Văn bản khác 399/KH-BCĐ389

Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 năm 2020 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 2020 tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại trong thương mại điện tử


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 399/KH-BCĐ389

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, thương mại điện tử ở nước ta đã có những bước phát triển đáng kể, các hoạt động kinh doanh, mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến đã và đang đem lại những giá trị, lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, người dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động này đang phát sinh nhiều rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế và đời sống của nhân dân. Nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện các hành vi buôn bán hàng hóa, dịch vụ cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng kinh doanh có điều kiện, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, cung cấp thông tin sai lệch để lừa dối người tiêu dùng...

Tình hình trên đây có nguyên nhân chủ yếu do hệ thống văn bản pháp luật liên quan chưa theo kịp với sự phát triển của công nghệ, các mô hình, phương thức kinh doanh mới, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe; công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng chức năng còn chưa kịp thời, thường xuyên, liên tục; năng lực, chuyên môn, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý trong lĩnh vực thương mại điện tử của các lực lượng chức năng còn nhiều hạn chế; nhận thức, kỹ năng nhận biết của người tiêu dùng chưa cao, chưa biết cách để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng trên, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững, tránh thất thu thuế cho nhà nước, hạn chế tối đa những kẽ hở, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) xây dựng kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử (Kế hoạch) cụ thể như sau:

I. PHẠM VI, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phạm vi

Kế hoạch này quy định về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đối với các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Các hành vi vi phạm pháp luật khác khi sử dụng thương mại điện tử không thuộc phạm vi điều chỉnh của bản kế hoạch này.

2. Mục đích

- Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

- Góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững.

3. Yêu cầu

- Các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng được phân công thực hiện kế hoạch phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tránh chồng chéo; không bao che, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

- Quá trình thực hiện Kế hoạch không gây tác động xấu đến thị trường, không làm ảnh hưởng, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam đã được quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử; tổng hợp, đánh giá, phân loại đối tượng, mặt hàng, nhận diện các hành vi, phương thức, thủ đoạn để có kế hoạch đấu tranh, giải pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, sơ hở để hoàn thiện cơ chế, chính sách thích ứng với pháp lý và tập quán quốc tế về hoạt động thương mại điện tử.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử, về các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện; xây dựng các kế hoạch tuyên truyền theo các chuyên đề để phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu, rộng để người dân tích cực, chủ động tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

4. Chú trọng nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên bổ sung kiến thức nghiệp vụ, cập nhật các xu hướng phát triển công nghệ thông tin, nền tảng công nghệ mới cho các lực lượng chức năng đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.

5. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các tổ chức có liên quan để phối hợp điều tra, xử lý đối với các tên miền, các website, mạng xã hội đối tượng ở nước ngoài và đối tượng sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng do nước ngoài cung cấp xuyên biên giới để hoạt động thương mại điện tử vi phạm pháp luật nước Việt Nam.

6. Khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; phát hiện, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Bộ Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng liên quan:

+ Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý về lĩnh vực thương mại điện tử. Kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở, chồng chéo để thống nhất kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử;

+ Xây dựng các kế hoạch, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử, về tác hại của các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử, về các vụ việc đã phát hiện, xử lý để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân; khuyến khích người dân chủ động, tích cực tham gia tố giác các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thuộc bộ và các bộ, ngành, địa phương khác:

+ Rà soát, phân loại danh sách các website, ứng dụng thương mại điện tử, các nhóm mặt hàng và hành vi vi phạm phổ biến để đánh giá đúng thực trạng; kịp thời phát hiện, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử;

+ Tiếp nhận và giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật, xây dựng các giải pháp tổng thể để bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử;

+ Tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật cho các lực lượng chức năng trong việc thu thập thông tin, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm;

+ Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng chức năng của trung ương và địa phương đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (đặc biệt là các sàn thương mại điện tử) nhằm tăng cường công tác phối hợp, quản lý giám sát người bán trên các sàn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại điện tử;

+ Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ chế chia sẻ, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan về đối tượng vi phạm liên quan đến hoạt động thương mại điện tử; xây dựng các chương trình, chính sách, giải pháp khuyến khích hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử để bảo vệ người tiêu dùng.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các bộ, ngành chức năng liên quan căn cứ tình hình thực tế tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm khắc phục những bất cập, sơ hở để hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử phát triển bền vững.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng khác:

+ Tăng cường công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

+ Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, ngừng, tạm ngừng, thu hồi giấy phép trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin ngăn chặn tên miền, địa chỉ IP quốc tế được sử dụng để vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử;

+ Tăng cường hợp tác quốc tế để phối hợp xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế, mạng xã hội để hoạt động thương mại điện tử vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về hoạt động thương mại điện tử, công khai các vụ việc đã phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân; giúp người dân hiểu tác hại của việc sử dụng các trang website, mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật.

3. Bộ Công an

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ, lực lượng Công an các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng khác chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, chủ động phát hiện, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân; tổ chức đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm, tập trung điều tra, kết luận, xử lý nghiêm những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, những vụ việc phức tạp, nổi cộm trong việc lợi dụng thương mại điện tử để vi phạm pháp luật; tiếp nhận, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do cơ quan chức năng khác chuyển đến.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan nắm tình hình vi phạm, tội phạm lợi dụng thương mại điện tử để hoạt động; kịp thời phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

4. Bộ Tài chính

- Chỉ đạo Tổng cục Hải quan có biện pháp phát hiện, kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

- Chỉ đạo Tổng cục Thuế phối hợp với các lực lượng chức năng, các công ty viễn thông, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền dẫn, cung cấp hạ tầng mạng... để cập nhật đầy đủ các thông tin của tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử; tăng cường công tác quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử, có biện pháp truy thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh trên mạng mà không khai báo với cơ quan thuế; chủ động chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan khác đối với những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử để cùng phối hợp xử lý kịp thời.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các ngân hàng thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định pháp luật cho cơ quan thuế và các lực lượng chức năng khác phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; phối hợp áp dụng biện pháp tạm thời như trì hoãn giao dịch hoặc phong tỏa tài khoản để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân theo quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với các lực lượng chức năng khác rà soát các quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở, chồng chéo để thống nhất kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý hoạt động thương mại điện tử; đề xuất các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả quản lý; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử.

7. Các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì hoặc phối hợp trong công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thương mại điện tử liên quan đến lĩnh vực của bộ, ngành quản lý.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng khác tăng cường công tác trao đổi thông tin, tiếp nhận thông tin, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tốt với các cơ quan trung ương trong việc thực hiện Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng, cấp ủy và chính quyền địa phương tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.

- Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả, kiểm tra xử lý của các đơn vị chức năng; tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương phối hợp điều tra, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

9. Các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội, hội ngành nghề liên quan

a) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận phát huy vai trò giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức cho nhân dân về các quy định có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, vận động phong trào nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; tăng cường vai trò tư vấn, phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về hoạt động thương mại điện tử.

b) Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam:

- Tích cực triển khai các hoạt động theo dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử của các doanh nghiệp hội viên, hỗ trợ các hội viên tuân thủ các quy định pháp luật, tạo điều kiện để các hội viên hoạt động tích cực, hiệu quả hơn; phát hiện các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội vi phạm pháp luật và đề xuất với các cơ quan chức năng có các biện pháp xử lý thỏa đáng đảm bảo sự thượng tôn pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, thanh tra thông tin và truyền thông, thanh tra khoa học và công nghệ, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cũng như các cơ quan trọng tài và bảo vệ pháp luật khác để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các bên tham gia thương mại điện tử.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để phổ biến, tuyên truyền về hoạt động thương mại điện tử.

c) Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam:

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tham gia ý kiến về công tác quản lý nhà nước; trong việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao kiến thức về tiêu dùng, về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng nhằm góp phần xây dựng ý thức, tác phong tiêu dùng lành mạnh trong cộng đồng. Hướng dẫn, tư vấn và giúp đỡ người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình theo quy định của pháp luật.

10. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nội dung Kế hoạch này.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trung ương và địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch, cơ chế phối hợp cụ thể theo từng giai đoạn để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên sâu để đánh giá đúng thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

- Văn phòng Thường trực là đầu mối tiếp nhận thông tin, điều phối các lực lượng để tạo sự gắn kết trong việc thực hiện các nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch này; kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo, xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

- Đề xuất lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống việc lợi dụng thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

- Phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả thực hiện Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023.

2. Kinh phí

Kinh phí được bảo đảm từ kinh phí phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các bộ, ngành, địa phương theo phân cấp và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

3. Triển khai thực hiện

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bộ, ngành, cơ quan chức năng ở trung ương, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng kế hoạch, các cơ chế phối hợp, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc gửi về Văn phòng Thường trực để theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

- Báo cáo đột xuất, báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ 6 tháng các bộ, ngành có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả và tổ chức sơ kết 01 năm, 02 năm, tổng kết 03 năm thực hiện kế hoạch (theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực) gửi về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để chỉ đạo./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ là Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Văn phòng Thường trực BCĐ389QG;
- Các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng), Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương);
- Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam;
- Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.I, NC, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, BCĐ389 (3).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 399/KH-BCĐ389

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu399/KH-BCĐ389
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2020
Ngày hiệu lực09/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 399/KH-BCĐ389

Lược đồ Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 2020 tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại trong thương mại điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 2020 tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại trong thương mại điện tử
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu399/KH-BCĐ389
        Cơ quan ban hànhgian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu
        Người ký***, Trương Hòa Bình
        Ngày ban hành09/10/2020
        Ngày hiệu lực09/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 2020 tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại trong thương mại điện tử

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 2020 tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại trong thương mại điện tử

             • 09/10/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/10/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực