Văn bản khác 392/KH-BGDĐT

Kế hoạch 392/KH-BGDĐT năm 2014 tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 392/KH-BGDĐT 2014 tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy cứu hộ giáo viên học sinh sinh viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 về công tác phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ giáo dục đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường cụ thể như sau:

A. Mục đích

1. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ;

2. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các kiến thức, kỹ năng về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

3. Nâng cao năng lực và khả năng ứng phó đối với các tình huống của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên thông qua các lớp tập huấn, diễn tập về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

B. Nội dung

1. Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền và phổ biến các kiến thức kỹ năng về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tất cả các cấp học và dành cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên.

2. Tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

C. Các đơn vị phối hợp thực hiện:

Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Các Sở Giáo dục và Đào tạo; Các trường đại học cao đẳng và TCCN trong toàn quốc.

D. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Là đơn vị thường trực của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác tham mưu, chuẩn bị tổ chức các hoạt động.

- Phối hợp với Cục cảnh sát PCCC&CNCH, Nhà XBGD Việt Nam xây dựng nội dung bộ tài liệu tuyên truyền và phổ biến các kiến thức kỹ năng về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Chọn địa điểm tổ chức các buổi tập huấn, diễn tập dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

- Xây dựng các công văn, giấy mời, giấy triệu tập các đại biểu tham dự các lớp tập huấn diễn tập và công văn gửi các Sở giáo dục và Đào tạo đề nghị hỗ trợ tổ chức các hoạt động.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung chi tiết của các hoạt động.

2. Cục cảnh sát PCCC&CNCH- Bộ Công an

Phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên, nhà XBGD Việt Nam trong công tác tổ chức các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Chủ trì về nội dung bộ tài liệu tuyên truyền và phổ biến các kiến thức kỹ năng về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

- Xây dựng công văn đề nghị các Sở, các Phòng cảnh sát PCCC&CNCH tại các địa phương hỗ trợ các hoạt động tập huấn, diễn tập tại các địa phương.

- Chủ trì việc cử cán bộ, báo cáo viên tại các lớp tập huấn và diễn tập.

3. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Chịu trách nhiệm biên tập, in ấn và xuất bản các bộ tài liệu tuyên truyền và phổ biến các kiến thức kỹ năng về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

- Lựa chọn đơn vị cung ứng trang thiết bị phục vụ công tác PCCC cho các nhà trường dưới sự tư vấn, trợ giúp của Cục PCCC & CNCH nhằm đảm bảo cung ứng cho các nhà trường những sản phẩm có giá cả phù hợp và đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng theo các quy định pháp luật về PCCC.

- Phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên và Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm, kinh phí …nhằm tổ chức một cách hiệu quả các lớp tập huấn, diễn tập tại các địa phương.

4. Các Sở giáo dục và đào tạo

- Có trách nhiệm phổ biến Kế hoạch này đến tất cả các nhà trường trên địa bàn và chỉ đạo các nhà trường cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các nhà trường, trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết theo đúng quy định của Luật PCCC.

- Phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong công tác tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập một cách có hiệu quả tại các địa phương.

5. Các Đại học, Học viện, các trường đại học, cao đẳng và TCCN

- Có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các nhà trường, trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết theo đúng quy định của Luật PCCC.

- Phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong công tác tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập một cách có hiệu quả tại các địa phương.

Căn cứ kế hoạch này, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện để đẩy mạnh công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các nhà trường.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (để thực hiện);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
- Các đại học, học viện, các Trường ĐH, CĐ và TCCC (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 392/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu392/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2014
Ngày hiệu lực30/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 392/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 392/KH-BGDĐT 2014 tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy cứu hộ giáo viên học sinh sinh viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 392/KH-BGDĐT 2014 tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy cứu hộ giáo viên học sinh sinh viên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu392/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành30/05/2014
        Ngày hiệu lực30/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 392/KH-BGDĐT 2014 tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy cứu hộ giáo viên học sinh sinh viên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 392/KH-BGDĐT 2014 tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy cứu hộ giáo viên học sinh sinh viên

           • 30/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực