Văn bản khác 41/KH-UBND

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 41/KH-UBND 2019 tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THC HIN CH TH S 33/CT-TTG, NGÀY 05/12/218 CA THNG CHÍNH PH V TĂNG CƯNG CÁC BIN PHÁP ĐM BO TÁI HÒA NHP CNG ĐNG ĐI VI NGƯI CHP HÀNH XONG ÁN PHT TÙ

Thực hiện Chthị số 33/CT-TTg, ngày 05/12/218 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chthị số 33/CT-TTg ngày 05/12/218 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (gọi tắt là Chỉ thị số 33/CT-TTg) nhằm nâng cao trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưng), góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

2. Xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg .

3. Tạo điều kiện thuận lợi để người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống. Tăng cường các biện pháp nhằm quản lý, giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đi với người chấp hành xong án phạt tù và tạo việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

4. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; thực hiện lồng ghép trong các chương trình, đề án có liên quan và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

3. Tchức nghiên cứu, chủ động kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và xác định những mặt công tác trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên thực hiện để tạo bước đột phá trong thời gian tới. Đồng thời, đm bảo tài chính, các nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tái hòa nhập cộng đồng.

4. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp với các cơ quan, Ban Ngành, Đoàn thể, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ; gắn vi việc thực hiện các Đề án, chương trình khác có liên quan để đảm bảo sự thng nhất, tiết kiệm về nguồn lực thực hiện và đạt hiệu quả cao.

5. Ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tiếp nhận, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

5. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và xây dựng, nhân rộng những mô hình, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tnh

- Chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng qua các phương tiện thông tin, trang thông tin điện t, các ấn phẩm chuyên đề.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP .

- Chú trọng công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đngười chấp hành xong án phạt tù; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề cho số phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tnh và Nhà tạm giữ thuộc Công an các huyện, thành phố trong tỉnh.

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết, tng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù trong từng giai đoạn.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị và quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời tuyên truyền, biu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các quan chức năng, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tính triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù: nghiên cứu, hướng dẫn việc đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố và người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.

4. S Tư pháp

- Phối hợp với Công an tnh và các cơ quan chức năng nghiên cu tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu qucác biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Cục Thi hành án dân sự tnh

- Phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố giáo dục, động viên người đang thi hành án phạt tù tự nguyện hoặc vận động gia đình hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự đề hưởng chính sách nhân đạo của Đng, Nhà nước trong việc xét miễn, giảm hình phạt tù.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố rà soát, lập hồ sơ đề nghị Viện Kim sát nhân dân, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo luật định.

6. Bộ Ch huy quân s tnh

Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng giúp họ n định cuộc sng tái hòa nhập cộng đồng, n đnh cuộc sống.

7. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tnh Hòa Bình

Chđạo các Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Chính sách trên địa bàn tỉnh có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận li cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn sản xuất, kinh doanh đphát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đngười chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép trong việc thực hiện các đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai tại địa phương; thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện đối với các chính sách giúp đỡ ngưi chấp hành xong án phạt tù.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trên địa bàn trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các hình, đin hình tiên tiến, các loại hình quỹ xã hội đquản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đngười chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Chđộng nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn tại địa phương để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; lập dự toán chi thường xuyên hàng năm và đm bảo kinh phí ngân sách, đồng thời huy động các nguồn lực khác của địa phương đthực hiện có hiệu qucác biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Thực hiện các biện pháp đm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện. Hàng năm, trước ngày 20/11 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Công an tnh) đtập hợp chung.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ:
- Bộ Công an:
-
Thường trực Tỉnh ủy:
-
Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:
- UBND các huyện, TP;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC (V80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu41/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 41/KH-UBND 2019 tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 41/KH-UBND 2019 tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu41/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 41/KH-UBND 2019 tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 41/KH-UBND 2019 tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Hòa Bình

           • 08/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực