Văn bản khác 41/KH-UBND

Kế hoạch 41/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 41/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Hải Phòng 2017ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng hệ thống văn bản pháp luật; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đóng góp ý kiến tham gia xây dựng pháp luật; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh lành mạnh.

- Tạo chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; nâng cao kiến thức pháp lý cho cán bộ, công chức có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Xác định trách nhiệm, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương với các doanh nghiệp; tạo điều kiện thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời.

2. Yêu cầu:

- Phát huy kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức thực hiện để đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Thực hiện hỗ trợ pháp lý đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật.

- Kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để đảm bảo tính đồng bộ trong việc tiến hành thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

- Các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp:

- Nội dung: Thực hiện rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; đăng tải trên Công báo thành phố, Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử của thành phố và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Phòng.

2. Xây dựng tài liệu gii thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp lut:

- Nội dung: Biên soạn, phát hành, phổ biến các loại tài liệu giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tài liệu bồi dưỡng pháp luật về kinh doanh cho các đi tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp bằng các hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng như: hỏi - đáp pháp luật, tình huống pháp luật, đề cương giới thiệu văn bản pháp luật, tờ gấp pháp luật...

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Báo Hải Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp:

- Nội dung: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp, đặc biệt là các quy định về đầu tư kinh doanh, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp...

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

4. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

- Nội dung: Giải đáp và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp theo phạm vi quản lý ngành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bằng các hình thức như: giải đáp bằng văn bản; giải đáp trực tiếp; giải đáp qua điện thoại; xây dựng chuyên mục giải đáp, tư vấn trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện...

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; Hội Luật gia thành phố; Đoàn Luật sư thành phố; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

5. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật:

- Nội dung: Tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật; tham mưu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chđạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; kiến nghị các cơ quan Trung ương đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Báo Hải Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hi Phòng.

6. Thực hiện Chương trình hỗ tr pháp lý liên ngành:

- Nội dung: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; Hội Luật gia thành phố; Đoàn Luật sư thành phố; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Trong năm 2017.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN:

Kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân cp huyện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch s157/2010/TT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị được huy động, sử dụng kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phi hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15/11/2017.

2. Các sở, ban, ngành thành phố:

Chủ trì thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo lĩnh vực quản lý ngành; phối hợp với Sở Tư pháp tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đối với các trường hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/11/2017.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/11/2017.

4. Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành thành phố xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

5. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc giới thiệu, phổ biến các văn bn quy phạm pháp luật; tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật gửi Sở Tư pháp tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mc đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT&TH HP;
- Báo Hải Phòng;
- Liên minh HTX&DN TP;
- C.PVP UBND TP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Các Phòng: CV;
- CV: TTr;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu41/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2017
Ngày hiệu lực24/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 41/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Hải Phòng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 41/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Hải Phòng 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu41/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành24/02/2017
        Ngày hiệu lực24/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 41/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Hải Phòng 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 41/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Hải Phòng 2017

           • 24/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực