Văn bản khác 411/KH-UBND

Kế hoạch 411/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 411/KH-UBND 2018 Xã hội hóa giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Gia Lai 2018 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/KH-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2018-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-HLGVN ngày 10/8/2017 của Hội Luật gia Việt Nam, về việc triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2021, trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦ­U:

1. Mục đích:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018-2021”, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, trong đó, Hội Luật gia các cấp đóng vai trò chủ đạo.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình PBGDPL và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia. Phấn đấu đến năm 2021, các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia trong tỉnh đều thực hiện tốt công tác PBGDPL, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa Hội Luật gia với các cơ quan nhà nước, Đoàn luật sư tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu:

- Việc phổ biến, quán triệt và thực hiện Đề án phải kịp thời, sâu rộng, có chất lượng; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì là Hội Luật gia tỉnh với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho người dân, tập trung các địa bàn trọng điểm, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, các đối tượng yếu thế và những địa bàn có nhiều bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Các hoạt động triển khai phải sát với nội dung của Đề án, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể với các Kế hoạch khác về công tác PBGDPL đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; kế thừa, phát huy kết quả xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình từ nay đến năm 2021.

- Đảm bảo hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý được triển khai thực hiện hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra theo Kế hoạch số 216/KH-HLGVN ngày 10/8/2017 của Hội Luật gia Việt Nam.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt nội dung Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cho các cấp Hội và Hội viên Hội Luật gia theo quy mô, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

2. Tổ chức thi hành nghiêm túc, đồng bộ Luật PBGDPL, Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành góp phần thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

3. Tăng cường thực hiện các hoạt động PBGDPL, trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

- Nội dung: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, buổi sinh hoạt cộng đồng: biên soạn, in ấn, cung cấp đầy đủ các loại tài liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực nhằm khai thác tối đa, hiệu quả sử dụng nguồn lực trong công tác PBGDPL ưu tiên địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, những địa bàn có nhiều bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đó, tập trung vào các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em và các đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam, người sắp chấp hành xong án phạt tù... thông qua tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

4. Đánh giá, dự báo khả năng tham gia hoạt động PBGDPL của các tổ chức, cá nhân để xây dựng chính sách, cơ chế phối hợp nhằm huy động nguồn lực xã hội, nhất là huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

5. Mở rộng, nâng cao chất lượng PBGDPL và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL và trợ giúp pháp lý gắn với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

6. Đánh giá các mô hình PBGDPL và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa của các cấp hội luật gia, trong đó, chú trọng xây dựng thí điểm mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng; lựa chọn mô hình phù hợp, có hiệu quả để thống nhất và phổ biến, nhân rộng.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

7. Nâng cao năng lực cho các cấp Hội Luật gia, tổ chức xã hội trong hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý

7.1. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên và người làm công tác PBGDPL tại đơn vị, địa phương đảm bảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tốt.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

7.2. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia đáp ứng yêu cầu xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý trong giai đoạn mới

- Nội dung: Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ làm công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý với nội dung gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức tham gia xã hội hóa lĩnh vực công tác này; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các luật gia làm công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7.3. Hỗ trợ, tạo điều kiện cần thiết về trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí cho các cấp Hội Luật gia và một số tổ chức liên quan khác đ tổ chức thực hiện hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý cho nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm

8. Chọn một số địa bàn trọng điểm tại các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai làm điểm triển khai các hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý gắn với việc thí điểm mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng để thực hiện các hoạt động truyền thông pháp luật, PBGDPL và trợ giúp pháp lý miễn phí, tham gia các hoạt động hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan Phối hợp: UBND các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2021.

9. Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác trong công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

10. Định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hàng năm; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Luật gia tỉnh: Có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Hội Luật gia Việt Nam.

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình phối hợp với Hội Luật gia tỉnh triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Có trách nhiệm phối hợp với Hội Luật gia tỉnh triển khai các hoạt động có liên quan; chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc thực hiện Đề án tại địa phương.

4. Kinh phí triển khai thực hiện: Các hoạt động tại Kế hoạch này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội Luật gia các cấp căn cứ Kế hoạch này, lập dự toán kinh phí chi tiết gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Hội Luật gia tỉnh) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Hội Luật gia huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 411/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu411/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2018
Ngày hiệu lực05/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 411/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 411/KH-UBND 2018 Xã hội hóa giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Gia Lai 2018 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 411/KH-UBND 2018 Xã hội hóa giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Gia Lai 2018 2021
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu411/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành05/03/2018
        Ngày hiệu lực05/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 411/KH-UBND 2018 Xã hội hóa giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Gia Lai 2018 2021

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 411/KH-UBND 2018 Xã hội hóa giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Gia Lai 2018 2021

           • 05/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực