựng:

a) Tiếp tục khuyến khích thành lập mới những mô hình HTX, THT hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực: sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng; cung ứng, cho thuê máy móc, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ trong xây dựng công trình; lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng; quản lý, vận hành cung cấp các dịch vụ trong các chung cư, khu dân cư, tu sửa chữa nhà ở, công trình công cộng, thu gom rác thải. Phấn đấu đến năm 2020, thành lập mới ít nhất 10 HTX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;

b) Tích cực hỗ trợ các HTX trong lĩnh vực xây dựng tiếp cận và hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư như: vay vốn, đất đai,...; hỗ trợ các HTX hoạt động trong các ngành nghề truyền thống khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ góp phần tăng thu nhập cho người dân.

2.9. Sở Giao thông vận tải:

a) Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX vận tải; kết nối các Ngân hàng nhằm hỗ trợ vốn cho các HTX thực hiện vay vốn đổi mới phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn của ngành, ưu tiên phát triển phương tiện mới sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện môi trường; phát triển thêm các hoạt động dịch vụ của HTX như: sửa chữa phương tiện, cứu hộ, cung ứng vật tư, xăng dầu, kho hàng, bến bãi,... Phấn đấu mỗi năm thành lập ít nhất 02 HTX giao thông vận tải và mỗi huyện, thành phố đều có ít nhất 01 HTX trong lĩnh vực giao thông vận tải;

b) Nghiên cứu, phát triển thêm mô hình các HTX giao thông vận tải kiểu mới như: Mô hình HTX quản lý, hạch toán tập trung; mô hình HTX dịch vụ hỗ trợ; mô hình vừa dịch vụ, vừa quản lý tập trung; mô hình HTX cơ khí...; tăng cường các lớp tập huấn, tuyên truyền về pháp luật cho lái xe, tiếp viên, nhất là các HTX vận chuyển hành khách tuyến cố định trong cả nước.

2.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng kế hoạch thành lập mới các mô hình HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch như: nhà nghỉ, khách sạn, du lịch dã ngoại,...Phấn đấu mỗi năm thành lập mới ít nhất 01 HTX.

2.11. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Nghiên cứu thành lập mới mô hình HTX cung ứng dịch vụ phục vụ thành viên và hộ nông dân ở vùng nông thôn như: thu gom, xử lý rác thải; dịch vụ vệ sinh công cộng, cung cấp nước sạch...

b) Nghiên cứu cơ chế, chính sách để hỗ trợ các HTX tiếp cận đất đai phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nội dung công việc phải thực hiện trong kế hoạch này; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của sở, ngành, địa phương, đơn vị và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của sở, ngành, địa phương, đảm bảo hoàn thành kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ được giao; những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý. Định kỳ (6 tháng, năm hoặc đột xuất) tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động gửi nội dung đề xuất đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Luật HTX năm 2012 và các quy định pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm;

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của tỉnh xây dựng chương trình phối hợp thực hiện giám sát việc thi hành Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh; thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức của các thành viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, các giải pháp để phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình HTX trong các tổ chức đoàn thể, phấn đấu mỗi đoàn thể phải xây dựng mô hình THT, HTX.

4. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

5. Báo Lâm Đồng và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan sản xuất các chuyên trang, chuyên mục đảm bảo chất lượng nhằm tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể. Thường xuyên phổ biến, giới thiệu các mô hình HTX điển hình tiên tiến trong, ngoài tỉnh để học tập, nhân rộng trên địa bàn.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc được giao, bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả; định kỳ tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3906/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3906/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2018
Ngày hiệu lực26/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3906/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3906/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg công tác thi hành Luật Hợp tác xã Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3906/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg công tác thi hành Luật Hợp tác xã Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3906/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành26/06/2018
        Ngày hiệu lực26/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3906/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg công tác thi hành Luật Hợp tác xã Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3906/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg công tác thi hành Luật Hợp tác xã Lâm Đồng

           • 26/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực