Văn bản khác 404/KH-UBND

Kế hoạch 404/KH-UBND năm 2017 quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 404/KH-UBND quản lý kinh doanh xăng dầu bằng niêm phong đồng hồ đếm tổng Bình Dương 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 404/KH-UBND

Bình Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU BẰNG GIẢI PHÁP NIÊM PHONG ĐỒNG HỒ ĐẾM TỔNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO XĂNG DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

Căn cứ Công văn số 12733/BTC-TCT ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu;

Xét đề nghị của Cục Thuế tại Tờ trình số 10/CT-THNVDT ngày 03 tháng 01 năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo cột đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ngăn ngừa hành vi nhập lậu, hàng hóa trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý chặt chẽ lượng xăng, dầu thực tế kinh doanh, tiêu thụ làm căn cứ khai, nộp thuế đúng quy định, chống gian lận, thất thu ngân sách, ngăn chặn trường hợp mua bán hàng hóa xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

3. Chống tiêu cực trong việc mua, bán hóa đơn, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật và gắn trách nhiệm có tính bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong việc cung cấp hóa đơn khi bán hàng cho người tiêu dùng.

II. YÊU CẦU

Kế hoạch Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng dầu (sau đây gọi tắt là đồng hồ đếm tổng) của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, pháp luật về thuế, đảm bảo khách quan, công bằng, bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ giữa các cơ sở kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp;

2. Bảo đảm sự tham gia phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cùng với cơ quan Thuế và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn;

3. Thực hiện đồng bộ giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; giải pháp phải đảm bảo tính ổn định, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đạt hiệu quả và sự hưởng ứng đồng tình của toàn xã hội.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác chuẩn bị

- Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt thống nhất thực hiện trên phạm vi quản lý từng địa bàn ngay khi Kế hoạch được ban hành; thông qua các phương tiện truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để nhân dân, doanh nghiệp, nhất là các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường rà soát, thống kê quản lý số lượng cơ sở kinh doanh xăng dầu, số lượng phương tiện đo cột đo xăng dầu trên địa bàn các huyện, thị, thành phố.

- Cục Thuế phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Chi cục Thuế và các đơn vị chức năng trực thuộc có thông báo bằng văn bản về chủ trương triển khai thực hiện giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng đến từng cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (gửi trực tiếp, có ký tên xác nhận của cơ sở kinh doanh và lưu giữ trong hồ sơ quản lý khai thuế). Thời gian thực hiện và hoàn thành: trước ngày 20/02/2017.

- Tem, dấu, chì niêm phong và lập dự trù kinh phí hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch này:

+ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu, thống nhất với cơ quan Thuế, Quản lý thị trường hình thức, mẫu, quy cách, số lượng, chất lượng tem, dấu, chỉ niêm phong; phối hợp cơ quan Thuế lập dự trù kinh phí, chi phí niêm phong, khoản chi trả thuê cán bộ kỹ thuật hỗ trợ của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương.

+ Cục Thuế chủ trì hợp đồng đặt in, mua tem, dấu, chì, kiềm niêm phong đảm bảo chuẩn bị đầy đủ tem, công cụ, dụng cụ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai quyết định thực hiện nhiệm vụ và quyết toán kinh phí sau khi các Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Triển khai kế hoạch thực hiện giải pháp tem niêm phong

- Các Chi cục Thuế căn cứ trên số lượng cơ sở kinh doanh, số lượng cột đo, trụ bơm, đồng hồ đếm tổng lượng xăng dầu trên địa bàn quản lý, đề xuất Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý (sau đây gọi tắt là Đoàn Công tác), thời gian thực hiện trước ngày 20/02/2017.

Thành phần Đoàn công tác gồm cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị: Chi cục Thuế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (hoặc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương), Chi cục Quản lý thị trường (hoặc các Đội Quản lý thị trường), lực lượng công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở kinh doanh xăng dầu; trong đó, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế là Trưởng Đoàn. Trên cơ sở được phân công, Trưởng Đoàn tổ chức họp Đoàn công tác để xây dựng kế hoạch thời gian, thống nhất nội dung thực hiện, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên.

- Các bước thực hiện nhiệm vụ trong quá trình niêm phong gồm:

+ Cán bộ Đoàn Công tác xác định thứ tự cột đo, trụ bơm; trong đó cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (hoặc cán bộ kỹ thuật Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) chịu trách nhiệm xác định vị trí niêm phong và trực tiếp thực hiện thao tác niêm phong.

+ Cán bộ Thuế đảm nhiệm lập biên bản hoàn thành việc thực hiện niêm phong trên cơ sở các thành viên Đoàn Công tác thống nhất với cơ sở kinh doanh về nguyên tắc ghi nhận các nội dung chỉ tiêu: về số lượng, số seri của tem, dấu chì; về tình trạng hoạt động các cột đo, trụ bơm khi niêm phong; chỉ số đồng hồ đếm tổng; xác định số lượng xăng dầu tồn kho; số (lượng) hóa đơn bán hàng chưa sử dụng (số hiệu, ký hiệu, loại hóa đơn...) của cơ sở kinh doanh xăng dầu tại thời điểm niêm phong.

- Thời gian bắt đầu thực hiện niêm phong từ ngày 21/02/2017 đến ngày 31/3/2017.

3. Công tác quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu sau khi thực hiện niêm phong đồng hồ đếm tổng

- Cơ quan Thuế định kỳ hàng tháng/quý tổ chức phân công kiểm tra ghi chỉ số trên đồng hồ đếm tổng từng cột đo, xác định lượng xăng, dầu xuất tiêu thụ, bán ra của cơ sở kinh doanh, tiến hành đối chiếu với hồ sơ khai thuế, giúp phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm (nếu có) khai sai, khai chênh lệch số lượng so với thực tế kiểm tra. Quá trình kiểm tra, phát hiện dấu niêm phong bị hỏng, tháo gỡ (cơ sở kinh doanh có hoặc không có báo cáo kịp thời cơ quan quản lý thuế trực tiếp) thì tiến hành lập biên bản ghi nhận, đồng thời thông báo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chi cục Quản lý thị trường biết có kế hoạch phối hợp xử lý việc niêm phong lại.

- Hàng năm, cơ quan Thuế các cấp căn cứ kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, kết hợp việc thu thập, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng, thực hiện đối chiếu, rà soát hồ sơ khai thuế để phân tích, đánh giá, phân loại quản lý phù hợp đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu và lập kế hoạch thực hiện thanh tra chấp hành pháp luật thuế, kiểm tra về thuế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Phối hợp cung cấp kịp thời cho cơ quan Thuế và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng danh sách đơn vị, cơ sở mới thành lập đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu để phối hợp thực hiện kiểm định, niêm phong trước khi cơ sở kinh doanh đi vào hoạt động.

- Cử cán bộ đơn vị trực thuộc tham gia các Đoàn Công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về xăng dầu nhằm kiểm soát tốt nguồn gốc xăng dầu lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm các hành vi mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối, các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác trinh sát, xây dựng cơ sở nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chịu trách nhiệm phối hợp giúp Cục Thuế quy định hình thức, mẫu, quy cách, chất lượng và số lượng tem, dấu, chì niêm phong.

- Cử cán bộ các đơn vị trực thuộc tham gia các Đoàn Công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo Chi cục (hoặc Trung tâm Kỹ thuật) Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp thực hiện thao tác niêm phong và tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành bảo quản, duy trì tính hiệu lực niêm phong đồng hồ đếm tổng của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp cơ quan, đơn vị chức năng xem xét, xử lý thực hiện niêm phong lại khi có đề nghị và kiểm định, niêm phong đồng hồ đếm tổng đối với các cơ sở kinh doanh mới thành lập.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình, Báo Bình Dương

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về những hành vi vi phạm pháp luật quy định về kinh doanh xăng dầu nhất là vi phạm về đo lường, chất lượng, niêm yết giá bán...

4. Cục Thuế:

- Tổ chức phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch gắn với nội dung chấp hành triệt để chính sách pháp luật về thuế.

- Sau khi thực hiện niêm phong, theo phân cấp, cơ quan Thuế tiếp tục quản lý theo dõi, kiểm tra, giám sát việc khai, nộp thuế đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Quản lý thị trường... trong triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ quy định.

- Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, theo dõi phân công quản lý, cấp phát sử dụng tem, dấu, chì, kiềm niêm phong.

- Công khai số điện thoại, số fax, địa chỉ email để các tổ chức, cơ sở kinh doanh xăng dầu liên hệ kịp thời khi phát hiện dấu niêm phong hư hỏng hoặc cần thiết phải bóc, tháo gỡ niêm phong trước khi tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố hỏng hóc...

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành cấp trên kết quả thực hiện sau khi hoàn thành Kế hoạch.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch, kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn, trong quá trình thực hiện giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng.

- Quyết định thành lập các Đoàn Công tác liên ngành để thực hiện Kế hoạch.

- Sau khi hoàn thành Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng thời gởi Cục Thuế biết để theo dõi, quản lý).

6. Trách nhiệm của Đoàn công tác liên ngành

- Thông báo tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được phân công trong thời gian ít nhất 05 (năm) ngày trước khi thực hiện niêm phong theo kế hoạch.

- Tổ chức niêm phong trên địa bàn được phân công đảm bảo đúng trình tự, nội dung, thời gian quy định.

- Phổ biến, hướng dẫn, giải thích để các đơn vị, cơ sở kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và cam kết thực hiện đúng quy định niêm phong đồng hồ đếm tổng; đảm bảo khi triển khai kế hoạch đạt hiệu quả mục tiêu nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Thực hiện theo nhiệm vụ chức năng và quyền hạn được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn cản trở, tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

- Định kỳ, ngày 20 hàng tháng thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Cục Thuế tiến độ kết quả thực hiện Kế hoạch, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị để Cục Thuế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành cấp trên theo quy định.

7. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh xăng dầu

- Nâng cao ý thức tuân thủ triệt để pháp luật quy định về kinh doanh xăng dầu cùng với việc chấp hành, thực hiện đúng, đầy đủ Luật Kế toán, quy định về hợp đồng kinh tế, quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ thanh toán,... làm cơ sở thực hiện khai, nộp thuế theo quy định.

- Tích cực phối hợp Đoàn công tác liên ngành thực hiện nghiêm Kế hoạch, đồng thời cung cấp kịp thời thông tin tài liệu, số liệu cần thiết tại thời điểm niêm phong cho Đoàn công tác ghi nhận, lập biên bản và ký biên bản xác nhận hoàn thành việc niêm phong.

- Sau khi niêm phong xong, có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, bảo quản nguyên trạng, không tự ý bóc, tháo gỡ làm mất hiệu lực tem, dấu chì niêm phong nhằm tác động làm thay đổi chỉ số đồng hồ đếm tổng để né tránh việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế trong hoạt động kinh doanh... Trường hợp vi phạm, cơ quan Thuế sẽ căn cứ xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

- Trường hợp dấu niêm phong bị rách, hỏng do nguyên nhân khách quan, do đồng hồ đếm tổng hoạt động không bình thường, không bảo đảm theo yêu cầu chỉ tiêu kiểm định kỹ thuật; hoặc khi các phương tiện đo cột đo xăng dầu phát sinh hỏng hóc phải tiến hành khắc phục sửa chữa và buộc phải tháo gỡ niêm phong: các cơ sở kinh doanh kịp thời thông báo bằng văn bản gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để ghi nhận các chỉ số đồng hồ đếm tổng tại thời điểm trước, sau khi hoàn thành việc sửa chữa và phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện niêm phong lại theo yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở,ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức chỉ đạo, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch. Quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời và báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND;
- CT, PCT;
- Các Sở: CT, KH&CN, TTTT, Tư pháp, Tài chính;
- Cục Thuế;
- Công an tỉnh;
- Báo Bình Dương, Đài PTTH Bình Dương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi Cục TCĐLCL, Chi Cục QLTT;
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;
- Tổng Công ty TM XNK TNHH MTV;
- LĐVP, Thi, Tạo, Trg, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Mai Hùng Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 404/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu404/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2017
Ngày hiệu lực10/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 404/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 404/KH-UBND quản lý kinh doanh xăng dầu bằng niêm phong đồng hồ đếm tổng Bình Dương 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 404/KH-UBND quản lý kinh doanh xăng dầu bằng niêm phong đồng hồ đếm tổng Bình Dương 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu404/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýMai Hùng Dũng
        Ngày ban hành10/02/2017
        Ngày hiệu lực10/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 404/KH-UBND quản lý kinh doanh xăng dầu bằng niêm phong đồng hồ đếm tổng Bình Dương 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 404/KH-UBND quản lý kinh doanh xăng dầu bằng niêm phong đồng hồ đếm tổng Bình Dương 2017

           • 10/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực