Văn bản khác 41/KH-UBND

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến 2025" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 41/KH-UBND 2017 quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến 2025 (sau đây gọi là Quyết định số 88/QĐ-TTg); Công văn số 993/BVHTTDL-BQTG ngày 14/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng về quản lý và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cụ thể hóa những mục tiêu trong Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố tích cực, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

- Việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phải gắn với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, đảm bảo khả thi; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị, phù hợp với điều kiện chung của tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo chuyển biến, nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

2. Mục tiêu c thể

2.1. Đến năm 2020

- Củng cố, kiện toàn các cơ quan, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Cơ bản các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

2.2. Phấn đấu đến năm 2025

- Có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp lut về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

3. Nhiệm vụ, giải pháp

3.1. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá đ kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyn liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế

3.2. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi

- Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó tập tung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Bố trí nhân lực làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

3.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác

- Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi, tạo thuận lợi trong kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

3.4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ th quyn, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng

- Tích cực, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức các chương trình hoạt động tương tác; huy động xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện gồm: Ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức quản lý và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện thuận lợi cho bộ phận quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Sở, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp về công tác quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.

- Phối hợp chặt chẽ với các hội chuyên ngành như: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trung tâm bảo hộ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình... thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các khu vui chơi giải trí, các cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường và các cơ quan thường xuyên sử dụng nhng tác phẩm văn học, nghệ thuật thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các tổ chức, cá nhân thường xuyên sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật như in ấn, quảng cáo, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí... và phối hợp chặt chẽ với ngành tòa án, kiểm sát và các cơ quan tố tụng khác trong hoạt động điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến 2025 theo đúng quy định.

3. S Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến 2025 của Chính phủ.

4. Sở Công thương, Công an tỉnh

Rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị.

6. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí, các cơ quan, ban, ngành thường xuyên sử dụng tác phẩm văn học nghệ thuật thuộc địa phương quản lý nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm văn học nghệ thuật.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao thanh tra, kiểm tra đkịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến 2025. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh những nội dung cụ thể, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp, trao đi với Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP6
,5,7.
TN/kh07

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Tống
Quang Thìn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu41/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2017
Ngày hiệu lực12/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 41/KH-UBND 2017 quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 41/KH-UBND 2017 quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu41/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành12/04/2017
        Ngày hiệu lực12/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 41/KH-UBND 2017 quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 41/KH-UBND 2017 quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Ninh Bình

           • 12/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực