Văn bản khác 3988/KH-UBND

Kế hoạch 3988/KH-UBND năm 2015 về chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng các loại lò sử dụng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3988/KH-UBND chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò sử dụng công nghệ lạc hậu Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3988/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

CHẤM DỨT SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BẰNG CÁC LOẠI LÒ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LẠC HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Trên cơ sở hiện trạng sản xuất vật liệu xây trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch chấm dứt sn xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, du, khí) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với những nội dung cụ thể như sau:

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sdụng gạch đt sét nung.

- Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

- Văn bản số 1120/BXD-VLXD ngày 02/6/2014 của Bộ Xây dựng về việc kim đim tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung.

- Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 02/4/2015 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi về tình hình thực hiện Chương trình phát trin vật liệu xây không nung.

II. Mc đích, yêu cu:

- Chậm nhất đến hết năm 2018, chấm dứt việc sản xuất gạch đất sét nung bằng các loại lò sử dụng công nghệ lạc hậu lò thcông, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Phát trin công nghiệp vật liệu xây của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung phát triển các loại vật liệu xây dựng mới chất lượng cao, với công nghệ sản xuất hiện đại, nhm tiết kiệm năng lượng và tài nguyên khoáng sn, giảm thiu ô nhiễm môi trường;

- Khuyến khích phát triển sn xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (sau đây viết tắt là VLXKN), tận dụng tối đa các nguồn phế thải của các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, công nghiệp nhiệt điện và các ngành công nghiệp khác trên địa bàn đảm bảo sản xuất, cung cấp đủ VLXKN dần thay thế vật liệu xây bng đất sét nung đáp ứng cho nhu cầu xây dựng trong tỉnh.

III. Hiện trạng tình hình đu tư sản xuất gạch xây trên địa bàn tỉnh:

1. Sản xuất gạch đt sét nung bằng lò nung Tuynen:

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 29 doanh nghiệp đầu tư sản xuất gạch đất sét nung công nghệ Tuynen tại 34 cơ sở sản xuất trong tỉnh với 53 dây chuyền nung Tuynen có công suất thiết kế từ 10 ÷ 30 triệu viên/năm; Tổng công suất thiết kế trên toàn tỉnh ước đạt khoảng 1.200 triệu viên/năm. Các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung công nghệ Tuynel tập trung chủ yếu thị xã Đông Triều, huyện Hoành Bồ, thành phố Hạ Long và rải rác các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

2. Sản xuất gạch xây không nung:

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 sở sn xuất gạch xây không nung (gạch xi măng ct liệu) có tổng công sut thiết kế là 120 triệu viên QTC (quy tiêu chuẩn)/năm tại thị xã Đông Triều, thành phố Hạ Long và thành phố Cm Phả; chất lượng sản phẩm gạch xây không nung đảm bảo các chỉ tiêu theo TCVN 6477:2011 - Gạch bê tông. Tuy nhiên, do nhận thức và thói quen sử dụng vật liệu của người dân còn hạn chế nên VLXKN chưa được sử dụng rộng rãi.

- Có 01 cơ sở sn xuất sạch không nung (bê tông nhẹ) công suất thiết kế 36.000m3/năm (tương đương 24,5 triệu viên QTC/năm) tại thành phố Cẩm Phả; cht lượng sản phẩm đạt các ch tiêu theo TCVN 9029:2011 - Bê tông nhẹ.

3. Sn xuất sạch đất sét nung bằng lò th công, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, du, khí).

3.1. Sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công: Hiện có 49 tổ chức, cá nhân đã đầu tư xây dựng và khai thác 77 lò thủ công sản xuất gạch đất sét nung tại các địa phương, cụ thể như sau:

- Huyện Ba Ch: 03 lò;

- Huyện Đầm Hà: 07 lò;

- Thị xã Đông Triều: 10 lò;

- Thành phố Uông Bí: 02 lò;

- Thành phố Móng Cái: 52 lò;

- Thị xã Quảng Yên: 03 lò;

Trong đó, đang hoạt động là 61 lò; còn 16 tại 04 địa phương Đông Triều, Uông Bí, Đầm Hà và Móng Cái hiện đã dừng hoạt động nhưng chưa có điều kiện chuyển đi sản xuất sang ngành nghề sản xuất khác (Chi tiết các lò dừng hoạt động ở Phụ lục số 1).

3.2. Sản xuất gạch đất sét nung bằng lò đứng liên tục: Hiện có 02 doanh nghiệp đầu tư xây dựng và sản xuất gạch đất sét nung bằng lò đng liên tục (05 lò), cụ thể:

- Công ty TNHH Thành Tâm 668 đầu tư xây dựng 03 lò tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triu.

- Doanh nghiệp tư nhân 5-8 đầu tư 02 lò tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

3.3. Sản xuất gạch đất sét nung bằng lò vòng: Hiện có 02 doanh nghiệp đầu tư xây dựng và sản xuất gạch đất sét nung bằng lò vòng (02 lò), cụ thể:

- Công ty TNHH Thắng Lợi đầu tư xây dựng 01 lò vòng không nóc tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

- Công ty TNHH Hoàng Quế 22-12 đầu tư xây dựng 01 lò vòng không nóc tại xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều.

IV. Kế hoạch chm dứt sản xuất gạch đất sét nung bng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

1. Các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung hiện đang hoạt động tại khu vực thị trn, phường và các khu vực khác gần khu dân cư, khu vực canh tác trồng lúa, hoa mu thuộc các địa phương Quảng Yên, Ba Chẽ, Móng Cái, Đông Triều, Uông Bí: Lộ trình phải chấm dứt hoạt động như sau:

- Chậm nhất đến trước ngày 01/01/2016 đối với các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bng lò thủ công, thủ công ci tiến (Phụ lục số 2).

- Chậm nhất đến trước ngày 01/01/2018 đối với các cơ sở sn xuất gạch đất sét nung bng lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (Phụ lục số 3).

2. Các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung hiện đang hoạt động tại khu vực xã min núi, vùng sâu, vùng xa tại các địa phương trong tỉnh gồm: Ba Chẽ, Móng Cái, Đông Triu, Đm Hà: Lộ trình phải chấm dứt hoạt động như sau:

- Chậm nhất đến trước ngày 01/01/2018 đối với các sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến (Phụ lục số 4).

- Chậm nhất đến hết năm 2018 đối với các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (Phụ lục số 5).

V. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu lợi ích của việc chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch là giảm thiểu tác động đến môi trường và tiết kiệm tài nguyên sét để sản xuất các loại sản phẩm nung cao cấp hơn; Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện kế hoạch chuyển đổi ngành nghề phù hợp với điều kiện cụ thcủa từng đơn vị.

- Phi hợp chặt chẽ với SXây dựng, các Sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về kết quả triển khai Kế hoạch này; Triển khai thực hiện Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước vvật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Xây dựng lộ trình cụ thể để thống nhất với Sở Xây dựng thi điểm chấm dứt các loại lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và tuyệt đối không cho phát sinh mới các lò gạch sử dụng công nghệ lạc hậu trên địa bàn.

2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành:

2.1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức triển khai và đôn đốc kiểm tra thực hiện Kế hoạch này.

- Tổ chức lập điu chnh Quy hoạch phát trin vật liệu xây dựng tnh Quảng Ninh đến năm 2020, nhm phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tnh phù hợp với Quy hoạch tng thphát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014. Quy hoạch tng thphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thuộc tỉnh.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010, Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng.

- Phối hợp với STài chính công bố giá các loại vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn hàng tháng của Liên sở Tài chính - Xây dựng đ các chđầu tư, đơn vị tư vấn tham khảo triển khai thực hiện.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tnh về cơ chế, các chính sách giúp các tổ chức, cá nhân đang sản xuất sạch đất sét nung bng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng trên địa bàn tỉnh chuyn đi sn xuất vật liệu xây không nung hoặc sản xuất các sản phm khác phù hợp với từng địa phương, doanh nghiệp.

- Định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2.2. STài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường kiểm tra việc quản lý cấp phép khai thác cơ ssản xuất gạch đất sét nung, đc biệt là tại các cơ sở sản xuất bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng từ nay đến thi hạn chấm dứt hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, đồng thời xử nghiêm các trường hợp vi phạm;

- Tuyên truyền, phbiến pháp luật về khoáng sản, đất đai và môi trường tới các tổ chức, cá nhân và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật vkhoáng sản, đất đai và môi trường.

2.3. Các Sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức cá nhân phản ánh bng văn bản gi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND (báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương;
- V0-4, QLĐ Đ 1,2, QH1-3, XD1-5, TH1,2, TM2-4;
- Lưu: VT, XD4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

PHỤ LỤC SỐ 1

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BẰNG LÒ THỦ CÔNG ĐÃ DỪNG SẢN XUẤT
(Kèm theo Kế hoạch số 3988/KH-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT

Địa phương

Địa điểm

Tên cơ sở

Số lượng lò

1

Đông Triều

Phường Kim Sơn

Công ty CP Sản xuất VLXD Kim Sơn

03

2

Phường Đức Chính

Công ty TNHH Thắng Lợi

01

3

Uông Bí

Phường Quang Trung

HTX Sản xuất vật liệu Quang Trung

02

4

Móng Cái

Phường Ninh Dương

Tô Xuân Liên

01

5

Phường Ninh Dương

Nguyễn Văn Tiến

02

6

Phường Ninh Dương

Lưu Văn Phinh

01

7

Phường Hải Hòa

Đặng Văn Minh

01

8

Đầm Hà

Xã Quảng Lợi

Trần Bá Thiết

01

9

Xã Dực Yên

Phạm Văn Ca

01

10

Xã Dực Yên

Vũ Thị Tha

01

11

Thị trấn Đầm Hà

Đinh Văn Phong

01

12

Xã Quảng Tân

Hoàng Văn Long

01

Tổng cộng:

16

 

PHỤ LỤC SỐ 2

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BẰNG LÒ THỦ CÔNG, LÒ THỦ CÔNG CẢI TIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TRƯỚC 01/01/2016
(Kèm theo Kế hoạch số 3988/KH-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT

Địa phương

Địa điểm

Tên chủ cơ sở

Số lượng lò

1

Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

Lê Văn Huyên

01

2

Móng Cái

Phường Ninh Dương

Nguyễn Văn Sông

02

3

nt

Bùi Văn Ruân

01

4

nt

Ngô Văn Hùng

01

5

nt

Trần Xuân Hiển

01

6

nt

Hoàng Văn Hà

02

7

nt

Lê Thị Huê

02

8

nt

Phạm Văn Bôn

01

9

nt

Nguyễn Thị Liên

02

10

nt

Vũ Quang Huy

02

11

nt

Phạm Văn Thịnh

02

12

nt

Trần Văn Kiều

01

13

nt

Đỗ Thị Nhung

01

14

nt

Lương Thị Yến

02

15

nt

Lê Văn Thứ

01

16

Phường Hải Hòa

Cao Hoàn Nhanh

02

17

nt

Mai Đức Minh

02

18

nt

Hoàng Văn Cúc

02

19

Phường Hải Yên

Phạm Văn Khánh

03

20

nt

Đào Văn Ước

02

21

nt

Trần Thị Vân

02

22

nt

Hoàng Văn Chủng

01

23

nt

Nguyễn Thế Tám

02

24

nt

Đỗ Văn Nơi

01

25

nt

Phạm Văn Thọ

01

26

nt

Nguyễn Văn Phong

02

27

nt

Đàm Trí Long

02

28

nt

Phạm Đình Thọ

02

29

nt

Hoàng Văn Chung

01

30

Đông Triều

Phường Xuân Sơn

Trần Đình Tươi

01

31

nt

Lê Thê Truyền

01

32

nt

Cao Thị Ngoạt

01

33

Quảng Yên

Phường Cộng Hòa

Cty CP Viglacera Hạ Long 1

03

Tổng cộng

53

 

PHỤ LỤC SỐ 3

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BẰNG LÒ ĐỨNG LIÊN TỤC, LÒ VÒNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TRƯỚC 01/01/2018
(Kèm theo Kế hoạch số 3988/KH-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT

Địa phương

Địa điểm

Tên chủ cơ sở

Số lượng lò

1

Uông Bí

Phường Yên Thanh

Doanh nghiệp 5-8 Yên Thanh

02

2

Đông Triều

Phường Kim Sơn

Công ty TNHH Thành Tâm 668

03

Tổng cộng:

05

 

PHỤ LỤC SỐ 4

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BẰNG LÒ THỦ CÔNG, THỦ CÔNG CẢI TIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TRƯỚC 01/01/2018
(Kèm theo Kế hoạch số 3988/KH-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT

Địa phương

Địa điểm

Tên chủ cơ sở

Số lượng lò

Ghi chú

1

Móng Cái

Xã Vĩnh Thực

Hoàng Văn Đó

01

Xã đảo

2

Ba Chẽ

Xã Đồn Đạc

Phạm Văn Ngoãn

01

Các xã thuộc huyện miền núi

3

nt

Nguyễn Văn Dũng

01

4

Đông Triều

Xã Hoàng Quế

Ngô Văn Chuẩn

02

5

Xã Thủy An

Đào Văn Định

01

6

nt

Nguyễn Văn Chung

01

7

Đầm Hà

Xã Tân Bình

Hoàng Văn Nhặt

01

8

nt

Nguyễn Văn Chính

01

Tổng cộng:

09

 

 

PHỤ LỤC SỐ 5

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BẰNG LÒ ĐỨNG LIÊN TỤC, LÒ VÒNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐẾN HẾT NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số 3988/KH-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

TT

Địa phương

Địa điểm

Tên chủ cơ sở

Số lượng lò

Ghi chú

1

Đông Triều

Xã Hoàng Quế

Công ty TNHH Hoàng Quế 22-12

01

 

2

Hải Hà

Xã Quảng Phong

Công ty TNHH Thắng Lợi

01

 

Tổng cộng:

02

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3988/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3988/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực09/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3988/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3988/KH-UBND chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò sử dụng công nghệ lạc hậu Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3988/KH-UBND chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò sử dụng công nghệ lạc hậu Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3988/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực09/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3988/KH-UBND chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò sử dụng công nghệ lạc hậu Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3988/KH-UBND chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò sử dụng công nghệ lạc hậu Quảng Ninh

           • 09/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực