Văn bản khác 3919/KH-UBND

Kế hoạch 3919/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3919/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về hỗ trợ phát huy vai trò Hội Luật gia Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3919/KH-UBND

Hải Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ, PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Để triển khai thực hiện Chỉ thị s21/CT-TTg được kịp thời, thống nhất, hiệu quả và đồng bộ, Ủy ban nhân dân tnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị s56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận s19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo Kết luận số 50-TB/TW.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTG đến các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội viên Hội Luật gia tỉnh; các cá nhân, tổ chc tạo điều kiện thuận lợi để kiện toàn tổ chức, nâng cao hiu quả hoạt động của Hi Luật gia tỉnh trong giai đoạn mi.

- Tăng cưng sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với hoạt động của Hội Luật gia tnh, tiếp tục phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh trong phát triển chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo Kết luận số 50-TB/TW đảm bảo kịp thời, sâu rộng, hiệu quả.

- Căn cứ nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTG và tình hình thực tế tại địa phương đề ra những giải pháp nhiệm vụ cụ thể, phù hợp.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đậm tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tích cực phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo Kết luận số 50-TB/TW đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Hội Luật gia tỉnh đẩy mạnh, tăng cường quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo Kết luận số 50-TB/TW đến các Chi hội Luật gia trực thuộc và Hội viên của Hội; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc phát huy vai trò, thực hiện nhiệm vụ của Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhà nước, nhân dân trong giai đoạn mới.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019 và những năm tiếp theo.

2. Công tác tổ chức Hội

2.1. Công tác tchức, cán bộ

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ của Hội Luật gia tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Căn cứ vào điều kiện tình hình thức tế để xem xét, bổ sung cán bộ của Hội để hoàn thành các nhiệm vụ được đảng, nhà nước giao.

- Lựa chọn, bố trí đội ngũ Luật gia có đầy đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, uy tín và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định làm cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm của Hội.

- Thường xuyên quan tâm việc bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2.2. Công tác phát triển tchức Hội, Hội viên

- Quan tâm phát triển Hội Luật gia cấp xã, thành lập các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

- Vận động, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tự nguyện gia nhập Hội Luật gia.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia tỉnh

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phtrên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp, quan tâm tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh phát huy tốt vai trò, chức năng của Hội trong các hoạt động:

3.1. Tham gia ý kiến xây dựng các Dự thảo Luật; tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tư vn, phản biện các chính sách pháp luật do các Sở, ban, ngành của tỉnh chủ trì soạn thảo.

3.2. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đi tượng chính sách, thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng ký kết với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; thực hiện các chương trình, đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

3.3. Tham gia công tác giám sát, theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp theo quy định của pháp luật.

3.4. Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các Đề án về cải cách thủ tục hành chính; tham gia kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính; tham gia đánh giá thực hiện cải cách hành chính tại các Sở, ngành, địa phương.

3.5. Tham gia các hoạt động tiếp dân, tư vấn giải quyết; khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

3.6. Tham gia các hot động giám sát, phản biện xã hội; tham gia công tác khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Tư pháp phối hợp, tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tại các đim 3.1, 3.2, 3.3 - mục 3, phần II của Kế hoạch này; củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật là Hội viên của Hội Luật gia.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hp với Hội Luật gia tỉnh tham mưu với cấp có thẩm quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 2.1 - mục 2, điểm 3,4 - mục 3, phần II của Kế hoạch này.

4. Thanh tra tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh thực hiện nhim vụ tại điểm 3.5 - mục 3, phần II kế hoạch này.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hp với Hội Luật gia tỉnh tham mưu với cấp có thẩm quyền đảm bảo về trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động thường xuyên và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch này của Hội Luật gia tỉnh; đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới hiện nay.

6. Hội Luật gia tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phi hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này. Chỉ đạo các Chi hội thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Bộ Tư pháp;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Hội Luật gia t
nh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT; NC.Th (45b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3919/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3919/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2019
Ngày hiệu lực04/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(05/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3919/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3919/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về hỗ trợ phát huy vai trò Hội Luật gia Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3919/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về hỗ trợ phát huy vai trò Hội Luật gia Hải Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3919/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýLương Văn Cầu
        Ngày ban hành04/11/2019
        Ngày hiệu lực04/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (05/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 3919/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về hỗ trợ phát huy vai trò Hội Luật gia Hải Dương

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3919/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về hỗ trợ phát huy vai trò Hội Luật gia Hải Dương

         • 04/11/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực