Văn bản khác 4127/KH-UBND

Kế hoạch 4127/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4127/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4127/KH-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 về thi hành Bộ Luật hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đảm bảo tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm việc triển khai thi hành Bộ luật thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành.

- Bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

- Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm từ ngày 01/01/2018, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó; cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu

- Nội dung: Thực hiện rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 2. Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó; cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Đơn vị ch trì: S Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an tnh, Tòa án nhân dân tnh, Viện kiểm sát nhân dân tnh. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 (Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia).

2. T chức quán triệt, tập huấn Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

- Nội dung: Tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho các Báo cáo viên pháp luật, Tun truyền viên pháp luật, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện.

- Đơn vị ch trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2017.

3. Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

- Nội dung: Tổ chức biên soạn, in n tài liệu phổ biến về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2017.

4. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Nội dung: Xây dựng chương trình, chuyên mục, chun trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, tập trung vào những điểm mới của Bộ luật Hình sự; các tin, bài liên quan đến tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2017.

5. Tổ chức phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại cơ quan, đơn vị và địa phương

- Nội dung: Tổ chức phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp, tập trung vào các điểm mới của Bộ luật Hình sự.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/4/2018 (thông qua Sở Tư pháp).

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách năm đã được phê duyệt; dự toán bổ sung kinh phí thực hiện Kế hoạch và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quthực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (Thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- Các sở, ban
, ngành và đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã
, thành phố:
- Ch
tịch UBND tỉnh;
- CVP
UBND tnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4127/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4127/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4127/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4127/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4127/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Gia Lai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4127/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4127/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4127/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Gia Lai

           • 27/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực