Văn bản khác 4101/KH-UBND

Kế hoạch 4101/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4101/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4101/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG NGÀY 09/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác nhân đạo; tăng cường sự phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ với Mặt trận Tquốc, các sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh và UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

- Củng cố, phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp, qua đó từng bước nâng cao năng lực tham mưu của Hội Chữ thập đỏ các cấp đối với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ tại địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, thực hiện đảm bảo nội dung thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, quán trit, hc tập Chỉ thsố 18/CT-TTg , ngày 09/7/2018 của Th tướng Chính phủ

- Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức quần chúng tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác nhân đạo trong tình hình mới.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân đạo, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện nhiệm vụ nhân đạo

- Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình “Tháng Nhân đạo”, “Sức mạnh Nhân đạo”, dự án “Ngân hàng bò”, công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, thảm họa, công tác "Hiến máu tình nguyện", chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, công tác thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ,... để các phong trào, các cuộc vận động này trở thành các phong trào, cuộc vận động nhân đạo của toàn dân, lôi cuốn được ngày càng đông đảo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

- Triển khai các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm được quy định tại Luật Hoạt động chữ thập đỏ, gồm: công tác xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, hiến máu, hiến mô tạng nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa,... tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tư tưởng HChí Minh với sự nghiệp nhân đạo.

3. Củng cố, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh

- Trên tinh thần đề án tinh giản biên chế của tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với cơ quan chuyên môn tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đủ khả năng thực hiện các hoạt động theo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ ngang tầm công tác nhân đạo trong tình hình mới. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách của Hội; cơ chế huy động, thu hút nguồn lực cho công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ.

- Tổ chức các hoạt động của Hội theo hướng dựa vào cộng đồng; rà soát, cập nhật các đối tượng dbị tn thương, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện tốt vai trò là nòng cốt, cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; phòng ngừa ứng phó thảm họa; hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng; chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng; Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gn với một địa chỉ nhân đạo”.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ các cấp Hội thực hiện nghiêm túc Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg , ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp Hội thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; xây dựng chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập chi hội Chữ thập đỏ.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai các nhiệm vụ được giao theo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh; kinh phí đối ứng triển khai các hoạt động từ các nguồn vận động được theo quy định của pháp luật.

4. Sở Y tế

Tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người cao tuổi; truyền thông phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng, hiến bộ phận cơ thngười, phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; tổ chức đào tạo, hun luyện và nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho đội ngũ tình nguyện viên Chữ thập đỏ; tuyên truyền phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tiểu đường. Tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động khám bệnh, tư vn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí dành cho đồng bào nghèo, vùng sâu, vùng xa.

5. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân về đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông, đui nước. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho đội ngũ lái xe và các tình nguyện viên trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội, chi hội, đội ngũ thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học, cơ sở giáo dục. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tổ chức các hoạt động Chữ thập đỏ nhằm giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện cho học sinh, sinh viên. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường, huấn luyện sơ cấp cứu; xây dựng trường học an toàn, trường học thân thiện - học sinh tích cực.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh rà soát, cập nhật số hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xác định các “địa chỉ nhân đạo” để kịp thời có biện pháp trợ giúp theo hướng phát triển bền vững. Tổ chức đào tạo, tập hun, dạy nghề cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người khuyết tật.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tăng thời lượng tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng HChí Minh với sự nghiệp nhân đạo, gương người tốt việc tốt, hỗ trợ tuyên truyền các chiến dịch, đợt vận động lớn, nhất là trong tình huống khẩn cấp, các hoạt động Chữ thập đỏ; nghiên cứu mở chuyên mục “Nhân đạo” trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Cao Bằng; vận động các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, chủ động và tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động, triển khai.

9. Đề nghị Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc củng cố, phát triển đội ngũ thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ; phối hợp tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động tình nguyện, nhân đạo khác,... thông qua đó tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ; rà soát, hoàn thiện chương trình, quy chế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong việc triển khai các hoạt động nhân đạo; vận động các tổ chức thành viên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, đảm bảo minh bạch, kịp thời, tránh chồng chéo, trùng lặp.

11. Các sở, ban, ngành tỉnh

Phối hợp, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội liên quan đến hoạt động nhân đạo; tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chương trình, dự án vì mục tiêu nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

12. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg , ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động phù hợp cho các cấp Hội Chữ thập đỏ địa phương triển khai nhiệm vụ công tác; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh định kỳ rà soát, xác định các “địa chỉ nhân đạo” cần trợ giúp; đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cấp Hội tại địa phương triển khai các nhiệm vụ đặc thù do cấp trên giao.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg , ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện tốt 7 nhiệm vụ được quy định trong Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ.

13. Công tác báo cáo

Định kỳ hằng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg , ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực
UBMTTQ tỉnh;
- Báo Cao Bằng, Đài PT-TH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bản ĐT

- UBND các huyện, thành phố; Bản ĐT
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; Bản ĐT

- CV: TH; Bản ĐT
- Lưu: VT, VX (Tr 12b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Trịnh Hữu Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4101/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4101/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2018
Ngày hiệu lực11/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4101/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4101/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4101/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4101/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành11/12/2018
        Ngày hiệu lực11/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4101/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4101/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg Cao Bằng

           • 11/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực