Văn bản khác 3960/KH-UBND

Kế hoạch 3960/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3960/KH-UBND 2014 thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc Lâm Đồng 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3960/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN NĂM 2020 TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến 2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Xác định nội dung công việc liên quan đến công tác dân tộc và phân công các sở, ngành chức năng nhằm thực hiện thành công những mục tiêu của Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/03/2013 và 09 nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013.

2. Yêu cầu:

a) Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc phải phù hợp khả năng tổ chức thực hiện, truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh và các chương trình, đề án, chính sách, kế hoạch, dự án phát triển vùng DTTS đã được phê duyệt.

b) Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS, củng cố hệ thống chính trị làm cơ sở để thực hiện có hiệu quả các chương trình về xóa đói giảm nghèo, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

II. Mục tiêu

a) Phát triển kết cấu hạ tầng vùng DTTS:

- Đến năm 2015, toàn bộ 65 xã vùng DTTS (xã có trên 20% dân số là DTTS) có đường đến trung tâm xã được bê tông hóa, đường trục xã, liên xã được cứng hóa; đến năm 2020, toàn bộ xã vùng DTTS có trên 60% đường trục thôn, xóm được cứng hóa, trên 90% đường ngõ, xóm được cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa, trên 60% đường trục chính nội đồng được cứng hóa.

- Đến năm 2015, có trên 32 xã vùng DTTS có hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, đến năm 2020 có trên 50 xã vùng DTTS có hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.

- Đến năm 2015 có trên 98% hộ DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia, đến năm 2020 cơ bản các hộ DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia.

- Đến năm 2015 có trên 85% hộ DTTS được sử dụng nước hợp vệ sinh, đến năm 2020 cơ bản các hộ DTTS được sử dụng nước hợp vệ sinh.

- Phát triển đồng bộ mạng lưới trường học, cơ sở vật chất y tế, văn hóa, chợ nông thôn.

b) Phát triển sản xuất vùng DTTS, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất; hàng năm giảm 4-5% hộ nghèo là DTTS.

c) Phát triển văn hóa, xã hội vùng DTTS:

- Hàng năm duy trì tỷ lệ con em DTTS trong độ tuổi được đến trường đạt trên 98%, đến năm 2015 có 60% và đến năm 2020 có 70% học sinh DTTS tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông hoặc bổ túc, học nghề; toàn bộ các xã vùng DTTS hoàn thành công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Đến năm 2015, có trên 22 xã vùng DTTS có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, đến năm 2020 toàn bộ các xã vùng DTTS có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 95% đồng bào DTTS được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Bảo tồn, phát triển toàn diện văn hóa các DTTS.

d) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng:

- Đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu hợp lý cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị các cấp; bố trí cán bộ là người DTTS vào các vị trí chủ chốt tại cấp cơ sở vùng DTTS; 100% cán bộ công chức cấp xã người DTTS được đào tạo, trong đó trên 60% có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên.

- Trên 60% đồng bào DTTS trong độ tuổi lao động được qua tập huấn, đào tạo (50% được đào tạo nghề, số còn lại được tập huấn về cách thức phát triển sản xuất).

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS.

III. Nội dung chủ yếu:

1. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS:

a) Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới đến 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 01/7/2011, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông nông thôn vùng DTTS; đồng thời thực hiện kế hoạch hàng năm về đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, thôn, buôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển thủy lợi nhỏ vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 21/7/2011, trước mắt tập trung đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ đa mục tiêu phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, cấp nước sinh hoạt và triển khai Đề án phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ theo nhóm hộ và hệ thống kênh nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020.

c) Thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Đề án thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước mặt tập trung duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt nông thôn xuống cấp, hư hỏng; đầu tư xây dựng mới một số công trình tại các địa phương có nhu cầu bức xúc.

đ) Cơ bản hoàn thành theo quy hoạch bố trí, sắp xếp di dân tự do, dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo tồn nghiêm ngặt của rừng đặc dụng theo chính sách bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Tiếp tục thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào DTTS đến năm 2015 theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

g) Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, đảm bảo chuyển tải các dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông và công nghệ thông tin đáp vùng DTTS.

h) Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án được đầu tư từ nguồn vốn ODA, vốn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vùng DTTS.

2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững:

a) Phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án phát triển sản xuất cấp xã theo Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, đất đai, tập quán canh tác và lợi thế cạnh tranh của từng vùng.

b) Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 và Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ cho đồng bào DTTS có tư liệu sản xuất để ổn định cuộc sống.

c) Tiếp tục thực hiện chính sách trợ giá, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Thực hiện chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020 theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản (tập trung điều, cà phê, chè, rau, hoa); đồng thời phát triển các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, ngành nghề truyền thống (rượu cần, đan lát, dệt thổ cẩm...) trong vùng DTTS.

e) Thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người DTTS tham gia xuất khẩu lao động.

g) Thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.

h) Thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng, triển khai các mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đồng bào DTTS.

i) Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phát triển văn hóa, xã hội vùng DTTS:

a) Lĩnh vực giáo dục:

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, tập trung đầu tư, phát triển mạng lưới trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở vùng DTTS; ưu tiên bố trí nguồn lực để nâng cao chất lượng, quy mô hệ thống trường dân tộc nội trú.

- Tăng cường công tác đào tạo giáo viên là người DTTS; thực hiện tốt chính sách thu hút giáo viên về công tác tại vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa theo Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; mở rộng dạy và học tiếng DTTS cho cán bộ công tác tại vùng DTTS.

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh - sinh viên của tỉnh Lâm Đồng đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đông. Đề xuất Trung ương xem xét, điều chỉnh mức học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh - sinh viên là người DTTS học tại các trường công lập theo Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001, trong đó, đề nghị xem xét hỗ trợ cho các đối tượng học tại trường ngoài công lập.

- Nâng cao chất lượng các trường dạy nghề, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề, phù hợp với năng lực, tập quán của các dân tộc, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là đồng bào DTTS.

b) Lĩnh vực y tế:

- Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất y tế tại nông thôn; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người dân; đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ y bác sĩ tuyến huyện, xã; đào tạo đội ngũ cán bộ y tế thôn, buôn đạt chuẩn; củng cố và phát triển y tế dự phòng.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Thực hiện tốt việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là đồng bào DTTS.

c) Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

- Phát triển toàn diện văn hóa các DTTS thông qua việc sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS.

- Xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với tập quán của từng dân tộc gắn với việc bảo quản, gìn giữ, bảo tồn di tích lịch sử ở từng địa phương; xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ mê tín, dị đoan, hủ tục lạc hậu, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg , ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng:

a) Thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 21/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xây dựng và thực hiện quy hoạch đào tạo, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên DTTS sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và các cấp học khác để tạo nguồn cán bộ gắn với nhu cầu sử dụng của địa phương, đặc biệt chú trọng các vị trí cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Thực hiện chính sách cán bộ người DTTS theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ, thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, khuyến khích, thu hút các nhà khoa học, nhà quản lý giỏi cho công tác dân tộc.

d) Đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến tuyên truyền pháp luật vùng DTTS theo Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Quyết định số 554/2009/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng xây dựng, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp là người DTTS.

đ) Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; tăng cường cử cán bộ các sở, ban, ngành, phòng, ban cấp huyện xuống cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tổ chức sản xuất, tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội.

e) Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong vùng DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín và cộng đồng trong giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách trong vùng DTTS.

g) Thực hiện tốt công tác dân vận, tôn giáo trong vùng DTTS, tuyên truyền, đấu tranh xóa bỏ các tổ chức (chính trị, tôn giáo) hoạt động bất hợp pháp trong vùng DTTS.

h) Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Dân tộc là cơ quan đầu mối, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành liên quan và các địa phương:

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

b) Chủ động đề xuất, tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách dân tộc, các chương trình, dự án liên quan nhằm phát triển toàn diện, nhanh và bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đến năm 2020.

c) Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện, định kỳ (06 tháng, năm) báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc.

2. Các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, bố trí ngân sách địa phương trong kế hoạch hàng năm, lồng ghép và huy động các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án có liên quan để thực hiện các nội dung của Kế hoạch; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo, gửi Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo toàn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc:

a) Căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng và triển khai Kế hoạch của địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc, các sở, ngành chức năng trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

b) Huy động các nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các dự án, chương trình liên quan trên địa bàn với các nhiệm vụ của Kế hoạch.

c) Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, năm gửi Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo toàn tỉnh

Phân công nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục I đính kèm.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể thuộc tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, tp Đà Lạt, Bảo Lộc;
- LĐVP, các CV;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

PHỤ LỤC I

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 3960/KH-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp thực hiện

1

Chính sách định canh, định cư cho đồng bào DTTS đến năm 2015.

Ban Dân tộc

UBND các địa phương

2

Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Dân tộc

Các sở: TNMT, NN&PTNT, UBND các địa phương

3

Kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Dân tộc

Các sở: KHĐT, NN&PTNT, UBND các địa phương

4

Chính sách trợ giá, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Dân tộc

Các sở: KHĐT, TC, NN&PTNT, UBND các địa phương

5

Chính sách hỗ trợ học sinh - sinh viên của tỉnh Lâm Đồng đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ban Dân tộc

Các sở: Giáo dục và Đào tạo: Tài chính, UBND các địa phương

6

Chính sách đối với người có uy tín trong vùng DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Dân tộc

Công an tỉnh, UBND các địa phương

7

Quy hoạch phát triển thủy lợi nhỏ vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020.

Sở NN&PTNT

UBND các địa phương

8

Xây dựng và thực hiện Đề án phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ theo nhóm hộ và hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020

Sở NN&PTNT

Sở KHĐT, UBND các địa phương

9

Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Sở NN&PTNT

Ban Dân tộc, UBND các địa phương

10

Xây dựng và thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Lâm Đồng đến 2020.

Sở NN&PTNT

Ban Dân tộc

UBND các địa phương

11

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.

Sở NN&PTNT

UBND các địa phương

12

Đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới đến 2020.

Sở GTVT

Sở NN&PTNT, UBND các địa phương

13

Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020.

Điện lực Lâm Đồng

Sở Công thương, UBND các địa phương

14

Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng, dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông và công nghệ thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài PTTH tỉnh, VNPT Lâm Đồng, UBND các địa phương

15

Chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012.

Ngân hàng nhà nước chi nhánh Lâm Đồng

Ban Dân tộc, UBND các địa phương

16

Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở NN&PTNT, Ban dân tộc

UBND các địa phương

17

Xây dựng chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản; phát triển sản xuất thủ công mỹ nghệ, ngành nghề truyền thống tại vùng DTTS.

Sở Công thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các địa phương

18

Thu hút vốn ODA, vốn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ.

Sở KHĐT

Các sở, ngành thuộc tỉnh, UBND các địa phương

19

Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020 theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Sở KHĐT

Sở NN&PTNT, UBND các địa phương

20

Thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Lao Động TBXH

Sở Tài chính, NN&PTNT, UBND các địa phương

21

Chính sách hỗ trợ người DTTS tham gia xuất khẩu lao động.

Sở Lao động TBXH

Ban dân tộc, UBND các địa phương

22

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Lao động TBXH

Các sở ngành thuộc tỉnh, UBND các địa phương

23

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg , ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Lao động TB&XH

UBND các địa phương

24

Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 21/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Lao động TB&XH

Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc

UBND các địa phương

25

Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các địa phương

26

Chính sách thu hút giáo viên về công tác tại vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa theo Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, Sở Nội vụ

27

Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Sở Y tế

Các sở, ngành liên quan

UBND các địa phương

28

Xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Sở Văn hóa TT&DL

UBND các địa phương

29

Chính sách quy hoạch, đào tạo, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên DTTS sau khi tốt nghiệp.

Sở Nội vụ

Ban Dân tộc, UBND các địa phương

30

Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013.

Sở Nội vụ

Ban Dân tộc, UBND các địa phương

31

Chính sách cán bộ người DTTS theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ.

Sở Nội vụ

Ban Dân tộc, UBND các địa phương

32

Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Quyết định số 554/2009/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tư pháp

Ban Dân tộc, UBND các địa phương

33

Thực hiện Đề án phát triển sản xuất cấp xã theo Chương trình Xây dựng nông thôn mới

UBND các địa phương

Sở NN&PTNT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3960/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3960/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3960/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3960/KH-UBND 2014 thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc Lâm Đồng 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3960/KH-UBND 2014 thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc Lâm Đồng 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3960/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành04/08/2014
        Ngày hiệu lực04/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3960/KH-UBND 2014 thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc Lâm Đồng 2020

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3960/KH-UBND 2014 thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc Lâm Đồng 2020

             • 04/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực