Văn bản khác 419/KH-UBND

Kế hoạch 419/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017 -2020 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 419/KH-UBND 2017 thực hiện Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/KH-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 2 “ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-BCA-C41 ngày 19/5/2017 của Bộ Công an phê duyệt Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy vai trò của các ngành, các cấp và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) mua bán người. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, phấn đấu đạt mục tiêu làm giảm tội phạm mua bán người.

2. Yêu cầu về chỉ tiêu

- Chỉ tiêu 1: Hàng năm, 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn.

- Chỉ tiêu 2: 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh theo luật định.

- Chỉ tiêu 3: Hàng năm, tăng ít nhất 2% tỷ lệ khởi tố, điều tra các vụ án mua bán người trên tổng số các vụ việc được phát hiện.

- Chỉ tiêu 4: Hàng năm, đạt 95% số vụ án mua bán người được truy tố trên tổng số vụ do Viện Kiểm sát thụ lý.

- Chỉ tiêu 5: Hàng năm, đạt 95% số vụ án mua bán người được giải cứu và xét xử trên tổng số do Tòa án thụ lý.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiểu Đề án 1: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người khu vực nội địa"

a) Nội dung trọng tâm

- Điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người.

- Tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác về tội phạm mua bán người.

- Điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt các đối tượng phạm tội, chú trọng các biện pháp giải cứu và bảo vệ nạn nhân.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người.

- Tham dự các khóa tập huấn kỹ năng, phương pháp điều tra các vụ án mua bán người do Bộ, Ngành Trung ương tổ chức.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đấu tranh PCTP mua bán người từ cấp cơ sở.

- Tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương, lực lượng chức năng các nước, tổ chức quốc tế, nhất là với Camphuchia trong công tác điều tra, xử lý tội phạm mua bán người và giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân; trao đổi kinh nghiệm về công tác PCTP mua bán người.

- Huy động nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các nguồn hợp pháp khác phục vụ cho công tác đấu tranh PCTP mua bán người và bảo vệ nạn nhân.

b) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Hình sự).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

2. Tiểu Đề án 2: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người khu vực biên giới và hải đảo”

a) Nội dung trọng tâm

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ PCTP nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động phòng ngừa, đấu tranh.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong quản lý địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ trinh sát ngoại biên, trinh sát kỹ thuật, trinh sát xã hội hóa; tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới, quản lý xuất, nhập cảnh kết hợp với công tác tuyên truyền phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người và các hoạt động lợi dụng đưa người di cư trái phép qua biên giới để lừa bán.

- Tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác tội phạm mua bán người; điều tra, phát hiện, truy bắt đối tượng phạm tội; thu thập tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án hình sự, tiến hành điều tra theo thẩm quyền và thực hiện các biện pháp giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

- Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh thường xuyên và mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên các tuyến, địa bàn trọng điểm khu vực biên giới.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tiến hành các hoạt động nghiệp vụ PCTP mua bán người; hợp tác với lực lượng Công an, Biên phòng của Campuchia trong tuần tra, kiểm soát biên giới; trao đổi thông tin; điều tra, truy bắt tội phạm; giải cứu, trao trả, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán.

- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực pháp luật, nghiệp vụ phòng, chống mua bán người do Bộ, Ngành Trung ương tổ chức.

- Huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ công tác PCTP mua bán người, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

b) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm).

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ.

3. Tiểu Đề án 3: “Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người"

a) Nội dung trọng tâm

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát công tác điều tra, xét xử các vụ án mua bán người.

- Xét xử các vụ án mua bán người, phối hợp lựa chọn án điểm và tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án mua bán người.

- Thực hiện công tác thống kê số liệu tội phạm mua bán người.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, đặc biệt với các nạn nhân là trẻ em.

- Thực hiện hiệu quả quy trình phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.

- Thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về PCTP mua bán người.

- Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho kiểm sát viên, thẩm phán về công tác truy tố, xét xử, nhất là các vụ án mua bán người vì mục đích cưỡng bức lao động; công tác bảo vệ và bồi thường cho các nạn nhân trong các vụ án mua bán người.

- Huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ công tác truy tố, xét xử tội phạm mua bán người và bảo vệ các nạn nhân.

b) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, trật tự xã hội).

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo PCTP, HIV/AIDS, TNXH và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm mua bán người.

3. Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm mua bán người, chú trọng công tác nghiệp vụ, tập trung phát hiện, điều tra khám phá các vụ án mua bán người.

4. Tập trung lực lượng điều tra, khám phá các vụ án mua bán người, đặc biệt là triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán người xuyến quốc gia, liên tỉnh và giải cứu kịp thời các nạn nhân, truy bắt các đối tượng phạm tội.

5. Thực hiện tốt công tác truy tố, xét xử các vụ án mua bán người. Đảm bảo các vụ án đều được truy tố và xét xử nghiêm minh, tránh oan sai và bỏ lọt lội phạm.

6. Duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các Sở ngành trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các Tiểu Đề án, tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, giải cứu nạn nhân và truy bắt các đối tượng phạm tội mua bán người.

7. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để thực hiện Đề án đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, đồng bộ và khả thi. Định kỳ hàng năm có kế hoạch chỉ đạo triển khai và làm tốt công tác giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch này được thực hiện từ nay đến hết năm 2020.

2. Các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch này. Trong đó:

- Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Hình sự): Chủ trì thực hiện Đề án 2; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1 (phôtô gửi kèm).

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm)   : Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 (phôtô gửi kèm).

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, trật tự xã hội): Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu Đề án 3 (phôtô gửi kèm).

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng liên quan xây dựng kế hoạch chung và kế hoạch thực hiện 03 Tiểu Đề án theo đúng quy định.

Kế hoạch triển khai thực hiện của các ngành, địa phương gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Hình sự: Số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) trong tháng 7/2017 để theo dõi.

3. Kinh phí thực hiện

Căn cứ các nhiệm vụ được giao, các Sở ngành, địa phương chủ động bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm để thực hiện Kế hoạch này; lồng ghép với việc thực hiện Chương trình mục tiêu khác. Ngoài ra, còn được huy động từ nguồn kinh phí PCTP và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

4. Chế độ thông tin báo cáo: Các Sở ngành và UBND các địa phương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này định kỳ 6 tháng, năm và tổng kết giai đoạn gửi về Công an tỉnh để tổng hợp chung.

5. Giao Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Hình sự) chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 419/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu419/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực14/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 419/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 419/KH-UBND 2017 thực hiện Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 419/KH-UBND 2017 thực hiện Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu419/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực14/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 419/KH-UBND 2017 thực hiện Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người An Giang

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 419/KH-UBND 2017 thực hiện Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người An Giang

              • 14/07/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/07/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực