Văn bản khác 4064/BTC-TĐKT

Kế hoạch 4064/BTC-TĐKT kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 do Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4064/BTC-TĐKT kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2012


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4064/BTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2012

Căn cứ Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ban hành, kèm theo Quyết định số 576/QĐ-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chương trình công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, Bộ Tài chính thông báo kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Thông qua kiểm tra, tự kiểm tra để nắm tình hình triển khai và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng ở đơn vị, đánh giá về các hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị.

2. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn luật để đề xuất các biện pháp giải quyết.

3. Phát hiện và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ THỜI KỲ KIỂM TRA, T KIỂM TRA

1. Nội dung trọng tâm kiểm tra, tự kiểm tra:

1.1. Thực hiện quy định của Luật thi đua, Khen thưởng; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư hưng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, quy định của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, của Bộ Tài chính về các nội dung sau:

- Về công tác thi đua (Các hình thức tổ chức thi đua đã thực hiện: Tên phong trào thi đua, nội dung, mc tiêu thi đua, các đt thi đua, loại hình thi đua; hình thức, biện pháp phát động thi đua và chỉ đạo, duy trì phong trào thi đua; sơ kết, tng kết, bình xét đánh giá kết quả các phong trào thi đua, rút ra các bài học kinh nghiệm)

- Vận dụng tiêu chuẩn đề xuất khen thưởng và phong tặng danh hiệu thi đua cho các đối tượng thuộc đơn vị quản lý; thực hiện thẩm quyền khen thưởng; kết quả phong tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng.

- Việc duy trì và phát huy thành tích của các tập thể, cá nhân sau khi đã được phong tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao thời gian qua.

- Hồ sơ, thủ tục khen thưởng.

- Việc ứng dụng công nghệ tin học trong công tác thi đua, khen thưng (tình hình triển khai thực hiện nhập liệu và sử dụng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng phiên bản 1.0 của Bộ Tài chính.

1.2. Thực hiện công khai, dân chủ trong công tác thi đua khen thưởng nói chung và trong bình xét thi đua, khen thưởng nói riêng (quy trình bình xét, đánh giá, chấm điểm thi đua, đề nghị khen thưởng); cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng và Hội đồng sáng kiến của đơn vị.

1.3. Triển khai thực hiện việc xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng, học tập các gương điển hình tiên tiến, theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và kết luận số 83-KL/TW ngày 30 tháng 8 năm 2010 ca Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW.

1.4. Thực hiện việc đi mới tchức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

1.5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi đua, khen thưởng.

1.6. Việc triển khai, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 và Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính và thực hiện nghiêm chính sách tài khoá và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra (thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác TĐKT)

2. Thi kỳ kiểm tra, tự kiểm tra:

Kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tnăm 2011 đến thời điểm kiểm tra, tự kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưng để thực hiện việc kiểm tra tại các đơn vị sau:

Các đơn vị các tỉnh miền Bắc:

+ Tỉnh Hà Giang: Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Kho bạc Nhà nước Hà Giang, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

+ Tỉnh Cao Bằng: Cục Thuế tnh Cao Bằng, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

+ Tỉnh Nam Định: Cục Thuế tnh Nam Định, Kho bạc Nhà nưc Nam Định, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

+ Tỉnh Thái Bình: Cục Thuế tnh Thái Bình, Kho bạc Nhà nước Thái Bình, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.

Các đơn vị ở các tỉnh miền Nam:

+ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Tỉnh Long An: Cục Thuế tỉnh Long An, Kho bạc Nhà nước Long An, Cục Hải quan tnh Long An.

+ Tỉnh Gia Lai: Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Kho bạc Nhà nước Gia Lai, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Cục Dự trữ Nhà nưc khu vực Bắc Tây Nguyên.

+ Tỉnh Kon Tum: Cục Thuế tỉnh Kon Tum, Kho bạc Nhà nước Kon Tum.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ:

+ Kho bạc Nhà nước.

+ Tổng cục dự trữ Nhà nước.

+ Tập đoàn Bảo Việt.

+ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại.

+ Cục Quản lý giá.

Việc kiểm tra tại các đơn vị nêu trên được tiến hành trong quý III, quý IV năm 2012, thời gian cụ thể do Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng quyết định.

2. Các Tổng cục (và tương đương) căn cứ vào Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra của Bộ Tài chính năm 2012 để xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra của Tổng cục, tchức kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tkiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2011, tng hp kết quả báo cáo Bộ (qua Vụ TĐ-KT).

3. Các đơn vị thuộc Bộ không có hệ thống dọc, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ vào Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra của Bộ Tài chính năm 2012 để xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, tổ chức thực hiện tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị mình và báo cáo Bộ (qua Vụ TĐ-KT) kết quả.

4. Thủ trưởng các quan, đơn vị tổ chức hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm tchức thực hiện kế hoạch này theo đúng Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị
được kiểm tra;
-
Ban TĐ-KT Trung ương (để b/c);
-
Trang Website BTC;
-
Lưu: VT, TĐ-KT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công Nghiệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4064/BTC-TĐKT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4064/BTC-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4064/BTC-TĐKT

Lược đồ Kế hoạch 4064/BTC-TĐKT kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4064/BTC-TĐKT kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2012
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4064/BTC-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4064/BTC-TĐKT kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2012

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4064/BTC-TĐKT kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2012

           • 28/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực