Văn bản khác 41/KH-UBND

Kế hoạch 41/KH-UBND triển khai Hội nghị hợp tác, xúc tiến thương mại, du lịch giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc và tham gia hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 41/KH-UBND Hội nghị hợp tác thương mại du lịch Đồng bằng sông Cửu Long Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ HỢP TÁC, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH GIỮA ĐBSCL VỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHÍA BẮC VÀ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - HẬU GIANG NĂM 2016

Căn cứ văn bản số 01-TB/MDEC ngày 09/12/2015 của Ban thư ký Diễn đàn - Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban thưng trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng Ban chỉ đạo MDEC - Hậu Giang 2016 tại cuộc họp Ban chỉ đạo MDEC - Hậu Giang;

Căn cứ chương trình tổng thể Diễn đàn Hp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016 số 03-Ctr/MDEC ngày 24/12/2015 của Ban chỉ đạo MDEC - Hậu Giang 2016;

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Triển khai Hội nghị hợp tác, xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc ngày 22/4/2016 và tham gia các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016 từ ngày 22 đến 29/4/2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích:

Phối hp tổ chức thành công các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 2016 diễn ra tại Hà Nội cũng như tham gia các hoạt động của Diễn đàn tại Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Phân công các đơn vị liên quan tham gia các hoạt động của Diễn đàn.

2. Ý nghĩa:

Việc tổ chức thành công các sự kiện của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 2016 tại Hà Nội sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa thể thao giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội các đối tượng chính sách, chăm lo cho người nghèo vùng Tây Nam bộ thhiện tình cảm của nhân dân Thủ đô với người dân vùng Tây Nam bộ.

II. NỘI DUNG:

1. Hội nghị hợp tác, xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bc

1.1. Thông tin Hội nghị: (dự kiến)

- Thời gian: 14h, thứ Sáu, ngày 22/4/2016

- Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

- Chủ trì Hội nghị: Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Hậu Giang, UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

1.2. Tham gia của Thành ph Hà Nội:

a) Tham gia đồng chủ trì: Lãnh đạo UBND Thành phố.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp các Sở: Tài chính, Công thương, Văn hóa Thể thao, Du lịch, các Sở ngành liên quan chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo UBND Thành phố, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội; kết quả hợp tác giữa các tỉnh, thành Tây Nam Bộ với thành phố Hà Nội trong thời gian qua, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới; đề xuất mức kinh phí và nguồn hỗ trợ an sinh xã hội cho vùng ĐBSCL và tỉnh Hậu Giang;

- Phối hợp TTXTĐTTMDL cung cấp một số tài liệu, ấn phẩm, phóng sự, biểu đồ, hình ảnh... tiêu biểu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội; các dự án kêu gọi đầu tư của Thủ đô, hình ảnh các hoạt động xúc tiến đầu tư của Thành phố.

c) Sở Công thương:

- Phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất danh sách doanh nghiệp khối Công thương tham gia Hội nghị hợp tác, xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc;

- Vận động doanh nghiệp ký kết hợp tác trong lĩnh vực thương mại với các địa phương vùng ĐBSCL;

- Vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí an sinh xã hội cho nhân dân vùng ĐBSCL và tỉnh Hậu Giang.

d) Sở Văn hóa Thể thao:

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Du lịch, Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tiệc chiêu đãi đại biểu sau Hội nghị hợp tác xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc với tên gọi “Đêm phương Nam tại thành phố Hà Nội”;

- Tham gia hỗ trợ Ban thư ký MDEC nhằm thực hiện công tác tuyên truyn trên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội; phối hợp Ban thư ký MDEC giới thiệu địa điểm và cấp phép trưng bày các pano, băng rol, cờ phướn đ tuyên truyn tại Thủ đô. Vận động doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí an sinh xã hội cho nhân dân vùng ĐBSCL và tỉnh Hậu Giang.

e) Sở Du lịch:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất danh sách doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch tham gia Hội nghị hợp tác, xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với Thành phHà Nội và các tỉnh, thành phía Bc;

- Vận động 1-2 doanh nghiệp ký kết hợp tác xúc tiến du lịch với vùng ĐBSCL nhằm kết nối tour, tuyến, trao đổi khách, phát triển sản phẩm du lịch giữa Hà Nội và vùng ĐBSCL;

- Phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng theo không gian du lịch vùng Tây Nam Bộ, hình thành các tour du lịch kết nối Hà Nội và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, tỉnh Hậu Giang;

- Phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm tại Hội nghị trong lĩnh vực xúc tiến du lịch; các sản phẩm du lịch phục vụ cho triển lãm mini (nếu có).

f) Sở Tài chính:

Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất mức và nguồn kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho vùng ĐBSCL và tỉnh Hậu Giang, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy.

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Cung cấp, tham gia trưng bày các tài liệu, ấn phẩm, sản phm, hình ảnh ... về thành tựu nông nghiệp của Hà Nội tại Hội nghị hợp tác, xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc;

- Vận động các doanh nghiệp khối nông nghiệp tham gia hội nghị, vận động hỗ trợ kinh phí an sinh xã hội cho nhân dân vùng ĐBSCL;

- Phối hợp cùng Sở Công thương chuẩn bị các nội dung ký kết, hợp tác của Hà Nội với các địa phương trong lĩnh vực xúc tiến hợp tác nông nghiệp (nếu có).

h) Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch:

- Thường trực tham gia công tác tổ chức các hoạt động liên quan đến Hội nghị hợp tác, xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Du lịch, Nông nghiệp và PTNT để chuẩn bị các nội dung liên quan đến hoạt động ký kết của Hà Nội với các địa phương vùng ĐBSCL;

- Chuẩn bị các tài liệu, ấn phẩm, phóng sự, biểu đồ, hình ảnh... tiêu biểu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội; các dự án kêu gọi đầu tư của Thủ đô, hình ảnh các hoạt động xúc tiến đầu tư của Thành phố phục vụ trưng bày tại triển lãm mini (nếu có);

- Phối hợp Ban thư ký MDEC và Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất danh sách mời đại biểu các địa phương phía Bắc tham dự Hội nghị tại Hà Nội.

i) Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội:

Phối hợp cùng Ban thư ký MDEC, Sở Văn hóa Thể thao, chuẩn bị nội dung và kế hoạch phát sóng chi tiết trước, trong và sau thời gian diễn ra Diễn đàn nhằm quảng bá sâu rộng hoạt động MDEC - Hậu Giang 2016.

2. Tiệc chiêu đãi đại biểu sau Hội nghị hợp tác xúc tiến thương mại, du lịch giữa ĐBSCL với Thành ph Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc với tên gọi “Đêm phương Nam tại Thành phố Hà Nội”

- Thời gian: 19h, ngày 22/4/2016 (dự kiến)

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị thực hiện: Ban thư ký MDEC và đơn vị sự kiện (Công ty Cổ phần Truyền thông Vmark).

- Tham dự của Hà Nội:

+ Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với Ban thư ký MDEC tổ chức các hoạt động ca nhạc chào mừng (nếu có).

+ Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị, các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan của thành phố Hà Nội tham gia tiệc chiêu đãi.

3. Tham gia sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn diễn ra tại tỉnh Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: Từ ngày 25 đến 29/04/2016.

- Địa điểm: Thành phố VThanh, tỉnh Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham dự của Hà Nội:

+ Lãnh đạo UBND Thành phố.

+ Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Văn hóa Ththao, Du lịch, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Văn phòng UBND Thành phố.

Danh sách dự kiến 15-20 đại biểu, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp các Sở, ngành, Ban thư ký MDEC để thống nhất danh sách, trình UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định riêng.

4. Hoạt động kết hợp: Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL

- Thời gian: dự kiến từ 26/4/2016 đến 01/5/2016.

- Địa điểm: Tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Hậu Giang.

- Tham gia của Hà Nội:

+ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội là đầu mối chủ trì.

+ Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và PTNT vận động doanh nghiệp đăng ký tham gia trưng bày gian hàng, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội tại Hội chợ Công thương Khu vực ĐBSCL.

5. Thời hạn triển khai công việc:

Yêu cầu các Sở, ngành:

- Chủ động phối hợp với đơn vị chủ trì và Ban tổ chức, chuẩn bị các nội dung liên quan đảm bảo tiến độ.

- Gửi báo cáo kết quả hợp tác, nội dung hợp tác giai đoạn tới về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2016 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

- Báo cáo nội dung chuẩn bị liên quan về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2016 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 01/4/2016.

III. KINH PHÍ ĂN, Ở, ĐI LẠI VÀ HỖ TRỢ QUỸ AN SINH XÃ HỘI

1. Kinh phí ăn, ở, đi lại:

- Về kinh phí ăn, ở: Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ bố trí ăn, ở, đưa đón sân bay cho Đoàn cán bộ công tác của thành phố Hà Nội trong thời gian diễn ra Hội nghị tại Hậu Giang.

(các doanh nghiệp tham dự Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL tổ chức tại Hậu Giang sẽ tự lo chi phí ăn ở, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ giới thiệu chỗ ở cho các đơn vị)

- Về kinh phí mua vé máy bay: Đoàn lãnh đạo, cán bộ các Sở, ngành của thành phố Hà Nội: Trích từ nguồn kinh phí Xúc tiến đầu tư năm 2016 Thành phố đã giao cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2016.

2. Kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân ĐBSCL và tỉnh Hậu Giang

Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài chính sẽ nghiên cứu, đề xuất Thành phố mức kinh phí hỗ trợ, nguồn kinh phí (từ ngân sách Thành phố hoặc huy động vốn xã hội hóa), báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

 

 

Nơi nhận:
- Ban ch đạo Tây Nam Bộ;
- Thường trực Thành ủy (để b
áo cáo);
- Chủ tịch
UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, CT, VHTT, Du lịch, NNPTNT, TTXTĐTTMDLHN (để thực hiện);
- Báo HN mới, KTĐT, Đài PT-TH H
à Nội;
- CVP/PCVP Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Ngọc Kỳ;
- TH, KT, CT,
VX, NNNT;
- L
ưu: VT, NNNT(Ngân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu41/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2016
Ngày hiệu lực17/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 41/KH-UBND Hội nghị hợp tác thương mại du lịch Đồng bằng sông Cửu Long Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 41/KH-UBND Hội nghị hợp tác thương mại du lịch Đồng bằng sông Cửu Long Hà Nội 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu41/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành17/02/2016
        Ngày hiệu lực17/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 41/KH-UBND Hội nghị hợp tác thương mại du lịch Đồng bằng sông Cửu Long Hà Nội 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 41/KH-UBND Hội nghị hợp tác thương mại du lịch Đồng bằng sông Cửu Long Hà Nội 2016

              • 17/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực