Văn bản khác 423/KH-UBND

Kế hoạch 423/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 423/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 423/KH-UBND

Bình Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 66/2008/NĐ-CP) Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (gọi tắt là Quyết định số 2139/QĐ-TTg) Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thông qua đó, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật, tăng cường nhận thức, ý thức về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Từng bước nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp để góp phần giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp; đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, xác định hoạt động ưu tiên trong việc triển khai Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu qua công tác này trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện các hoạt động cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP; đảm bảo tính khả thi, hợp lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Cách thức thực hiện: Rà soát và ban hành Quyết định kiện toàn tổ chức của Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý của tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý của tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

b) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Cử công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do cơ quan cấp trên, sở, ban, ngành tỉnh tổ chức.

- Cơ quan thực hiện: Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý của tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; tiếp tục cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Trang Công báo tỉnh, cổng Thông tin điện tử của tỉnh; cập nhật thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương (văn bản pháp luật mới), văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, các tin, bài viết, sổ tay pháp luật, tài liệu liên quan đến doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử, bản tin các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Sở Tư Pháp: Chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức triển khai thực hiện việc trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tới Trang Công báo tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

+ Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện: Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi có sự mâu thuẫn giữa các thông tin cơ bản của văn bản trên Cơ sở dữ liu quốc gia về pháp luật với bản chính văn bản do chính cơ quan mình tham mưu ban hành, phải thông báo đến Sở Tư pháp để thực hiện việc hiệu đính văn bản; cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, các tin, bài viết, sổ tay pháp luật, tài liệu liên quan đến doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử, bản tin của cơ quan, đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp chuyên trang, chuyên mục hỗ trợ pháp doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, nhằm cung cấp đầy đkịp thời, toàn diện thông tin pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghip; thực hiện duy trì, cập nhật, quảng bá chuyên trang, chuyên mục hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

- Cách thức thực hiện:

+ Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện nâng cấp, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh và giới thiệu những nội dung cơ bản các văn bản này; giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giới thiệu những quy định về các Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật; tổ chức tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về những quy định pháp luật kinh doanh;...

+ Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Công văn hoặc lồng ghép thông qua hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để quảng bá các chuyên trang, chuyên mục hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện và nâng cấp, quảng bá chuyên trang, chuyên mục hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

c) Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh - truyền hình liên quan đến doanh nghiệp như: Chương trình “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Pháp luật và Cuộc sống”, “Hộp thư truyền hình”, “Theo dòng thời sự", “Tư vấn pháp luật trên sóng FM Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; chuyên trang Thông tin pháp luật”, “Chung tay Cải cách thủ tục hành chính” và các chuyên trang khác trên Báo Bình Dương.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

3. Tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề,... để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề,...thiết thực với doanh nghiệp, phù hợp với ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

4. Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể

a) Đổi mới hoạt động tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị về pháp lý của doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Nghiên cứu đổi mới hoạt động của Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý của tỉnh; hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, nhất là tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, nhằm nâng cao chất lượng tư vấn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; đề cử công chức, viên chức có khả năng tư vấn, có nhiều năm kinh nghiệm tham gia tư vấn hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp;

- Cơ quan thực hiện: Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý của tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

b) Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật như hỏi đáp pháp luật, xử lý tình huống, đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, tờ gấp pháp luật, sổ tay pháp luật, ấn phẩm tuyên truyền; xây dựng và phát hành tập tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cấp phát miễn phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

c) Nâng cao chất lượng giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng các hình thức như giải đáp bằng văn bản, thông qua mạng điện t, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

d) Tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật: Thực hin tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thm quyền hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia tnh, Đoàn Luật sư tnh, Hiệp hội doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

5. Tổ chức thực hiện các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp giai đoạn 2015- 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ hỗ trợ và phát doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

a) Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nội dung các dự án gồm: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; hỗ trợ pháp trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể.

- Trách nhiệm thực hiện: các sở, ban, ngành tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

b) Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo đảm quyền kinh doanh bình đẳng tiếp cận ngun lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

- Trách nhiệm thực hiện: các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông quảng bá, giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch được phân công.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính Bộ Tư pháp, hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh: Chủ động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch và Phụ lục kèm theo; tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo định kỳ trước ngày 20/12/2017 để Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

5. Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/12/2017 để Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội DN, Website tỉnh;
- Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh;
- LĐVP (Lg,V), Th;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Stt

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1

- Cập nhật Bộ dữ liệu dùng chung về văn bản quy phạm pháp luật; thiết lập diễn đàn pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Sở; Phát hành sổ tay bộ thủ tục hành chính của Sở, cập nhật và tiếp tục xây dựng sổ tay pháp luật; hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và cung cấp thông tin pháp lý; bản tin, sổ tay, tài liệu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

- Cập nhật thông tin và nâng cao hiệu quả liên kết của Cổng Thông tin điện tử, Bản tin Công Thương; tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp: Phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan; kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trong nước, các cam kết quốc tế và chủ động hội nhập; tăng cường hiệu quả hoạt động của các hiệp hội trong hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp định kỳ (Chương trình Pháp luật và cuộc sng, Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật).

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp; duy trì đường dây nóng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo yêu cầu; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3,4; phối hợp phòng kinh tế các huyện thị xã, thành phố tchức buổi đối thoại với doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của ngành Công Thương.

Cả năm

Sở Công Thương

2

-Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lao động theo chuyên đề liên quan đến doanh nghiệp.

- Triển khai Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiu vùng trong các loại hình doanh nghiệp; tuyên truyền Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm; Chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành cho doanh nghiệp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật và các văn bản quy phạm Pháp luật như Nghị định, Thông tư tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp doanh nghiệp để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Tiếp nhận và và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực lao động- vic làm qua hình thức như: bằng văn bản, trực tiếp hoc thông qua điện thoại...cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Sở.

- Tham gia chương trình Pháp luật và Cuộc sống trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền, giải đáp các chính sách pháp luật, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp tục triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Cả năm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

- Xây dựng, duy trì, rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật đang còn hiệu lực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường việc đăng tải văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước của Trung ương, của tỉnh đặc biệt là nhưng quy định pháp luật mới; các tin, bài viết liên quan đến ngành lĩnh vực xây dựng trên Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục pháp luật về doanh nghiệp trên Website của Sở; trọng tâm phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật và các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp việc triển khai thực hiện giải đáp pháp luật thông qua các hình thức: Giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điên thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Cả năm

Sở Xây dựng

4

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên Trang thông tin điện tử.

- In và phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề liên quan đến doanh nghiệp đối với các lĩnh vưc: Công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông; báo chí xuất bản.

- Tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in cho các chủ doanh nghiệp; tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về công nghệ thông tin, tuyên truyền quy định đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông;

- Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức (Bằng văn bản; thông qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; trực tiếp hoặc thông qua điện thoại...)

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông qua các hình thức: Công văn, điện thoại trực tiếp, email, mục doanh nghiệp phản ánh, chính quyền giải quyết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; tổng hợp các kiến nghị liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để kịp thời tham mưu cho việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới.

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

5

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật của ngành được UBND tỉnh ban hành trong năm 2017 cũng như các chương trình, dự án của tỉnh.

- Xây dựng chương trình tập huấn hướng dẫn xác lập quyền sở hữu trí tuệ thông qua nội dung tổng quan về hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ, cách thức xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, cách thức xác lập quyền đối với sáng chế.

- Tổ chức tiếp nhận thông tin, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp thông qua hình thức: Tổ chức hội thảo, khảo sát doanh nghiệp...

- Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của ngành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của Sở biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản pháp luật, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 30/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Cả năm

Sở khoa học và Công nghệ

6

- Biện soạn, in ấn, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo các chuyên đề liên quan đến doanh nghiệp. Phối hợp soạn thảo tài liệu tuyên truyền các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, phát triển nông nghiệp.

- Tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tập huấn và kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và chất cấm trong chăn nuôi cho các cơ sở, các doanh nghiệp. Tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp doanh nghiệp để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở. Giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức: văn bản mạng điện tử, trực tiếp hoặc thông qua điện thoại...

- Tham gia Chương trình Pháp luật và Cuộc sống trên Đài Phát thanh và truyền hình Bình Dương để tuyên truyền, giải đáp các chính sách pháp luật. Tiếp tục triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Cả năm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

- Xây dựng, duy trì việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Trung ương và Địa phương ban hành để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng miễn phí các thông tin cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ văn hóa của ngành để tham mưu tốt hơn cho Thủ trưởng cơ quan; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản, mạng điện tử, trực tiếp hoặc thông qua điện thoại,...

- Thông qua hoạt động chuyên môn của cơ quan: hội thảo, tọa đàm, sinh hoat chuyên đề,...cơ quan tiếp thu ý kiến, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tình hình thực tế của tỉnh.

Cả năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

- Tiếp tục phổ biến Hiến pháp năm 2013; tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới, các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực: dân sự, đất đai; an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; bình đẳng giới; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động;...thông qua các hình thức phổ biến trực tiếp, niêm yết các quy định pháp luật tại nơi làm việc, tủ sách pháp luật, giỏ sách pháp luật, tờ gấp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tư vấn, giải đáp, trả lời những vướng mắc trong hoạt động quản lý Nhà nước của các sở, ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, thương mại cho các doanh nghiệp.

- Xây dựng, duy trì, rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật của ngành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của Sở; tăng cường việc đăng tải văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến doanh nghiệp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức các đợt tọa đàm và hội thảo lấy ý kiến của doanh nghiệp về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định pháp luật đsửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Cả năm

Sở tư pháp

9

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương: về lệ phí môn bài năm 2017; nội dung cần chú ý khi lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016; hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; pháp luật về đất đai.

Quý I - II

Cục thuế tỉnh

- Tập huấn cho doanh nghiệp: Nội dung cần chú ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016; nội dung cần chú ý về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016; triển khai những quy định bổ sung về chính sách thuế (nếu có).

Thường xuyên

- Đối thoại doanh nghiệp: doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp Hàn Quốc, Chi hội doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Đài Loan, Chi hội thương gia Đài Loan.

Quý I

- Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật cho Chi hội doanh nghiệp Hàn Quốc và Chi hội thương gia Đài Loan theo chương trình phối hợp khi có văn bản mới hoặc khi nhận được văn bản đề nghị.

Cả năm

10

- Giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu; xác định giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan,...) các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp nắm bắt kịp thời.

- Rà soát, duy trì, cập nhật kịp thời dữ liệu điện tử văn bản quy định về hải quan, các thủ tục hành chính, các quy định có liên quan để đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của ngành, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp biết, khai thác và sử dụng. Cập nhật các bài viết, tin tức, các hoạt động liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của ngành.

- Tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để trả lời hoặc đề xuất xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Giải đáp vướng mắc thực hiện pháp luật của doanh nghiệp thông qua các hình thức: Giải đáp bằng văn bản, điện thoại, tại trụ sở cơ quan, tại trụ sở doanh nghiệp, Trang Thông tin điện tử của ngành, Tổ Tư vấn, giải đáp trực tuyến, đối thoại trực tiếp, hội thảo, hội nghị, tập huấn...

Cả năm

Cục Hải quan tỉnh

11

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý; đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới lên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý.

- Chuẩn bị tài liệu triển khai phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật: Luật, Nghị định, Thông tư... và các văn bản hướng dẫn thi hành, tài liệu cập nhật cho doanh nghiệp.

- Tổ chức hội nghị triển khai Luật và các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Lao động cho doanh nghiệp các Khu Công nghiệp.

- Tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu về pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý của Ban quản lý Khu Công nghiệp Bình Dương thông qua các hình thức: bằng văn bản, thông qua các hình thức: bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, trực tiếp, điện thoại,...

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Ban quản các Khu Công nghiệp Bình Dương thông qua các hình thức: công văn, điện thoại trực tiếp, Email, hội thảo, diễn đàn tọa đàm. Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới.

- Phối hợp, tổ chức các Đoàn đi làm việc để nắm tình hình và hướng dẫn các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, doanh nghiệp kế hoạch bổ sung mục tiêu quy mô dự án.

Cả năm

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 423/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu423/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2017
Ngày hiệu lực13/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 423/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 423/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 423/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu423/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành13/02/2017
        Ngày hiệu lực13/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 423/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 423/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương 2017

           • 13/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực