Văn bản khác 404/KH-UBND

Kế hoạch 404/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 404/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg người có công cách mạng Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 773/QĐ-TTG NGÀY 26/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 14-CT/TW NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 19/9/2017 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 14 - CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và toàn xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng.

- Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác người có công với cách mạng, đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận người có công; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; huy động bố trí nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; nâng cao mức sống của người có công và gia đình có công với cách mạng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; xử lý nghiêm những trường hợp trục lợi chính sách người có công với cách mạng.

- Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đối với công tác người có công với cách mạng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Xác định rõ nhiệm vụ nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng với việc huy động các nguồn lực xã hội đối với công tác chăm sóc gia đình người có công với cách mạng, đưa hoạt động đền ơn đáp nghĩa trở thành việc làm thường xuyên của toàn xã hội, tập trung phấn đấu thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật người có công với cách mạng; giáo dục, động viên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng của toàn xã hội, xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục xác nhận người có công với cách mạng đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật với mục tiêu tất cả người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

3. Đến năm 2020, phấn đấu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 98% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng theo tiêu chí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Tổ chức khảo sát, nắm chắc tình hình đời sống hộ người có công với cách mạng, qua đó kịp thời có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn; khuyến khích, tạo điều kiện các gia đình người có công với cách mạng tham gia phát triển kinh tế, cải thiện, ổn định cuộc sống.

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng.

4. Trong năm 2018, hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác người có công với cách mạng.

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tiếp nhận hồ sơ xác nhận và giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ phần mềm quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ người có công với cách mạng, liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Quảng Đức cũ); triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; tăng cường thu thập thông tin về liệt sĩ, một liệt sĩ bằng nhiều hình thức nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Thực hiện tốt công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo quy trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Tập trung tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tranh thủ nguồn kinh phí Trung ương cùng với kinh phí của địa phương bố trí để có kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, mộ và nghĩa trang liệt sĩ khang trang, bảo đảm các công trình ghi công liệt sĩ có giá trị lịch sử, văn hóa để giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, khen thưởng biểu dương.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, không để thiếu sót, tiêu cực xảy ra.

- Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người có công với cách mạng điển hình tiên tiến, tiêu biểu vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi theo quy định của pháp luật.

9. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong công tác người có công với cách mạng.

Vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng; xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp; các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Tập trung đẩy mạnh công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; khẩn trương lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp, xác minh thông tin liên quan đến người tham gia cách mạng mất tin, mất tích hoặc xác minh lý lịch nhân thân trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng; giám định các hồ sơ tài liệu xác nhận người có công với cách mạng khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Phát động phong trào chăm sóc người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổng kết, rà soát công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền theo quy định của Bộ Công an.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mức quà tặng cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết Nguyên đán hàng năm. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã bố trí kinh phí và kịp thời giải ngân kinh phí phân bổ của Trung ương và địa phương về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

5. Sở Kế hoạch - Đầu tư

Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã bố trí kinh phí và kịp thời giải ngân kinh phí phân bổ của Trung ương và địa phương về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Kinh phí thực hiện đã được bố trí trong vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Sở Xây dựng.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Kế hoạch hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai hỗ trợ nhà ở, kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

7. Sở Y tế

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác khám, giám định y khoa xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; khám, cấp giấy chỉ định về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng; triển khai thực hiện lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ đối với người có công với cách mạng và một số nhiệm vụ liên quan theo quy định của Bộ Y tế.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, phối hợp thực hiện việc giải quyết chế độ ưu đãi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con đẻ của họ theo quy định; thường xuyên giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” trong học sinh, vận động tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, định hướng các cơ quan truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng; thông tin, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 50-KH/TU ngày 19/9/2017 của Tỉnh ủy Đắk Nông.

- Kịp thời đưa tin, phản ánh, biểu dương về gương người có công với cách mạng điển hình tiên tiến và cá nhân, đơn vị làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với các ngày Lễ kỷ niệm hàng năm nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

11. Các Sở, Ban, ngành liên quan khác: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương, xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể, chú trọng các hoạt động tri ân, gặp mặt, thăm hỏi người có công với cách mạng; tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn; phối hợp với các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch đạt mục tiêu đề ra.

- Tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; tổ chức khảo sát, nắm chắc tình hình đời sống hộ người có công với cách mạng, qua đó kịp thời có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn; khuyến khích, tạo điều kiện các gia đình người có công với cách mạng tham gia phát triển kinh tế, cải thiện, ổn định cuộc sống.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác người có công với cách mạng, đặc biệt là đội ngũ công chức cấp xã.

13. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của dân tộc ta trong kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng trong đoàn viên thanh niên; nhận phần việc thanh niên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ. Tổ chức tốt Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27/7 hàng năm.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng Kế hoạch vận động, tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn” trong nhân dân; vận động, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia vào các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết đỊnh số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Các Sở Lao động - TB&XH, Y tế, Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, VHTT&DL, TT&TT;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, TH, CTTĐT, KGVX(Vn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 404/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu404/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2018
Ngày hiệu lực07/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 404/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 404/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg người có công cách mạng Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 404/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg người có công cách mạng Đắk Nông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu404/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTôn Thị Ngọc Hạnh
        Ngày ban hành07/08/2018
        Ngày hiệu lực07/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 404/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg người có công cách mạng Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 404/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg người có công cách mạng Đắk Nông

           • 07/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực