Văn bản khác 4079/KH-UBND

Kế hoạch 4079/KH-UBND năm 2011 triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4079/KH-UBND triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4079/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009 và các Văn bản hướng dẫn thực hiện: Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 23/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản liên quan cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trong toàn thể nhân dân.

b) Xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc phối hợp cung cấp, tiếp nhận, trao đổi và xử lý thông tin lý lịch tư pháp nhằm triển khai có hiệu quả Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản liên quan.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản liên quan.

b) Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cung cấp, tiếp nhận, trao đổi và xử lý thông tin lý lịch tư pháp một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua đó nâng cao nhận thức về cơ chế cập nhật thông tin Lý lịch tư pháp, chủ động yêu cầu xóa án tích trong trường hợp người bị kết án có đủ điều kiện đương nhiên xóa án tích theo quy định của pháp luật; hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

b) Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức quán triệt tuyên truyền nội dung Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức và nhân dân ở địa phương;

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh).

Cơ quan phối hợp: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Thời gian thực hiện: Đã thực hiện trong quý IV năm 2010 và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo.

2. Về cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp để lập lý lịch tư pháp

a) Đối với thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày 01/7/2010: cơ quan Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin theo đề nghị của Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

b) Đối với thông tin lý lịch tư pháp có từ ngày 01/7/2010: Toà án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp theo quy định tại các điều: Điều 16, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 của Luật Lý lịch tư pháp, Luật Thi hành án hình sự, theo đề nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

c) Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tiếp nhận đầy đủ, kịp thời và xử lý thông tin lý lịch tư pháp; trong trường hợp thuộc thẩm quyền, Sở Tư pháp tiến hành lập, cập nhật lý lịch tư pháp của những người bị Tòa án kết án trên cơ sở thông tin lý lịch tư pháp về án tích và thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã do các cơ quan, tổ chức cung cấp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, đối chiếu các bản án hình sự, quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, (trong đó có nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) mà Tòa án cấp tỉnh, cấp huyện đã tuyên.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân các cấp, cơ quan Thi hành án dân sự các cấp, cơ quan Công an (Trại giam, Trại Tạm giam), Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: đã thực hiện từ tháng 12 năm 2010 và thường xuyên.

3. Về tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích để cấp Phiếu lý lịch tư pháp

a) Việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích có trước ngày 01/7/2010 để cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện tại cơ sở dữ liệu của ngành Công an theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP; thời hạn tra cứu thông tin được thực hiện theo quy chế phối hợp liên ngành, đảm bảo đúng thủ tục cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với những thông tin lý lịch tư pháp về án tích có từ ngày 01/7/2010 nhưng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp chưa đảm bảo đầy đủ để tra cứu thông tin chính xác, Sở Tư pháp chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc tra cứu thông tin về án tích để cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tra cứu thông tin về án tích để giải quyết tốt các yêu cầu về cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân.

- Trường hợp sau khi đã tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương sự có hay không có án tích thì Sở Tư pháp liên hệ với Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án hoặc các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân các cấp, cơ quan Thi hành án dân sự các cấp, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: từ tháng 7 năm 2010 và những năm tiếp theo.

4. Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp

 Trong thời gian chờ Thông tư liên tịch giữa các bộ, ngành liên quan về việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế trong việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân.

Thời gian thực hiện: đã xây dựng dự thảo từ tháng 5 năm 2011 và đang tiếp tục hoàn thiện.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy thuộc Sở Tư pháp (Phòng Hành chính-Tư pháp), đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu quản lý cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

- Bố trí đủ biên chế (ít nhất 03 biên chế), trang bị máy móc, phương tiện làm việc, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực hiện Luật Lý lịch tư pháp. Chuẩn bị các điều kiện về kho lưu trữ hồ sơ và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn, lâu dài, tra cứu chính xác, kịp thời.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý lý lịch tư pháp: xây dựng phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của địa phương, phục vụ việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan, tổ chức và nhân dân.

- Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp về triển khai dự án tin học hóa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp xây dựng và triển khai Đề án tin học hóa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

Cơ quan phối hợp: Sở xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2011 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này. Trong trường hợp có quy định mới về việc cung cấp, trao đổi, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp thì sẽ được áp dụng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các Sở: Nội vụ, Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Sở Tư pháp thực hiện các thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung đủ biên chế, bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Lý lịch tư pháp.

3. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (TTLLTPQG);
- Cơ quan đại diện BTP tại TP.HCM;
- Cơ quan Công an (Công an tỉnh, Trại giam Sông Cái);
- TAND, VKSND, THADS các cấp;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4079/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4079/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2011
Ngày hiệu lực04/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4079/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4079/KH-UBND triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4079/KH-UBND triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4079/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýNguyễn Đức Thanh
        Ngày ban hành04/10/2011
        Ngày hiệu lực04/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4079/KH-UBND triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4079/KH-UBND triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

           • 04/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực