Văn bản khác 42/KH-UBND

Kế hoạch 42/KH-UBND về đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 42/KH-UBND 2020 đẩy mạnh lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp đồng Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC NƯỚC NGOÀI THEO HP ĐỒNG NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tnh và Quyết định s 64/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xuất khẩu lao động; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Phấn đấu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có ít nhất 150 lao động thuộc diện chính sách được hỗ trợ.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng:

Tăng cường tuyên truyn, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết nối các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm truyền tải các thông tin đến với xã hội, người lao động, gia đình người lao động về các chế độ, chính sách, các thông tin, hình ảnh v điu kiện sinh hoạt, môi trường làm việc, thu nhập của người lao động đang làm việc ở nước ngoài; đng thời vận động hạn chế tình trạng người lao động vi phạm hợp đng, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

2. Khai thác th trường lao động nước ngoài:

- Tiếp tục kết ni với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có năng lực, uy tín để khai thác và đưa lao động đi làm việc các thị trường có thu nhập cao, tình nh an ninh chính trị và kinh tế - xã hội ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Rumani, Cộng hòa liên bang Đức,...

- Đẩy nhanh xúc tiến Chương trình đưa lao động sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp; chương trình đưa lao động ngành chăm sóc sức khỏe sang Nhật Bản làm việc theo thỏa thuận hp tác.

- Thu hút doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn đơn hàng, mở các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng tại địa bàn nhằm giảm chi phí khi đi làm việc ở nước ngoài.

3. Tạo nguồn lao động để đưa đi lao động ở nước ngoài

- Tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và phân tích, dự báo thị trường lao động (cập nhật cơ sở dữ liệu cung lao động; khảo sát nhu cu lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài,...) để định hướng đào tạo nghề, ngoại ngữ, kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm để tchức đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho học sinh, sinh viên và người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng, đáp ứng yêu cu của nước tiếp nhận lao động.

- Thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm ngoài nước, hội nghị, hội thảo để thông tin về những quy định của pháp luật, chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và các đơn hàng tuyển chọn lao động với sự tham gia của các cp chính quyền, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đng và người lao động.

4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa ngưi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng

- Tăng cường sự phối hp giữa các s, ngành có liên quan với chính quyền các cấp và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hp đồng. Định kỳ hàng quý, tổ chức đánh giá kết quả công tác đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng của địa phương; thường xuyên có chế độ trao đổi thông tin giữa địa phương và doanh nghiệp để phi hp quản lý người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Các cấp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương cho người lao động; ngăn ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, tổ chức đưa lao động ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp đồng thi khen thưởng, động viên các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn Ngân sách nhà nước, được bố trí trong dự toán ngân sách của các đơn vị theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn vn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phi hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tnh,

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổng hợp lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kiểm tra rà soát các doanh nghiệp có đhồ sơ pháp lý và năng lực hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đ thông báo cho các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp biết để phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên thông tin về điều kiện tuyển chọn, quy trình đào tạo, các chi phí liên quan theo từng thị trường tiếp nhận lao động; xây dựng các phóng sự về hiệu quả của chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; ngăn chặn và xử lý kịp thi những hành vi lừa đảo, tiêu cực để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

- Tiếp nhận hồ sơ và chi trả kịp thời kinh phí hỗ trợ cho người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai và tăng cường công tác giám sát việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

- Phi hợp vi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách Xã hội tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách địa phương ủy thác để cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Công an tỉnh:

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho người lao động hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất cảnh đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.

- Đấu tranh ngăn chặn và điều tra xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa lao động ra nước ngoài làm việc.

4. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Công an tnh thực hiện kịp thời việc cp lý lịch tư pháp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật ca Nhà nước và hiệu quả của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng.

- Hỗ trợ thông báo các đơn hàng tuyển chọn lao động theo chương trình phi lợi nhuận do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cũng như hp đng cung ứng lao động do các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng thực hiện.

6. UBND các huyện, thị xã và thành ph Huế

- Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 ca địa phương; giao cụ thể chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho từng xã, phường, thị trấn.

- Phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp lao động có nhu cu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tổ chức các hoạt động tư vấn, kết ni đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hợp đồng cung ứng lao động phù hp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng trên địa bàn; thông báo và niêm yết công khai thông tin vdoanh nghiệp, cán bộ tuyn chọn lao động có đầy đủ thông tin theo qui định để người lao động chủ động tìm hiu, đăng ký; kiên quyết xử lý những trường hợp đến tuyn lao động tại địa phương khi chưa nhận được thông báo hoạt động theo quy định của pháp luật.

7. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Hướng dẫn, hỗ trợ người lao động hoàn chnh hồ sơ, thủ tục vay vốn và kịp thời giải ngân nguồn vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thu hồi nợ, xử lý nợ vay đảm bảo quy định.

8. Các sở, ngành có liên quan: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tạo điu kiện cho người lao động được sớm hoàn thành các thủ tục đ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

9. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hi Cu chiến binh tỉnh

- Triển khai Kế hoạch này cho đoàn viên, hội viên của mình, đồng thời triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị góp phn hoàn thành chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng của tỉnh.

- Chỉ đạo các Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm dạy nghề thuộc quyn quản lý chủ động liên kết với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đng đ tư vn, tuyn chọn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

10. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm:

Chủ động liên kết với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hp đng đtổ chức tư vấn, tuyển chọn, đào tạo ngun lao động v tay ngh, ngoại ngữ theo yêu cu của các thị trường tiếp nhận lao động trước khi đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng, trong đó tập trung vào các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức,...

V. CH ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương chủ động triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh định kỳ (báo cáo 06 tháng trước ngày 20/6/2020; báo cáo tổng kết năm trước ngày 30/11/2020) kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các ngành, các địa phương. Định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (báo cáo 06 tháng trước ngày 25/6/2020; báo cáo tổng kết năm trước ngày 05/12/2020).

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB và XH;
- CT, PCT Nguyễn Dung;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- CVP, PCVP KGVX;
- L
ưu VT, XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu42/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2020
Ngày hiệu lực19/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(11/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 42/KH-UBND 2020 đẩy mạnh lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp đồng Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 42/KH-UBND 2020 đẩy mạnh lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp đồng Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu42/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành19/02/2020
        Ngày hiệu lực19/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (11/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 42/KH-UBND 2020 đẩy mạnh lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp đồng Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 42/KH-UBND 2020 đẩy mạnh lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp đồng Thừa Thiên Huế

              • 19/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực