Văn bản khác 394/KH-UBND

Kế hoạch 394/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 394/KH-UBND 2017 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/KH-UBND

Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Phát huy vai trò của Hội Luật gia, các tổ chức khác và cá nhân tham gia xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa Hội Luật gia với các cơ quan nhà nước, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để thúc đẩy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Yêu cầu

- Bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; quan điểm, nội dung và yêu cầu của Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016”; kế thừa những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013 - 2016, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

- Kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại Hội Luật gia, các ngành, địa phương về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

- Đảm bảo 100% các cấp Hội Luật gia và các đơn vị trực thuộc đều tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý với nội dung và hình thức phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế ở đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

- Phấn đấu 90% đến 100% cán bộ, hội viên Hội Luật gia định kỳ hằng năm được quán triệt, phổ biến cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

- Phấn đấu hằng năm có từ 80% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác trợ giúp pháp lý, cán bộ làm công tác pháp luật của Hội Luật gia được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Trung tâm tư vấn pháp luật, và các chi, huyện, thành Hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho nhân dân; các cơ quan báo chí; hội viên luật gia công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị lồng ghép, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; các cấp hội và hội viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật trợ giúp pháp lý; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Phấn đấu đến năm 2021, Hội Luật gia tỉnh có Trung tâm pháp luật cộng đồng và hoạt động có hiệu quả.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký Đề án, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn và hằng năm; ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động triển khai thực hiện Đề án; tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký theo yêu cầu công việc.

- Thời gian thực hiện: năm 2017 và những năm tiếp theo.

2.2. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và hội viên trong việc thường xuyên, kịp thời tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân.

- Thời gian thực hiện: năm 2017 và những năm tiếp theo.

2.3. Tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành góp phần thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước.

- Thời gian thực hiện: năm 2017 và những năm tiếp theo.

2.4. Kế thừa kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013 - 2016, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Thời gian thực hiện: năm 2017 và những năm tiếp theo.

2.5. Kế thừa kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013 - 2016, nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

- Thời gian thực hiện: năm 2017 và những năm tiếp theo.

2.6. Đánh giá, dự báo khả năng huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý để đề xuất cơ chế ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ cho công tác này.

- Thời gian thực hiện: năm 2017 và những năm tiếp theo.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện và đảm bảo các điều kiện, nguồn lực, gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.

2. Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần gương mẫu của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong việc tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật.

3. Mở rộng, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý gắn với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trong đó cần tập trung:

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo định hướng của Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, các chương trình, kế hoạch hằng năm của Đảng và Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương từng thời kỳ.

- Hướng mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng. Biên soạn, cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực.

- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động xã hội hóa phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, phát huy tính chủ động của các cấp Hội Luật gia, nêu cao vai trò và trách nhiệm của luật gia, đồng thời huy động nguồn lực xã hội khác tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Ưu tiên triển khai các nguồn lực tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, có điều kiện đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu về an ninh quốc phòng.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Trang thông tin điện tử.

- Đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa của các cấp Hội Luật gia, trong đó chú trọng đến mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng.

- Kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia đáp ứng yêu cầu xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong giai đoạn mới.

- Xây dựng, triển khai thực hiện quy chế về tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của hội viên Hội Luật gia.

- Biên soạn, xuất bản và cung cấp các tài liệu bổ trợ về phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý với nội dung gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức tham gia xã hội hóa lĩnh vực công tác này.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các luật gia làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Lựa chọn địa phương nơi đã thành lập Hội Luật gia làm điểm triển khai các hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Luật gia với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, các cơ quan Đoàn thể, các cơ quan truyền thông, báo chí, trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Tăng cường hợp tác với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án định kỳ hằng năm và khi cần thiết; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách Nhà nước (Ngân sách Trung ương) đảm bảo.

- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tiến độ thực hiện kế hoạch hàng năm, Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, tiến hành lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, cấp bổ sung cho ngân sách tỉnh. Trên cơ sở số kinh phí được Ngân sách Trung ương cấp, hỗ trợ hàng năm (theo quy định tại khổ thứ 3, Mục V, Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ), Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh phân bổ, giao kinh phí cho Hội Luật gia và các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh Hà Giang

- Là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Lập Kế hoạch thực hiện đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý hằng năm trên cơ sở Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, theo dõi, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo định kỳ 6 tháng (trước 25/5) và hằng năm (trước 25/12).

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Hội Luật gia tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hằng năm.

3. Sở Ni v

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập các cấp Hội Luật gia theo quy định.

- Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tham mưu, hướng dẫn công tác khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch vào dịp sơ kết, tổng kết.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Quan tâm thành lập, kiện toàn các cấp Hội Luật gia.

- Tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch.

5. Đoàn Luật sư tỉnh

Phối hợp với Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Hội Luật gia trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh;
- CVP, PCVP phụ trách NC;
- Vnft-ioffice;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 394/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu394/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 394/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 394/KH-UBND 2017 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 394/KH-UBND 2017 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu394/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 394/KH-UBND 2017 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 394/KH-UBND 2017 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hà Giang

           • 19/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực