Văn bản khác 42/KH-UBND

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 42/KH-UBND chương trình phòng chống mua bán người Hà Nội 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Thành phố với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU CỦA CÁC ĐỀ ÁN:

1. Mục tiêu, yêu cầu

1.1. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020 đến các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người nhằm giảm nguy cơ mua bán người; giảm tội phạm mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

1.2. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, thống nhất, toàn diện trong phòng, chống mua bán người.

1.3. Quá trình thực hiện phải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, thiết thực, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Đề án của Chương trình và giữa các ngành chức năng có liên quan để tạo thế đồng bộ, hiệu quả, triệt để trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

2. Các Đề án cthể

2.1. Đề án 1: Truyền thông phòng, chống mua bán người. Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và truyền thông.

a. Chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2017 đạt 75% và năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người;

- Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm (địa bàn có nhiều vụ việc xảy ra, có nhiều nạn nhân bị mua bán trở về hoặc có nhiu nguy cơ) có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người và 50% số xã trên địa bàn Thành phố có mô hình lồng ghép về phòng, chống mua bán người;

- Đến năm 2016, thông tin về công tác phòng, chống mua bán người được đăng tải trên cơ quan báo chí trung ương hoặc địa phương ít nhất 01 tháng/01 lần.

- Đến năm 2020, đạt 75% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi từ 14-60 tuổi, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến mua bán người.

b. Các Tiểu Đề án:

- Tiểu Đề án 1: Truyền thông phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tiểu Đề án 2: Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng. Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

2.2. Đề án 2: Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an Thành phố.

a. Chỉ tiêu cụ thể:

- 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn;

- Hàng năm, 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đphòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn;

- Hàng năm, 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh theo luật định;

- Hàng năm, tăng ít nhất 2% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án mua bán người trên tổng số các vụ việc được phát hiện;

- Hàng năm, đạt 95% số vụ án mua bán người được truy tố trên tổng số vụ do Viện Kiểm sát thụ lý;

- Hàng năm, đạt 95% số vụ án mua bán người được giải quyết và xét xử trên tổng số vụ do Tòa án thụ lý.

b. Các Tiểu Đề án:

- Tiểu đề án 1: Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người khu vực nội địa. Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an Thành phố.

- Tiểu đề án 2: Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người khu vực biên giới, biển và hải đảo.

- Tiểu đề án 3: Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người. Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố.

2.3. Đề án 3: Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

a. Chỉ tiêu cụ thể:

- 100% các trường hợp đã tiếp nhận phải được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật;

- 100% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ chế độ theo quy định của pháp luật;

- 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật;

- Đến năm 2020, xây dựng được các mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán.

b. Các Tiểu Đề án:

- Tiểu Đề án 1: Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân. Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an Thành phố.

- Tiểu Đề án 2: Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

2.4. Đề án 4: Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người. Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố.

Chỉ tiêu cthể:

- 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) phần có liên quan đến tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân được ban hành và có hiệu lực cùng thi đim với Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) được triển khai và thực hiện;

- Xây dựng kế hoạch triển khai và theo dõi thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), trong đó có các quy định liên quan đến phòng, chống tội phạm mua bán người và bảo vệ người bị hại trong các vụ án mua bán người;

- 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người được theo dõi thi hành và đánh giá hiệu quả.

2.5. Đề án 5: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người. Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố.

Chỉ tiêu cụ thể:

- 100% số vụ, việc mua bán người có yếu tố nước ngoài phải được các cơ quan chức năng xem xét phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan đgiải quyết;

- 100% các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên được triển khai thực hiện;

- 100% các điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên được sơ kết, tổng kết theo định kỳ và có kế hoạch phối hợp triển khai trong thời gian tiếp theo.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong toàn xã hội, với các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm mua bán người bằng nhiều hình thức thiết thực, đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi, vùng, miền hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là những người có nguy cơ cao bị mua bán. Lồng ghép nội dung Chương trình 130/CP với các Chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nhất là thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) v“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/11/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới”, Chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, Chương trình bảo vệ trẻ em...; cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng văn hóa người Hà Nội, phong trào “toàn dân tham gia tgiác tội phạm ”...

2. Tổ chức triển khai áp dụng Bộ chỉ số phục vụ công tác giám sát, đánh giá kết quả thực hiện từng Đề án và toàn bộ Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020 và hệ thống phần mềm “Quản công tác phòng, chống mua bán người”.

3. Tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, điều tra khám phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan nước ngoài. Coi trọng các biện pháp phòng ngừa xã hội, xác định các địa bàn trọng điểm và tổ chức tốt việc nắm tình hình, kể cả các khu vực biên giới và các tỉnh có liên quan. Tổ chức điều tra cơ bản, rà soát tình hình phụ nữ, trẻ em bị mua bán và số đối tượng có liên quan đến tội phạm mua bán người để xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh sát hợp. Phát hiện kịp thi, điều tra, xử lý triệt để tội phạm mua bán người xảy ra trên địa bàn Thành phố. Không để hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm lớn về mua bán người.

4. Tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ có hiệu quả với những phụ nữ, trẻ em hồi hương tái hòa nhập cộng đồng. Nghiên cứu, đề xuất kịp thời việc bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy định về tiếp đón, hỗ trợ, tạo công ăn việc làm giúp đỡ những nạn nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

5. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị, bổ sung các văn bản có tính pháp quy về phòng, chống mua bán người; thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ các cơ quan hành pháp và tư pháp về công tác phòng ngừa, điu tra, truy t, xét xử tội phạm mua bán người.

6. Tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, nhất là Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người, Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Lào về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020...

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an thành phố Hà Nội (là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 138/TP)

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138/TP của Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020 đến các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. Trong từng giai đoạn, sẽ có kế hoạch chỉ đạo cụ thể và tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I (2016 - 2018); triển khai giai đoạn II (2019 - 2020) vào cuối năm 2018; tổ chức tổng kết Chương trình vào cuối năm 2020;

- Tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 các cấp của thành phố Hà Nội để đảm bảo các Ban Chỉ đạo hoạt động có hiệu quả;

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, các quận, huyện, thị xã chủ trì thực hiện Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chng tội phạm mua bán người ”, Đề án 4 “Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chng mua bán người”, Đề án 5 “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người”;

- Tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1 thuộc Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chng tội phạm mua bán người khu vực nội địa”, Tiu Đề án 1 thuộc Đ án 3 “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân”;

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch Bộ chỉ số giám sát, đánh giá Chương trình 130/CP, hệ thống phần mềm “Quản lý công tác phòng, chống mua bán người” trên địa bàn Thành phố;

- Coi trọng các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, tích cực, tự giác tham gia tố giác tội phạm. Xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm và tổ chức tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản. Tng điu tra, rà soát nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2011 - 2015, bao gm: tự trở về, giải cứu, trao trả và số chưa được giải cứu, tiếp nhận; số nghi là nạn nhân (xuất khẩu lao động, lao động thời vụ, đi du lịch, kết hôn, cho nhận con nuôi với người nước ngoài, số bỏ nhà đi khỏi địa phương... không rõ lý do). Hàng năm, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn thành phố, để tập trung sự chỉ đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Tổ chức đấu tranh, triệt phá các đối tượng phạm tội mua bán người; tổ chức tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ nạn nhân trong các vụ án mua bán người;

- Phối hợp với các ngành nội chính, chọn đưa ra xét xử điểm, lưu động những vụ án phạm tội mua bán người để tuyên truyền, phòng ngừa và răn đe tội phạm. Đồng thời làm tốt công tác bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là trẻ em trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người;

- Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, lực lượng chức năng các nước, tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL), Hiệp hội Cảnh sát quốc gia Đông Nam Á (ASEANAPOL), cơ quan chức năng của nước láng giềng, nước có đông nạn nhân là người Việt Nam nhằm trao đổi thông tin, lập đường dây nóng, xác định cơ quan đầu mối thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm, giải cứu, tiếp nhận, hồi hương nạn nhân bị mua bán trở về.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chủ trì thực hiện Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người”;

- Tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1 thuộc Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng”;

- Xây dựng, duy trì và thực hiện chuyên trang, chuyên mục trên các cơ quan báo chí; xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở về công tác phòng, chống mua bán người, nhất là cách thức giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chủ trì thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”;

- Tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 thuộc Đề án 3 “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”;

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và quản lý, hướng dẫn, kiểm tra công tác giới thiệu việc làm, đi lao động tại nưc ngoài... nhm phòng, chng việc li dụng các hoạt động đmua bán người;

- Hàng năm phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức điều tra, rà soát, thống kê số nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về để hỗ trợ chế độ theo quy định, tổ chức tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho số phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về;

- Hình thành mạng lưới hỗ trợ nạn nhân và thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em.

4. Sở Tư pháp: Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 130/CP. Xây dựng thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hỗ trợ kết hôn, cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người cho phù hợp với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2016 theo phân cấp ngân sách.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống mua bán người; lồng ghép kiến thức về phòng, chống mua bán người vào các chương trình học tập nội, ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp, từng ngành học.

7. SY tế: Phối hợp với các cơ quan có liên quan quan tâm, khám chữa bệnh cho các nạn nhân bị mua bán nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ, tái hòa nhập cộng đng n định, bn vững.

8. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch: Phối hp với các Sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chng tội phạm mua bán người. Lng ghép nội dung tuyên truyn này vào các chương trình văn hóa, du lịch; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động du lịch, dịch vụ văn hóa nhằm phòng, chống việc li dụng các hoạt động này để mua bán người.

9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức triển khai, quán triệt việc thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016- 2020, lồng ghép với việc thực hiện các Chương trình khác như: Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy... và các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này nhằm nâng cao hiệu quả công tác hợp tác phòng, chống mua bán người trong thời gian ti.

10. Đnghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 thuộc Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng”;

- Tổ chức thực hiện Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, ưu tiên các địa bàn trọng điểm, trọng tâm là: tuyên truyền, phbiến, giáo dục, pháp luật về phòng, chống mua bán người với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: xây dựng các mô hình truyền thông; gặp g, nói chuyện trực tiếp; cung cấp tài liệu; thông qua hoạt động tại cơ sở giáo dục; hoạt động văn hóa, du lịch..

- Củng cố và mở rộng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên về phòng, chống mua bán người. Khảo sát, xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phòng ngừa hiệu quả về mua bán người; tư vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố

a. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố: Thường trực, chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 3 thuộc Đề án 2 “Truy tvà xét xử tội phạm mua bán người”. Phối hợp chặt chẽ với các ngành nội chính trong việc thực hiện quyền công tố, kim sát điều tra, kim sát các vụ án mua bán người. Tổ chức xét xử lưu động, án điểm các vụ án mua bán người để giáo dục, răn đe tội phạm. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về thống kê tội phạm mua bán người.

b. Tòa án nhân dân Thành phố: Phối hợp Viện kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an Thành phố làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người. Tổ chức xét xử điểm, xét xử lưu động các vụ án mua bán người để giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chỉ đạo các các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố tăng cường tuyên truyền nội dung Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020;

- Đưa nội dung của Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020 vào chương trình tập huấn kiến thức về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người cho các đồng chí cấp ủy, Trưởng, phó ban tuyên giáo, cán bộ phụ trách công tác khoa giáo của quận, huyện ủy, các sở, ngành Thành phố, các Đảng bộ khối trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên báo, đài của TW và Hà Nội để nâng cao nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức đoàn thể: phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiu biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và các biện pháp phòng ngừa cho cán bộ, nhân viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị, đoàn th; lồng ghép, xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, tránh trùng dẫm, phô trương hình thức.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các sở, ngành và địa phương. Căn cứ nhiệm vụ được giao theo quy định tại kế hoạch này, hàng năm, các Sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán chi ngân sách, bảo đảm các hoạt động của Chương trình và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương tranh thủ nguồn viện trợ quốc tế và huy động các nguồn hợp pháp khác từ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cá nhân nhm nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Cơ chế quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí Chương trình 130/CP được thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công các sở, ban, ngành đoàn thcủa Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo UBND Thành phố theo quy định (qua Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138/TP - Công an Thành phố, số 87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

2. Giao Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138/TP (Công an Thành phố), phi hợp với các sở, ngành, tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo Thành phchỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan, quán triệt triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ 138/CP;
- V
11, C42 - Bộ Công an;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; (thành viên BCĐ 138/TP)
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CVP, các PVP; các phòng: NC, VX, TNMT, TH;
- CATP (PV11-Đ3);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu42/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 42/KH-UBND chương trình phòng chống mua bán người Hà Nội 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 42/KH-UBND chương trình phòng chống mua bán người Hà Nội 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu42/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành18/02/2016
        Ngày hiệu lực18/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 42/KH-UBND chương trình phòng chống mua bán người Hà Nội 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 42/KH-UBND chương trình phòng chống mua bán người Hà Nội 2016 2020

           • 18/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực