Văn bản khác 395/KH-UBND

Kế hoạch 395/KH-UBND năm 2015 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 395/KH-UBND 2015 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ.

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-TTg ngày 10/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Kế hoạch số 998/KH-BYT ngày 22/9/2014 của Bộ Y tế về triển khai thi hành Luật BHYT. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (sau đây viết tắt là Luật BHYT) đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của chính sách BHYT; nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHYT, nâng cao năng lực tham mưu, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật BHYT thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả; Xác định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, ngành triển khai thực hiện Luật BHYT bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Yêu cầu

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Công tác phổ biến Luật BHYT sửa đổi phải được tiến hành kịp thời, liên tục, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp đối với từng đối tượng. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật BHYT.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật BHYT.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT

1.1. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, Ngành liên quan tổ chức phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về BHYT và tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên; mở đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về BHYT, đặc biệt vào dịp nhân kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam (Ngày 01 tháng 7 hằng năm).

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.3. Các Sở, ban, ngành, UBND các cấp tổ chức chức phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đối tượng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và nhân dân thuộc địa bàn quản lý.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về Bảo hiểm y tế: Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về BHYT và người tổ chức thực hiện chính sách BHYT, các cơ sở y tế trên địa bàn.

3. Xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế:

Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài chính, BHXH tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHYT đối với các đối tượng quản lý theo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, chỉ đạo thực hiện của các Bộ, Ngành trung ương.

4. Đảm bảo các nguồn lực, kinh phí tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế

- Sở Y tế, BHXH tỉnh bố trí nguồn lực, nâng cao chất lượng cán bộ để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn.

- Sở Lao động - Thương binh & Xã hội xây dựng các biện pháp, đảm bảo xác định đầy đủ và quản lý chặt chẽ các đối tượng tham gia BHYT thuộc diện quản lý theo quy định; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của người sử dụng lao động, người lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT.

- Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT; hướng dẫn thành lập, kiện toàn hệ thống y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên; phối hợp với các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của các đối tượng do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ngành, địa phương, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo việc triển khai thi hành Luật BHYT sửa đổi kịp thời, hiệu quả.

2. UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật BHYT trên địa bàn và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

3. Giao Sở Y tế theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị theo Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh.

4. Kinh phí triển khai thi hành Luật BHYT được bố trí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Y tế kết quả triển khai theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Báo cáo);
- BHXH Việt Nam (Báo cáo);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (Báo cáo);
- CT, các PCT tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Phú Thọ (Đưa tin);
- UBND huyện, thành, thị;
- CVP, các PVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 395/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu395/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2015
Ngày hiệu lực30/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 395/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 395/KH-UBND 2015 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 395/KH-UBND 2015 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu395/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHà Kế San
        Ngày ban hành30/01/2015
        Ngày hiệu lực30/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 395/KH-UBND 2015 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 395/KH-UBND 2015 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi Phú Thọ

           • 30/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực