Văn bản khác 404/KH-UBND

Kế hoạch 404/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 404/KH-UBND 2019 xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (sau đây gọi tt là Quyết định s 14/2019/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật thông qua Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

2. Yêu cầu

- Bám sát Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg để đảm bảo nội dung của Kế hoạch phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu nhiệm vụ.

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Quyết đnh số 14/2019/QĐ-TTg

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông nội dung Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

1.1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phi hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

1.2. Phổ biến, truyền thông về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật, quy định của pháp luật và tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn.

- Đơn vị phi hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.3. Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, các sách, tài liệu pháp luật cung cấp cho Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phi hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Tchức rà soát đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật để xem xét quyết định hướng xử lý Tủ sách pháp luật hiện có tại cơ quan, đơn vị, xã phường, thị trấn không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/11/2019.

3. Hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phi hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và cơ quan có liên quan.

4. Hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân

Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tiếp tục được duy trì, củng cố theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

5. Hướng dẫn tchức thực hiện việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

6. Đối với Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và quản lý thống nhất, được vận hành, khai thác, sử dụng chung trong phạm vi toàn quốc theo hướng tích hp với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

6.1. Tổ chức cập nhật sách, tài liệu pháp luật do Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ trì biên soạn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

6.2. Biên soạn, nâng cao chất lượng sách, tài liệu pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc để cập nhật vào Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6.3. Hướng dẫn khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

7.1. Kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (định kỳ hoặc đột xuất).

7.2. Sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

8. Quan tâm bố trí kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định tại Điều 4 của Quyết định s 14/2019/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết định việc xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân; chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác sách, tài liệu pháp luật và sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ, tổng kết, báo cáo kết quả về việc xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn hoạt động Tủ sách pháp luật với Thư viện nhà trường; hướng dẫn, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật phục vụ công tác dạy và học pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; phối hp hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của Trung tâm học tập cộng đồng với Tủ sách pháp luật.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hp với Sở Tư pháp, cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sách, tài liệu pháp luật trong Thư viện xã, phối hp hướng dẫn việc quản lý khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã với Tủ sách pháp luật; lồng ghép việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg với thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp tổ chức cập nhật sách, tài liệu pháp luật do Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ trì biên soạn trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của điểm Bưu điện - Văn hóa với Tủ sách pháp luật.

6. Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thm quyền bố trí kinh phí để xây dựng, qun lý, khai thác Tủ sách pháp luật; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Quyết đnh số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị mình.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động, phát huy vai trò của nhân dân ở cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật; phối hp giám sát, kiểm tra, sơ, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.

10. Chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 6 tháng, hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí từ nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ cho địa phương và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết kịp thi.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. T
nh y;
- TT. HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
Gửi bản gi
y:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- S
Tư pháp;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành ph
;
- Lưu: VT, NCPC (L).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 404/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu404/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực11/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 404/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 404/KH-UBND 2019 xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 404/KH-UBND 2019 xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu404/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực11/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 404/KH-UBND 2019 xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật tỉnh Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 404/KH-UBND 2019 xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật tỉnh Bắc Kạn

           • 11/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực