Văn bản khác 40/KH-UBND

Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 40/KH-UBND 2014 thực hiện 34-CT/TW thi đua khen thưởng Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/KH-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; đẩy mạnh thi đua trên mọi lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và các năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả: nhất là vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản . Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho phong trào thi đua phải thật sự trở thành phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

2. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ. đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóatình hình mới của đất nước.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hướng về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách ở từng thời điểm để tổ chức phát động các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn; chú ý chọn chủ đề, tên gọi phong trào có ý nghĩa, dễ hiểu, dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả; chống mọi biểu hiện hình thức.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân thật sự có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Nhất là công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến phải được coi trọng, quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền, lan tỏa, nêu gương học tập trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm nguyên tắc; công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp lập thành tích xuất sắc hoặc thành tích đột xuất.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thi hành Luật trong các cấp, các ngành, các địa phương, để thống nhất trong tổ chức thực hiện.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh, về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh. Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, với chủ đề "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm"; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của tỉnh. Chủ động xem xét, khen thưởng đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các doanh nghiệp; nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tập thể, cá nhân người nước ngoài tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh các địa phương.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng. Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng các tập thể. Cá nhân có thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng; loại bỏ khen thưởng tràn lan, không đúng thực chất,

4. Tập trung xem xét giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng có công lao, thành tích cống hiến trong các cuộc kháng chiến của dân tộc còn tồn đọng.

5. Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; gắn với tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến ở cơ sở, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX năm 2015.

6. Nâng cao vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Kiện toàn bộ máy làm công tác công tác thi đua, khen thưởng; nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thực sự có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua; phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới trong các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng, trong "xây dựng nông thôn mới”... để tuyên truyền, nêu gương học tập; nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo của những điển hình tiên tiến ở các ngành, các cấp và trong toàn tỉnh:

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong việc phát động tổ chức các phong trào thi đua cụ thể; phát hiện và tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Lựa chọn phát động các đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2015 đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020;

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương rà soát các đối tượng có công trong các cuộc kháng chiến còn tồn đọng đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Xây dựng kế hoạch tập huấn, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị của tỉnh; kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng và bổ sung quy định về tổ chức, hoạt động của Hội đồng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến, người lao động giỏi, lao động sáng tạo tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước các cấp. Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII, năm 2015, đạt kết quả tốt.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo, Hội Nhà văn của tỉnh tổ chức các cuộc thi viết về phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; theo dõi, đánh giá, đề xuất các hình thức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền.

3. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các phong trào thi đua ở các đơn vị, địa phương nhằm hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015. Gắn việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến với các phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố:

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đơn vị cơ sở, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

- Tổ chức, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, đơn vị, địa phương. Mỗi đơn vị, địa phương đăng ký phấn đấu từ 01- 02 công trình cụ thể để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV vào năm 2015. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

- Kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự thống nhất, ổn định từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò của Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ trì, xây dựng chương trình nội dung, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền nhằm biểu dương những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tăng thời lượng tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt nhằm tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, công tác.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, phối hợp vận động, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào yêu nước của tỉnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng thôn, xóm, khu phố văn hóa”.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này của UBND tỉnh; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đề theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên hội đồng TĐKT tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố
- UBND các tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu40/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2014
Ngày hiệu lực28/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 40/KH-UBND 2014 thực hiện 34-CT/TW thi đua khen thưởng Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 40/KH-UBND 2014 thực hiện 34-CT/TW thi đua khen thưởng Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu40/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Văn Tuấn
        Ngày ban hành28/05/2014
        Ngày hiệu lực28/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 40/KH-UBND 2014 thực hiện 34-CT/TW thi đua khen thưởng Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 40/KH-UBND 2014 thực hiện 34-CT/TW thi đua khen thưởng Nam Định

           • 28/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực