Văn bản khác 424/KH-UBND

Kế hoạch 424/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 424/KH-UBND nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH H
À
TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 424/KH-UBND

Tĩnh, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2015-2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan nhằm đạt được các mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã (BĐVHX) gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 02/7/2015;

- Là Kế hoạch khung, làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phối hợp, thống nhất; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, tổ chức liên quan trong quá trình triển khai thực hiện;

- Tuân thủ đúng các yêu cầu, nội dung của Đề án trong xây dựng, triển khai Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Quy chế, cơ chế và hệ thống văn bản phục vụ hoạt động điểm BĐVHX

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu, xây dựng quy chế và các văn bản quản lý hoạt động các điểm BĐVHX; phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại điểm BĐVHX;

- Bưu điện tỉnh: Rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điểm BĐVHX trên địa bàn tỉnh; xây dựng các cơ chế thù lao kinh doanh dịch vụ tại điểm BĐVHX; các quy định, quy chế, tiêu chuẩn, định mức các hoạt động ở các lĩnh vực quản lý, dịch vụ tại các điểm BĐVHX; văn bản phối hợp triển khai các dịch vụ; văn bản phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và chính quyền các cấp quy định, nội quy đảm bảo hoạt động hiệu quả tại điểm BĐVHX;

- Một số văn bản cần thiết khác có liên quan (các Kế hoạch triển khai đa dạng các dịch vụ nhm hiện đại các đim BĐVHX phù hợp tiến trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng việc cấp các nội dung về văn hóa tại điểm BĐVHX...). Tùy tình hình cụ thể, theo lộ trình từng năm S Thông tin và Truyền thông có văn bản giao hoặc đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng, chủ động trin khai.

2. Nâng cấp điểm BĐVHX, trang thiết bị, tài liệu nhằm phát huy hiệu quả hoạt động tại điểm BĐVHX phấn đấu trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho bà con nông thôn

- Giai đoạn 2015-2016:

+ Bưu điện tỉnh chủ trì rà soát hiện trạng, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại 64 điểm BĐVHX (dự kiến nâng cấp), lên phương án xây dựng 6 đim mới (gồm các xã: Kỳ Thư, Kỳ Ninh, Kỳ Bắc, Thạch Vĩnh, Cẩm Nam, Thạch Hải); báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, thẩm định và xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện.

- Giai đoạn 2017-2020:

+ Đảm bảo 100% điểm BĐVHX được triển khai theo mục tiêu đề ra, đạt bền vững tiêu chí số 8;

+ Trước tháng 6 hàng năm, Bưu điện tỉnh chủ động rà soát các điểm BĐVHX cần nâng cp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông;

+ S Thông tin và Truyền thông xem xét, thẩm định, xây dựng Kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo trước tháng 7 (ưu tiên xã về đích nông thôn mới trong năm và các xã đã về đích);

+ Các điểm tham gia Đề án được nâng cấp đồng bộ như giai đoạn 2015-2016.

3. Hỗ trthù lao cho nhân viên tại điểm BĐVHX

Đảm bảo mức lương hàng tháng của nhân viên điểm BĐVHX tối thiểu bằng mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Giai đoạn 2015-2016: Mức lương của nhân viên điểm BĐVHX là 850.000 đồng; để cải thiện tiền lương hiện tại và đảm bảo bằng mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức sẽ hỗ trợ thù lao cho nhân viên phục vụ mỗi tháng thêm 300.000-350.000 đồng/điểm. Kinh phí trích từ các nguồn:

+ Nguồn Chương trình MTQG xây dựng NTM hỗ trợ: 100.000 đồng/điểm/tháng

+ Nguồn ngân sách huyện hỗ trợ: 100.000 đồng/điểm/tháng;

+ Nguồn Bưu điện chi trả thêm: 100.000 đồng/điểm/tháng;

+ Khuyến khích từ nguồn ngân sách xã hỗ trợ: 50.000 đồng/điểm/tháng;

Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh phối hợp xây dựng Kế hoạch cụ thể trình UBND phê duyệt.

- Giai đoạn 2017-2020: Thực hiện trên cơ sở thu nhập thực trạng và đề xuất của UBND xã, Bưu điện, UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt đề xuất bổ sung, sửa đổi phù hợp lộ trình tăng lương của Chính phủ.

4. Đào to nhân viên điểm BĐVHX

- Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả phục vụ tại điểm BĐVHX, hàng năm nhân viên tại các điểm BĐVHX tham gia Đề án được đào tạo về:

+ Nghiệp vụ: Bưu chính viễn thông, thư viện, bán hàng;

+ Ứng dụng CNTT;

+ Quản lý và lưu trữ sách, báo.

- Hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Bưu điện tính khảo sát, lập danh sách, số lượng, phân lớp, xây dựng Kế hoạch đào tạo trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

5. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Đ án

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các điểm BĐVHX để có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời đi với các sai phạm;

- Tiến hành các đợt kiểm tra, giám sát thực hiện của các đơn vị, địa phương triển khai các nội dung của Kế hoạch;

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm.

6. Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưc tại điểm BĐVHX

- Bưu điện tnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện hàng năm có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại các điểm BĐVHX;

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, Bưu điện tỉnh chuẩn bị nội dung về hiệu quả hoạt động của đim BĐVHX cung cp tại Hội nghị giao ban báo chí (6 tháng một lần);

- Hàng năm, Báo Hà nh, Đài PTTH tnh, Cổng TTĐT tỉnh xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền rộng rãi các điểm BĐVHX hoạt động có hiệu quả;

- Bưu điện tỉnh chuẩn bị nội dung tuyên truyền trên đài TTTH cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cơ sở nhằm thu hút bà con đến điểm BĐVHX.

7. Phối hp với các ngành trong tỉnh và các chương trình của Chính phủ

- Hàng năm, Bưu điện tỉnh chủ trì, phi hợp với Sở Thông tin và Truyn thông tổ chức hội nghị báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, định hướng phát triển dịch vụ, các chương trình, kế hoạch để xác định việc phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động điểm BĐVHX;

- Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng cơ chế thu hút, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, các cấp, các ngành lồng ghép, phối hợp, đầu tư, trực tiếp xây dựng, phát trin điểm BĐVHX, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển dịch vụ, xây dựng nông thôn mới.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Tổng số kinh phí thực hiện đề án: 40.346.100.000 đồng.

(Bn mươi tỷ ba trăm bn mươi sáu triệu một trăm ngàn đồng)

Trong đó:

+ Vốn ngân sách TW (Chương trình XDNTM): 18.414,75 triệu đồng;

+ Vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 3.516,60 triệu đồng;

+ Vốn doanh nghiệp (Bưu điện tỉnh): 18.414,75 triệu đồng.

2. Phân kỳ đầu tư thực hiện Kế hoạch (chi tiết như phụ lục 01)

3. Lộ trình và phân công thực hiện (Cụ thể theo phụ lục 02)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SThông tin và Truyền thông

- Chtrì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch;

- Tham gia ý kiến về quy hoạch hệ thống điểm BĐVHX trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động điểm BĐVHX hoạt động hiệu quả, đảm bảo bền vững tiêu chí số 8 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phi hợp với SThông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 430/CTrPh-BVHTTDL-BTTTT về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm BĐVHX giai đoạn 2013-2020;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy chế luân chuyển, quản lý sách báo; biên soạn nội dung hướng dẫn nghiệp vụ thư viện, công tác quản lý sách báo cho cán bộ phụ trách điểm BĐVHX.

3. Sở Tài chính

Phối hợp Văn phòng Điều phối chương trình Nông thôn mới của tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

4. Văn phòng Điều phối chương trình Nông thôn mi tỉnh

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tnh btrí kinh phí để thực hiện Đán phần kinh phí thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

5. Các Sở, ngành liên quan khác

Căn cứ Quyết định 2556/QĐ-UBND tỉnh ngày 02/7/2015, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

6. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo Kế hoạch;

- Hướng dẫn UBND xã thực hiện phân bổ nguồn từ CTMTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện tiêu chí số 8 theo Kế hoạch.

7. UBND các xã, phường, thị trấn

- Bố trí nguồn kinh phí từ nguồn CTMTQG xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp Bưu điện huyện, thành phố, thị xã nâng cao hiệu quả hoạt động điểm BĐVHX; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân đến đọc sách, báo, tra cứu thông tin trên Internet (miễn phí) tại điểm BĐVHX;

8. Bưu điện tỉnh

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các điểm BĐVHX trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Kế hoạch triển khai Đề án, tranh thủ mọi nguồn lực, nhất là sự đầu tư từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để thực hiện các nội dung liên quan;

- Tiếp nhận, triển khai các chương trình, dự án phục vụ phát triển thông tin và truyền thông tại khu vực nông thôn và các chương trình, dự án khác của Nhà nước về nông thôn tại các điểm BĐVHX;

- Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác: Tổ chức nhân sự, quản lý và vận hành, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và các hoạt động liên quan tại điểm BĐVHX;

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong nội dung của Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyn thông;
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các Phó VP, các Tổ CV VP UBND t
nh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- Bưu điện tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học t
nh;
- Lưu: VT, VX
1;
- Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

PHỤ LỤC 01

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 10/9/2015)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Kinh phí

Phân nguồn đầu tư

Phân kỳ kinh phí

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I

Nội dung

40.346,1

 

40.346,1

8.005,9

6.293,6

5.425,9

5.842,2

6.891,7

7.886,8

1

Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhm phát huy hiệu quả hoạt động tại điểm BĐVHX

36.567,9

TW

17.683,95

3.781,95

2.844,9

2.310,35

2.525,8

2.901,25

3.319,7

Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

Huyện

1.200

200

200

200

200

200

200

 

 

 

 

 

 

 

Bưu điện

17.683,95

3.781,95

2.844,9

2.310,35

2.525,8

2.901,25

3.319,7

2

Hỗ trợ thù lao cho cán bộ phối hợp

2.923,2*

TW

730,8*

40,5

74,7

118,8*

108,9*

177,3*

210,6*

Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

Huyện

730,8*

40,5

74,7

118,8*

108,9*

177,3*

210,6*

730,8*

40,5

74,7

118,8*

108,9*

177,3*

210,6*

Bưu điện

730,8*

40,5

74,7

118,8*

108,9*

177,3*

210,6*

3

Đào tạo nhân viên điểm BĐVHX

480

TW

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh

480

30

60

75

90

105

120

Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bưu điện

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện Đề án

330

TW

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh

330

30

40

50

60

70

80

Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bưu điện

 

 

 

 

 

 

 

5

Xây dựng các quy chế, cơ chế và hthống văn bản cho hoạt động các điểm BĐVHX

45

TW

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh

45

20

5

5

5

5

5

Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bưu điện

 

 

 

 

 

 

 

* Kinh phí hỗ trợ thù lao cho nhân viên điểm BĐVHX trong Phụ lục tạm tính mỗi tháng 300.000 đồng/ điểm, giai đoạn 2017-2020 sẽ thay đổi theo đề xuất của UBND xã, UBND huyện, Bưu điện tnh và theo lộ trình tăng lương của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC 02

LỘ TRÌNH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch s
ố 424/KH-UBND ngày 10/9/2015)

TT

Nội dung

L trình thực hiện

Đơn vị thực hiện

Cơ quan phi hợp

Ghi chú

1

Nâng cấp cơ sở vật chất (hoặc xây mới), trang thiết bị, tài liệu để phát huy hiệu quả hoạt động tại đim BĐVHX

2015- 11 %

2016- 30 %

2016- 45 %

2017- 65 %

2018- 80 %

2019- 90 %

2020- 100 %

UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Bưu điện tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên quan

 

2

Htrợ thù lao cho cán bộ phi hợp

2015- 11 %

2016- 30%

2016- 45 %

2017- 65 %

2018- 80 %

2019- 90 %

2020- 100 %

UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Bưu điện tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên quan

 

3

Đào tạo nhân viên điểm BĐVHX

2015- 11 %

2016- 30 %

2016- 45 %

2017- 65 %

2018- 80 %

2019- 90 %

2020- 100%

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND cấp huyện; các Sở, ban, ngành liên quan

 

4

Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện Đề án

Hàng năm

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND cấp huyện

 

5

Xây dựng các quy chế, cơ chế và hệ thống văn bản cho hoạt động các điểm BĐVHX

Hàng năm

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND cp huyện; Các Sở, ban, ngành liên quan

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 424/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu424/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực10/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 424/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 424/KH-UBND nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 424/KH-UBND nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu424/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành10/09/2015
        Ngày hiệu lực10/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 424/KH-UBND nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 424/KH-UBND nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã Hà Tĩnh

             • 10/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực