Văn bản khác 42/KH-UBND

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện chương trình hành động quốc gia bình đẳng giới Cà Mau 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới; giai đoạn 2016-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực có sự bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực, góp phần xóa bỏ định kiến, quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình và xã hội giai đoạn 2016-2020.

2. Mc tiêu c thể đến năm 2020:

- 100% đơn vị truyền thông trong tỉnh có chuyên mục, chuyên đề có nội dung về giới, định kiến giới, hành vi bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.

- 85% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- 95% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành tham gia tọa đàm, hội thảo và tập huấn nâng cao kiến thức về giới.

- 100% nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

- 95% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới.

II. NỘI DUNG

1. Công tác truyền thông

Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của các cấp, các ngành, các gia đình và cộng đồng về bình đẳng giới.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, cộng tác viên và cán bộ cơ sở phụ trách công tác truyền thông.

Ngoài Luật Bình đẳng giới và một số chính sách về giới, cần phối hợp tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, “Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW)” đến các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư trên phạm vi toàn tỉnh.

Hàng năm lựa chọn mô hình thí điểm lồng ghép nội dung về bình đẳng giới vào nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ tại xã, phường, thị trấn và trong trường học, doanh nghiệp; xây dựng, duy trì và phát triển đa dạng các chương trình, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó chú trọng chương trình thông tin cơ sở; tổ chức các chiến dịch truyền thông thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia thúc đy bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong cộng đồng và xã hội.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Hàng năm tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ về hoạt động bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới cho cán bộ cơ sở và mạng lưới cộng tác viên ở ấp, khóm. Đồng thời tổ chức tọa đàm, hội thảo để các cán bộ làm công tác bình đẳng giới có thêm kiến thức về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các hoạt động của các phong trào, các hội ở cơ sở.

3. Triển khai cao điểm “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm với các hoạt động chính sau: Treo băng rôn tuyên truyền, pa nô, tờ rơi, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

4. Khảo sát, đánh giá định kỳ về thực trạng tình hình đội ngũ nữ cán bộ quản lý, kiến nghị kịp thời các biện pháp, chính sách có liên quan đến công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ ở các cấp.

5. Mở rộng quy mô và nội dung các hoạt động về nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp và năng lực của đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch vào các chức danh quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; tạo nguồn tham gia các cấp ủy Đảng, các cơ quan dân cử và tổ chức chính trị - xã hội. Hàng năm tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ ở các tỉnh bạn.

6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong những lĩnh vực có nguy cơ bất bình đẳng giới cao như: Mô hình phụ nữ đồng bào dân tộc; mô hình về ngăn ngừa, giảm thiu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đưa các mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm và hằng năm cấp tỉnh đến cơ sở. Duy trì việc thực hiện có hiệu quả về cơ chế báo cáo, thông tin thường xuyên tới lãnh đạo các cấp về công tác bình đẳng giới.

2. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục vận động xã hội nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người trong lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh các cấp và nhân dân. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời các hoạt động và sản phẩm văn hóa, thông tin mang định kiến giới.

3. Các cấp, các ngành tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác bình đẳng giới, tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới.

4. Phát triển hệ thống dịch vụ đảm bảo về chất lượng hỗ trợ nữ và nam bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động bình đẳng giới.

5. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính cho công tác bình đẳng giới; chi ngân sách nhà nước cho công tác bình đẳng giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; ưu tiên nguồn lực cho các đơn vị, địa phương có bất bình đẳng hoặc có nguy cơ về bất bình đẳng giới, vùng có đông đồng bào dân tộc, vùng sâu còn nhiều khó khăn.

6. Hàng năm phối hp với các huyện, thành phố Cà Mau chọn mô hình thí điểm về công tác bình đẳng giới để chỉ đạo; sơ, tổng kết nhân rộng mô hình hiệu quả ở địa bàn trong tỉnh.

7. Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ theo lĩnh vực chuyên môn ở các địa phương; việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đồng thời hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh)

- Chủ trì, phối hợp các ngành, các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch này, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về bình đẳng giới phù hp với Kế hoạch hành động này; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành, huyện, thành phố Cà Mau xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm về bình đẳng giới phù hợp với kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

- Chủ trì, tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hành động trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới trong phạm vi điều chỉnh của văn bản.

3. Sở Ni v

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ công chức, viên chức, giáo viên, sinh viên và học sinh về kiến thức, kỹ năng bình đẳng giới theo phạm vi quản lý của ngành.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu của Kế hoạch.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các ngành chức năng có liên quan tăng cường chỉ đạo triển khai công tác gia đình, tuyên truyền, phổ biến về Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức các điểm, mô hình dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ về bình đẳng giới.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

8. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán người.

9. Ban Dân tc

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục; có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm tuyên truyền về bình đẳng giới trong tỉnh.

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chủ trì hướng dẫn các sở, ban ngành, các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai Kế hoạch bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước; giám sát, phản biện việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.

13. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh khác

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của ngành để phối hợp với các đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các mục tiêu của nội dung Kế hoạch.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2016 - 2020 và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; xây dựng kế hoạch thực hiện, giám sát, quản lý các hoạt động của Kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn và các văn bản hướng dẫn của các sở, ban, ngành chức năng có liên quan. Đồng thời lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả, phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ; đy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới.

- Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng và hàng năm theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Các đơn vị có tên ở mục V;
- CTTĐT tnh; TT CB-TH;
- VXT;
- Lưu: VT. Tr 17/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu42/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2016
Ngày hiệu lực22/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện chương trình hành động quốc gia bình đẳng giới Cà Mau 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện chương trình hành động quốc gia bình đẳng giới Cà Mau 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu42/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành22/06/2016
        Ngày hiệu lực22/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện chương trình hành động quốc gia bình đẳng giới Cà Mau 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện chương trình hành động quốc gia bình đẳng giới Cà Mau 2016 2020

           • 22/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực