Văn bản khác 4148/KH-UBND

Kế hoạch 4148/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4148/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4148/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BLUẬT HÌNH S

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14) trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; công tác phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 bảo đảm chất lượng.

- Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Gắn việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 với việc triển khai các Bộ luật, Luật và các văn bản pháp luật có liên quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

- Cơ quan thực hiện:

+ Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghquyết số 41/2014/QH14 để thực hiện đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân theo hướng dẫn của Bộ Công an.

+ Sở Tư pháp tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Nghquyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

+ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành rà soát và chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự các huyện, thành phố rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho các đối tượng nêu trên.

+ Đnghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành rà soát và chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố rà soát và thực hiện các quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 theo hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện rà soát và chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố rà soát và thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015

2.1. Tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015

a) Tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

b) Tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, quý II năm 2018.

2.2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm thông tin tỉnh, các cơ quan báo chí xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện phổ biến, tuyên truyền về Bộ luật Hình sự năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang Thông tin điện tử.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2.3. Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, tuyên truyền về Bộ luật Hình sự (đề cương giới thiệu Bộ luật Hình sự, tờ gấp, tờ áp phích, sách hỏi - đáp về pháp luật hình sự...)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

3. Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong công an nhân dân; Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp về những nội dung có liên quan của Bộ luật Hình sự năm 2015; Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự về những nội dung có liên quan của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật mới phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I, Quý II năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự đến các đoàn viên, hội viên của tổ chức và các tầng lớp nhân dân.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh quán triệt, phổ biến việc thực hiện Bộ luật Hình sự trong hệ thống cơ quan, tổ chức mình. Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; đội ngũ cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của đơn vị. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên địa bàn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
(Bản điện tử)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
(Bản điện tử)
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh; (Bản điện tử)
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
(Bản điện tử)
- Tòa án nhân dân tỉnh;
(Bản điện tử)
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
(Bản điện tử)
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tnh; (Bản điện tử)
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; (Bản điện tử)
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4148/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4148/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4148/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4148/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4148/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4148/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4148/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4148/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Cao Bằng

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực