Văn bản khác 41/KH-UBND

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2017 khởi sự doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 41/KH-UBND 2017 khởi sự doanh nghiệp Cần Thơ đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch khởi sự doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020, với những nội dung sau:

I. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trong những năm qua, kinh tế thành phố có sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu khá tích cực; bình quân 05 năm (2011 - 2015) tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố đạt 5,88 %/năm. Đi liền với phát triển kinh tế, số lượng các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thành phố đều tăng. Trong điều hành kinh tế địa phương, thành phố có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao thể hiện qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố xếp hạng 14/63 tỉnh, thành nằm trong nhóm có “chất lượng điều hành khá”; Chỉ số cải cách hành chính công (PAPI) tăng đáng kể, năm 2015 đạt mức 02/63 tỉnh, thành phố. Từ đó tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng tốt hơn, giúp cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn hoạt động hiệu quả, cụ thể:

- Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, thành phố có khoảng 78.140 cơ sở kinh tế cá thể đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 136.858 lao động; Hiện nay có 211 Hợp tác xã (HTX), vốn điều lệ 464,4 tỷ đồng, với 9.909 xã viên giải quyết 12.000 lao động. Doanh thu bình quân đạt 4 tỷ đồng/HTX, thu nhập bình quân 50 triệu đồng/năm/xã viên. Tuy nhiên, hoạt động của các HTX còn nhiều hạn chế như: trình độ đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa đồng đều, hoạt động còn rời rạc; chưa xây dựng được chuỗi liên kết giá trị dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản phẩm …

- Thành phố hiện có khoảng 6.928 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký khoảng 55.545 tỷ đồng, bình quân 8,05 tỷ đồng/doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm khoảng 101.534 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 40%; bình quân hàng năm có khoảng 1.000 doanh nghiệp mới thành lập, tạo việc làm mới cho khoảng 10.000 lao động.

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tổng vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp toàn xã hội đạt 180.656 tỷ đồng, tăng bình quân 8,6%/năm đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp rất quan trọng vào nguồn thu ngân sách Nhà nước, góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp còn tham gia ủng hộ và tài trợ tích cực cho các công trình phúc lợi xã hội công cộng và các hoạt động văn hóa xã hội của địa phương, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU HỖ TRỢ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

1. Đối tượng áp dụng:

Kế hoạch khởi sự doanh nghiệp được xây dựng nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo trong kinh doanh cho tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, hiệu quả dựa trên tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn thành phố, trong đó đặc biệt quan tâm đến giới trẻ với ý chí cầu tiến, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, vượt khó và vươn lên làm giàu chính đáng.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Xây dựng và tạo lập hệ sinh thái thuận lợi cho khởi nghiệp, khuyến khích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu trong quần chúng Nhân dân; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp bằng những chính sách, công cụ hỗ trợ đầu tư kinh doanh, các quỹ đầu tư, các tổ chức ươm tạo và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, các hoạt động tư vấn, duy trì và phát triển doanh nghiệp.

Đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp thành phố có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, có ít nhất 13.800 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 63% GRDP của thành phố, doanh nghiệp nhà nước đóng góp khoảng 22,55% GRDP thành phố và 21,4% thu ngân sách thành phố, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp khoảng 38% GRDP thành phố; trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 5,55% GRDP và 25% thu ngân sách của thành phố. Hằng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp thành phố có hoạt động đổi mới sáng tạo.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Phát triển cơ sở kinh tế cá thể: Phấn đấu đến cuối năm 2020 có khoảng 94.140 cơ sở kinh tế cá thể còn hoạt động, trong đó phấn đấu phát triển mới 16.000 cơ sở kinh tế cá thể và khoảng 30 - 35% cơ sở kinh tế cá thể trên địa bàn thành phố có hoạt động đổi mới sáng tạo.

- Phát triển hợp tác xã: Phấn đấu thành lập mới 15 HTX/năm, nâng tổng số HTX trên địa bàn thành phố có trên 235 HTX vào năm 2020; tổng số xã viên đạt khoảng 15.000  xã viên,  lao  động  thường  xuyên  trong  khu  vực  HTX  trên 22.000 người. Thu hút trên 50% hộ nông dân trên địa bàn nông thôn tham gia kinh tế tập thể hoặc sử dụng các dịch  vụ hỗ trợ của HTX, tổ hợp tác; mở rộng quy mô hợp tác xã, liên hiệp HTX, chú trọng ở lĩnh vực tín dụng và nông nghiệp. Nâng tỷ  lệ HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho thành viên  chiếm  trên 80%, HTX đạt khá giỏi trên 60%, giảm HTX yếu dưới 10%.

- Phát triển doanh nghiệp: Phấn đấu đến cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố có khoảng 13.800 doanh nghiệp còn hoạt động, trong đó thành lập mới 6.900 doanh nghiệp và khoảng 20 - 25% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; nâng mức đóng góp của doanh nghiệp vào GRDP của thành phố chiếm từ 50 đến 60%; giải quyết trên 210.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 40%.

Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp có đủ kiến thức chuyên môn, am hiểu thị trường theo ngành, lĩnh vực kinh doanh, có tinh thần vượt khó, quyết tâm làm giàu chính đáng, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

1. Truyền thông khởi nghiệp: Nhằm chuyển tải thông tin đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là thanh niên, sinh viên về văn hóa khởi nghiệp, kinh doanh, về con đường tự làm chủ, làm giàu chính đáng, gắn với sự khám phá và đổi mới, sáng tạo. Khơi dậy tình yêu và niềm đam mê thật sự với công việc, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, tạo tâm lý không e ngại thất bại và biến thách thức thành cơ hội, nắm bắt cơ hội để khởi nghiệp; tạo ra những giá trị đích thực cho bản thân, xã hội và có ích cho cộng đồng.

a) Đối tượng tác động chính: Mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; người đi hợp tác lao động ở nước ngoài trở về nước; công nhân lao động trong các nhà máy, trong khu công nghiệp có ý chí khởi nghiệp.

b) Các hoạt động chủ yếu

- Triển khai chương trình giáo dục khởi nghiệp: Tài liệu khởi nghiệp được biên soạn, cung cấp, phổ biến, tập huấn cho mọi đối tượng, nhất là triển khai trong các trường trung cấp nghề, cao đẳng và đại học giúp cho học sinh, sinh viên định hướng con đường nghề nghiệp sau khi ra trường.

- Xây dựng khẩu hiệu, hình ảnh trực quan để tuyên truyền cổ động: Tăng cường tuyên truyền trực quan thông qua các kênh truyền hình, đài phát thanh, Pano, băng rôn, áp phích. Biên soạn các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về khởi nghiệp; về văn hóa khởi nghiệp và tâm lý khởi nghiệp.

- Tổ chức gặp gỡ tọa đàm chuyên đề về khơi gợi tính khám phá, tư duy sáng tạo; về phương pháp biến ý tưởng thành hiện thực, giao lưu với Doanh nhân thành đạt; xây dựng chuyên mục khởi nghiệp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ, lập chuyên trang về khởi nghiệp trên Báo Cần Thơ; sử dụng các kênh thông tin truyền thông để thu hút sự quan tâm trong giới thanh niên, sinh viên, học sinh về khởi nghiệp. Xây dựng cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp.

- Tổ chức cho những người có ý tưởng, hoài bão, có kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả, thiết thực, học tập - tham quan các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật. Phối hợp với các Viện, Trường, các chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm tổ chức giới thiệu chương trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp cho sinh viên Cần Thơ đang học tập trong và ngoài thành phố. Qua giới thiệu và tiếp xúc, kịp thời phát hiện, tiếp nhận các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, khả thi để có giải pháp hỗ trợ phát triển thành dự án kinh doanh cụ thể có hiệu quả.

2. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp:

- Xây dựng chương trình và khuyến khích các cuộc thi khởi nghiệp: thi tìm ý tưởng, dự án kinh doanh, về quản trị, điều hành doanh nghiệp cho thanh niên, sinh viên, người dân có ý tưởng, khát vọng khởi nghiệp. Qua đó, phát hiện và tôn vinh những cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp khả thi, có khả năng kết nối được các quỹ đầu tư, có thể triển khai được trong thực tế.

- Hình thức thực hiện: Xây dựng Kế hoạch các cuộc thi khởi nghiệp hằng năm; thành lập Ban tổ chức cuộc thi, Hội đồng tư vấn/ Giám khảo có kinh nghiệm, uy tín trên các lĩnh vực quản lý, kinh doanh, xây dựng quy chế/ thể lệ cuộc thi, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư tài trợ cho các cuộc thi khởi nghiệp, có thể xem xét nâng tầm khu vực hoặc liên kết vùng trong tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức đào tạo về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp: Phối hợp với các tỉnh, thành phố, Viện trường và Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, trung hạn, các buổi chuyên đề về Khởi nghiệp như:

- Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng đội ngũ chuyên gia có năng lực theo từng giai đoạn cụ thể. Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, chiến lược quảng bá thương hiệu, … cho lãnh đạo quản lý tại các doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các trường đào tạo nhằm cung cấp đội ngũ quản lý giỏi, công nhân, kỹ sư có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề theo đúng địa chỉ sử dụng.

Các hoạt động nhằm hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp và các cơ sở sản xuất - kinh doanh biết cách vận dụng pháp luật trong kinh doanh, quản lý nhân sự trong doanh nghiệp và các kỹ năng đàm phán, quản lý hiệu quả trong sản xuất, cải tiến trong sản xuất, thương thảo trong kinh doanh, kinh doanh mang tính chuyên nghiệp...

4. Trợ giúp về tài chính, thuế, hỗ trợ lãi suất:

- Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tư vấn về tài chính, tín dụng, quản lý đầu tư để các đối tượng và các cơ sở sản xuất - kinh doanh khởi nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn của Quỹ khởi nghiệp, Quỹ Phát triển doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và của thành phố.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế trong kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. Hiện đại hóa việc thực hiện thủ tục hành chính thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ trong việc thực hiện hình thức khai thuế điện tử. Phối hợp với ngân hàng nhằm giúp doanh nghiệp có thể thực hiện nộp thuế mọi lúc, mọi nơi đúng quy định.

5. Hỗ trợ về thông tin, môi trường pháp lý kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp:

- Cập nhật kịp thời lên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin điện tử các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời.

- Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý, giúp cho các đối tượng khởi nghiệp có điều kiện được nắm bắt thông tin về cơ chế, chính sách mới với nội dung cơ bản, thiết thực để phục vụ tốt chức năng kinh doanh.

- Xây dựng chuyên mục “Diễn đàn khởi sự doanh nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ để người có nhu cầu khởi nghiệp nắm được thông tin về kiến thức, khơi dậy đam mê khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp hiệu quả hơn.

- Thực hiện công khai các quy hoạch phát triển, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, các dự án, công trình đầu tư tại địa phương để Nhân dân và các doanh nghiệp biết, tự quyết định và thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được duyệt qua trang thông tin điện tử của thành phố.

- Khuyến khích doanh nghiệp tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư. Thành phố tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư.

6. Hỗ trợ xúc tiến thương mại - mở rộng thị trường:

- Hỗ trợ cá nhân khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia các Chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện tiếp cận với thị trường nước ngoài, tìm đầu ra cho sản phẩm, tạo cơ hội liên kết, hợp tác đầu tư trong và ngoài nước.

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và từng bước tiếp cận thị trường bên ngoài.

7. Thành lập các tổ chức tác động khởi nghiệp:

a) Hội đồng tư vấn khởi nghiệp thành phố: Hội đồng tư vấn khởi nghiệp do lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan Thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về định hướng thực hiện toàn diện Chương trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của thành phố; xây dựng các hoạt động, phát động các phong trào khởi nghiệp tại địa phương; xem xét, cho chủ trương về các ý tưởng, dự án kinh doanh sáng tạo được sử dụng nguồn hỗ trợ từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp của địa phương; thành lập các tổ chức có liên quan để giúp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch khởi nghiệp; là đầu mối liên kết với các chương trình khởi nghiệp Quốc gia và của các tỉnh, thành phố khác. Hội đồng họp giao ban hàng quý để báo cáo, đánh giá kết quả về kết quả thực hiện khởi nghiệp.

b) Thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp thành phố: Giao nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp cho Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có nhiệm vụ: tham mưu, giúp việc cho Hội đồng tư vấn khởi nghiệp thực hiện các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp ở địa phương; cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp và theo dõi quá trình khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp; phối hợp với các đơn vị viện, trường, trung tâm tổ chức các sự kiện, đào tạo tập huấn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên và người dân; tổ chức giao lưu, tọa đàm ở các cấp độ khác nhau của chương trình khởi nghiệp.

c) Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp:

- Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập với mức vốn điều lệ từ nguồn ngân sách và vốn góp từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, có chức năng hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, bảo lãnh cho vay hỗ trợ khởi nghiệp hoặc đầu tư dự án khởi nghiệp;

- Quỹ đầu tư khởi nghiệp là Quỹ xã hội hóa. Nguồn vốn ban đầu để thành lập Quỹ là nguồn vốn Nhà nước từ ngân sách thành phố, khi đi vào hoạt động Quỹ tiếp tục kêu gọi các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư mạo hiểm, các doanh nghiệp,... Tham gia góp vốn vào Quỹ trở thành Quỹ xã hội hóa để hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp. Việc kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội, giải pháp này sẽ góp phần đẩy mạnh xã hội hóa và phát huy vai trò của tất cả các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư, các hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ trong hỗ trợ khởi nghiệp cũng như trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, quản trị doanh nghiệp trong khu vực tư.

8. Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo:

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như:

+ Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Cần Thơ;

+ Hỗ trợ gián tiếp và trực tiếp các dự án khởi nghiệp, sáng tạo thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo kết nối mạng lưới khởi nghiệp, giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, ươm tạo,….

+ Làm đầu mối thông tin về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ, kết nối với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong nước và quốc tế để thiết thực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp.

+ Thu thập dữ liệu, liên kết với các cá nhân, đơn vị liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu, hình thành mạng lưới thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, kết quả nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực, đối tác, khách hàng, sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Lập dự toán kinh phí hàng năm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Lập và trình phê duyệt quy hoạch khu vực đầu tư cho các dự án khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó, hợp tác theo hình thức đối tác công tư với các đối tác trong và ngoài nước để xây dựng và vận hành vườn ươm tạo theo tiêu chuẩn quốc tế thuộc lĩnh vực ươm tạo các ngành công nghiệp trọng yếu. Xây dựng hạ tầng cho hệ sinh thái khởi nghiệp gồm không gian giới hạn dịch vụ văn phòng, thực nghiệm, logistic, thư viện, hội trường…

- Xúc tiến kết nối cung - cầu công nghệ:

+ Tổ chức thiết lập kênh thông tin thường xuyên thu thập, đánh giá nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, tập trung vào các ngành công nghiệp trọng yếu và các ngành truyền thống của thành phố.

+ Hằng năm tổ chức các sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ như Chợ công nghệ và thiết bị, trình diễn công nghệ, hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, triển lãm sáng chế, triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ có tiềm năng thương mại hóa.

+ Xây dựng Quy chế trao đổi chuyên gia giữa tổ chức nghiên cứu - phát triển với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ trong sản xuất - kinh doanh.

+ Nghiên cứu xây dựng “Sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh” và tổ chức “Sàn đầu tư khởi nghiệp” thường niên. Triển khai phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia và các chương trình hỗ trợ khác của nhà nước để thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các Sở, ngành thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Đề xuất Bộ, ngành Trung ương hình thành bộ giáo trình lý thuyết và thực hành về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, xây dựng bộ công cụ và giáo trình online về đào tạo sáng tạo và khởi nghiệp.

- Tổ chức các lớp đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho giảng viên đại học - cao đẳng, trung cấp; phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng đến 100% các trường Đại học, cao đẳng có giảng viên, giáo trình và giảng dạy về khởi nghiệp. Hỗ trợ 50% hệ thống trường phổ thông có câu lạc bộ hoạt động đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ hình thành cơ sở ươm tạo sản phẩm giáo dục đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ cho giáo viên và sinh viên sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm giáo dục sáng tạo. Hỗ trợ hình thành các trung tâm đào tạo và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo theo hình thức hợp tác công tư.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tư vấn, đào tạo, định hướng học sinh, sinh viên khởi xướng ý tưởng kinh doanh; tổ chức các buổi giao lưu giữa thanh niên, sinh viên với các doanh nhân thành đạt.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp nhằm hỗ trợ cho những doanh nghiệp trẻ, khuyến khích và phát triển các doanh nghiệp trẻ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Cân đối bố trí ngân sách hàng năm cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp như: hỗ trợ 100% phí đăng ký doanh nghiệp, 50% phí công bố doanh nghiệp.

d) Trường Chính trị thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan lồng ghép kế hoạch khởi sự doanh nghiệp thành phố đến năm 2020, Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ, gắn với nâng cao chỉ số PCI thành phố đến năm 2020 vào các chương trình đào tạo quản lý nhà nước chuyên viên, chuyên viên chính, trung cấp chính trị và các chương trình khác.

đ) Các Sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức truyền thông, phổ biến nội dung Kế hoạch này nhằm khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phụ trách; hàng năm đề xuất/đặt hàng, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các cuộc thi tuyển chọn các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phụ trách; tổ chức vận động, khuyến khích, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực phụ trách tham gia cùng đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) vào các dự án khởi nghiệp đã đề xuất hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện quán triệt, nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về mục tiêu của Kế hoạch khởi sự doanh nghiệp của thành phố đến năm 2020, tạo sự thống nhất, tích cực trong triển khai thực hiện.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể, các cơ quan truyền thông của thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, chuyển hóa nhận thức và tích cực triển khai thực hiện.

3. Các Sở, ban ngành, địa phương trên địa thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch/Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch khởi sự doanh nghiệp của thành phố đến năm 2020 gắn với trách nhiệm người đứng đầu, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan/đơn vị chủ trì, cơ quan/đơn vị phối hợp thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung báo cáo thành phố.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, tổ chức thực hiện Kế hoạch khởi sự doanh nghiệp, doanh nghiệp có ý tưởng đổi mới sáng tạo, mang lại hiệu quả cao;

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch khởi nghiệp thành phố đến năm 2020. Định kỳ 6 tháng, hàng năm có sơ kết, tổng kết và kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các Sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu41/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2017
Ngày hiệu lực17/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 41/KH-UBND 2017 khởi sự doanh nghiệp Cần Thơ đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 41/KH-UBND 2017 khởi sự doanh nghiệp Cần Thơ đến 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu41/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Dũng
        Ngày ban hành17/03/2017
        Ngày hiệu lực17/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 41/KH-UBND 2017 khởi sự doanh nghiệp Cần Thơ đến 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 41/KH-UBND 2017 khởi sự doanh nghiệp Cần Thơ đến 2020

           • 17/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực