Văn bản khác 393/KH-UBND

Kế hoạch 393/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 393/KH-UBND 2017 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 393/KH-UBND

Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2017 - 2021” NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” và Kế hoạch cả giai đoạn đã đề ra.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Phát huy vai trò của Hội Luật gia, các tổ chức khác và cá nhân tham gia xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa Hội Luật gia với các cơ quan nhà nước, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để thúc đẩy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Yêu cầu

- Bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; quan điểm, nội dung và yêu cầu của Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016”; kế thừa những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013 - 2016, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

- Kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại Hội Luật gia, các ngành, địa phương về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YU

1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký Đề án, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn và năm; ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động triển khai thực hiện Đề án; tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký theo yêu cầu công việc.

- Thời gian thực hiện: tháng 11/2017.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và hội viên trong việc thường xuyên, kịp thời tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân.

- Thời gian thực hiện: tháng 12/2017.

3. Kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ Luật gia đáp ứng yêu cầu xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; tham gia ý kiến quy chế về tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam.

- Thời gian: tháng 12/2017.

4. Tiếp tục triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch của Hội Luật gia; hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017.

- Thời gian: tháng 10/2017.

5. Triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp lý có liên quan đến các cấp Hội và hội viên phù hợp với từng chi, huyện, thành Hội.

- Thời gian: tháng 12/2017

6. Tham gia quy chế phối hợp giữa Hội Luật gia Việt Nam với Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Thời gian: tháng 12/2017.

7. Xây dựng báo cáo triển khai thực hiện Đề án năm 2017.

- Thời gian: tháng 12/2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách địa phương cấp cho hoạt động của Hội Luật gia năm 2017 và các nguồn hỗ trợ hp pháp khác (Nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh Hà Giang

- Là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2021.

- Hướng dẫn, theo dõi, tổ chức tổng kết năm 2017 (trước 25/12).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch.

3. Đoàn Luật sư tỉnh

Phối hợp với Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Hội Luật gia trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch năm 2017 triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh;
- CVP, PCVP phụ trách NC;
- VNPT-ioffice;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 393/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu393/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 393/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 393/KH-UBND 2017 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 393/KH-UBND 2017 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu393/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 393/KH-UBND 2017 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 393/KH-UBND 2017 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Giang

           • 19/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực