Văn bản khác 41/KH-UBND

Kế hoạch 41/KH-UBND thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg phê duyệt chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 41/KH-UBND thực hiện QĐ 55a/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 55a/2013/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH

Thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh như sau:

I. MỤC TIÊU

100% trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có thẻ bảo hiểm y tế thuộc: hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, diện trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật đều được hưởng chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim theo quy định tại Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính ph.

II. NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Tổ chức Hội nghị triển khai quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg đến các cơ quan, sở, ban ngành liên quan, các địa phương; tuyên truyền, phổ biến Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

2. Xây dựng hướng dẫn, quy trình, thủ tục tiếp nhận và hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng được hưởng theo quy định tại Quyết định 55a.

3. Lập hồ sơ quản lý trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng quy định tại Quyết định, bao gồm:

- Triển khai khám sàng lọc phát hiện trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

- Xác định và lập danh sách trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ.

- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo đúng yêu cầu.

4. Hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật thuộc đối tượng của Quyết định 55a.

- Lập dự toán kinh phí hỗ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật theo quy định tại Quyết định 55a.

- Thanh toán các chi phí cho trẻ phẫu thuật tim thuộc đối tượng theo quy chế đã quy định.

- Sở Lao động, Thương binh và xã hội phối hợp với Sở Y tế, cơ quan Bảo hiểm Xã hội xác định cơ sở y tế phẫu thuật cho trẻ và dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước cần chi trả.

- Vận động nguồn lực hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn khác (ngoài đối tượng của Quyết định 55a).

5. Theo dõi, giám sát, thu thập thông tin số liệu:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế, cơ quan Bảo hiểm Xã hội thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định 55a.

- Tổng hp thông tin, báo cáo hàng năm gửi UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 55a.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Chính quyền trong việc thực hiện Quyết định.

2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Phối hợp với các cơ quan đài, báo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung của chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim. Đặc biệt thông tin về kết quả sau phẫu thuật. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, mọi tổ chức, cá nhân, gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc thực hiện hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em.

3. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội về quy trình, thủ tục tiếp nhận và hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng được hưởng theo quy định tại Quyết định 55a.

4. Thực hiện xã hội hóa và vận động nguồn lực thực hiện Quyết định 55a.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định 55a.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Ngân sách địa phương thanh toán phần chi phí mà Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán.

- Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho trẻ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

- Chủ trì lập dự toán kinh phí hàng năm phẫu thuật tim cho trẻ bị tim bẩm sinh theo Quyết định 55a.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh soạn thảo và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn, quy trình, thủ tục tiếp nhận và htrợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 55a.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định chế độ hỗ trợ tiền ăn và đi lại theo quy định của Quyết định 55a.

- Tổ chức triển khai, tập huấn thực hiện Quyết định 55a cho cán bộ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định 55a.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Huy động nguồn lực từ ODA và các nguồn khác để hỗ trợ cho trẻ em tim bẩm sinh trước, trong và sau phẫu thuật theo Quyết định 55a của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện Quyết định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng theo Luật ngân sách của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm thực hiện Quyết định. Đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế ... liên quan đến phẫu thuật tim. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong khám sàng lọc trẻ em bị tim bẩm sinh.

5. Bảo hiểm Xã hội: Chịu nhiệm thanh toán chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng của Quyết định 55a theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

6. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để các em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng quy định tại Quyết định này được kịp thời hỗ trợ phẫu thuật.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện hàng năm (trước ngày 25/11) và những khó khăn, vướng mắc qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, tiếp nhận và báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị nêu tại mục V;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu41/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2014
Ngày hiệu lực04/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 41/KH-UBND thực hiện QĐ 55a/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 41/KH-UBND thực hiện QĐ 55a/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu41/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành04/04/2014
        Ngày hiệu lực04/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 41/KH-UBND thực hiện QĐ 55a/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 41/KH-UBND thực hiện QĐ 55a/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em

          • 04/04/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/04/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực