Văn bản khác 397/KH-UBND

Kế hoạch 397/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 397/KH-UBND chính sách tinh giản biên chế An Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/KH-UBND

An Giang, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thực hiện tinh giản biên chế gắn với phân loại, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; rà soát, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, khoa học. Bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Đưa ra khỏi bộ máy những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu:

- Quá trình thực hiện phải công khai, khách quan, dân chủ, công bằng; tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm đúng nguyên tắc và trình tự quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế; kết quả thực hiện được gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

- Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế, số lượng người làm việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo nguyên tắc Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ:

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC và Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 9/2015.

- Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức của cơ quan Đảng, đoàn thể, nhà nước; doanh nghiệp nhà nước và Hội đặc thù.

- Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí Đề án “Đẩy mạnh cải cách công vụ công chức” đã giao Sở Nội vụ quản lý. Định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế:

a) Người đứng đầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đặc thù; y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) có trách nhiệm phối hp với cấp ủy, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cp tchức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; Xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 ca cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Trình tự xây dựng Đề án:

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ để xác định những nhiệm vụ không còn phù hợp cần loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lp cn chuyn giao sang cơ quan, đơn vị khác; nhng nhiệm vụ cần phân cấp cho cấp dưới, địa phương và tchức sự nghiệp hoặc doanh nghiệp đảm nhận.

- Sắp xếp lại tổ chức, gắn với cải tiến quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ tổ chức trung gian.

- Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, lao động hp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo các nội dung sau:

+ Rà soát vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chun chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực cho từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ đối với ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức;

+ Lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức có đủ sức khỏe, năng lực, trình độ, phẩm chất giữ lại làm việc ổn định, lâu dài;

+ Xác định và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong diện tinh giản biên chế.

c) Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 các cơ quan, đơn vị gửi Sở Nội vụ trước ngày 15/9/2015 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trường hợp có thay đổi nội dung Đề án tinh giản biên chế được duyệt thì phải có văn bản giải trình, thuyết minh cụ thể để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung.

3. Thực hiện Đề án tinh giản biên chế đã được UBND tỉnh phê duyệt:

Căn cứ Đề án Tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị được cấp thẩm quyền phê duyệt, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm:

a) Hằng năm xây dựng Kế hoạch Tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị;

b) Lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế, định kỳ 02 lần/năm, cụ thể:

+ Chậm nhất là ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề, các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tỉnh giản biên chế 6 tháng đầu năm sau liền kề để giải quyết theo thẩm quyền;

+ Chậm nhất là ngày 01 tháng 4 hằng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm để giải quyết theo thẩm quyền.

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ra quyết định cho công chức, viên chức và người hợp đồng dài hạn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nghỉ theo chế độ và kịp thời chi trả chế độ chính sách sau khi được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí chi trả tinh giản biên chế.

4. Riêng trong năm 2015, đồng thời với việc xây dựng Đề án Tinh giản biên chế, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý năm 2015 (lấy mốc thời điểm 30 tháng 11 năm 2015 để tính toán các chế độ, chính sách) để gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo đúng Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC;

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng đề án tinh giản biên chế và lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế;

- Thẩm định Đán tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thẩm định và lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền (nếu có) việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Hằng năm, tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện việc tinh giản biên chế của tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Phối hp với Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định nguồn ngân sách đtạm ứng chi trả cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế.

- Hướng dẫn thủ tục cấp phát, quyết toán kinh phí đảm bảo theo quy định.

- Thẩm tra việc tính toán chế độ chính sách, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện công tác tinh giản biên chế.

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí và thực hiện quyết toán kinh phí chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

3. Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

Phối hợp hướng dẫn và giải quyết chế độ chính sách về chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 108/2014/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy: căn cứ quy định của cơ quan có thẩm quyền tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC và Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Tài chính trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

Trên đây nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 397/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 397/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/09/2015
Ngày hiệu lực 03/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 397/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 397/KH-UBND chính sách tinh giản biên chế An Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 397/KH-UBND chính sách tinh giản biên chế An Giang 2015
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 397/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành 03/09/2015
Ngày hiệu lực 03/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 397/KH-UBND chính sách tinh giản biên chế An Giang 2015

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 397/KH-UBND chính sách tinh giản biên chế An Giang 2015

  • 03/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực