Văn bản khác 429/KH-UBND

Kế hoạch 429/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 429/KH-UBND 2021 công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/KH-UBND

Lai Châu, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2019 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 1792/TTCP-KHTH , ngày 19/10/2020 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đối với việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nâng cao hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan,tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò của xã hội trong công tác đấu tranh PCTN, góp phần ổn định an ninh - chính trị, nâng cao hiệu quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về PCTN; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Công tác PCTN của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh hình thức, chiếu lệ.

II. NỘI DUNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác PCTN của cơ quan, đơn vị, địa phương mình có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các văn bản liên quan về công tác PCTN, thực hiện các nội dung theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 1390/KH-UBND ngày 18/7/2019 về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTG ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 -2021”; Kế hoạch số 1938/KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021, Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…

3. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị

3.1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch theo quy định của Luật PCTN và các văn bản có liên quan, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính - ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức cán bộ… Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước việc công khai, minh bạch thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và đơn vị trực thuộc để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

3.2. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại đơn vị mình, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Thanh tra tỉnh để tổng hợp (nội dung có thể lồng ghép vào báo cáo công tác PCTN định kỳ).

3.3. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12/12/2015 của UBND tỉnh về việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa giữa hai buổi trong ngày làm việc; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 928/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ; Kế hoạch số 1390/KH-UBND ngày 18/7/2019 về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ...Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP , ngày 01/7/2019 của Chính phủ về “vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi”.

3.4. Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị bám sát nội dung quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kê khai, thu nhập tài sản.

Tổ chức triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập; tập huấn về công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh; ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập (sau khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ).

3.5. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng ở cơ quan, đơn vị mình theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản liên quan; báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khi xảy ra vụ việc liên quan đến tham nhũng về Sở Nội vụ (đồng gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung).

3.6. Thực hiện tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Thực hiện Quyết định số 560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020 của Ban chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, tiến hành tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 theo Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

4.1. Công tác tự kiểm tra nội bộ

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, chỉ đạo việc tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”.

4.2. Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch đã được phê duyệt. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra theo quy định pháp luật.

4.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan hành vi tham nhũng

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các đơn thư tố cáo, tố giác về hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

4.4. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; lựa chọn nội dung thanh tra trách nhiệm cho phù hợp, tập trung vào một số nội dung nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.

4.5. Công tác điều tra, truy tố, xét xử

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 28/01/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 1346/KH-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế mới phát hiện, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, kéo dài theo quy định của pháp luật.

5. Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên yêu cầu; phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác PCTN theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

Thực hiện các quy định của Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình; có trách nhiệm phản ánh, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại đơn vị (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch PCTN năm 2021 gửi về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh trước ngày 05/3/2021, triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo theo quy định; nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải cụ thể, sát với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, ngoài việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổng hợp báo cáo kết quả đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp).

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch này và một số quy định khác về công tác PCTN; định kỳ tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả công tác PCTN của UBND tỉnh để báo cáo các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định; tổng hợp, dự thảo các báo cáo trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh ban hành báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Tham mưu cho UBND tỉnh các kế hoạch về công tác phòn, chống tham nhũng; thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 theo Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; công tác quản lý nhà nước về PCTN; việc thực hiện Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; tổng hợp chung, xây dựng báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 của tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công khai các nội dung theo quy định về công tác PCTN của UBND tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

2.2. Sở Tư pháp

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào dịp triển khai “Ngày Pháp luật” hàng năm; thực hiện, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

2.3. Sở Tài chính

- Rà soát, xây dựng dự thảo tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và công khai tài chính ngân sách, tài sản nhà nước, việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

- Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, tài sản nhà nước, việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn... trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Nội vụ

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; các quy định về quy tắc ứng xử; đạo đức nghề nghiệp; văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, công tác cán bộ, việc chuyển đổi vị trí công tác; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua khen thưởng nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong các cơ quan, đơn vị.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; kết quả thực hiện kiến nghị và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh tổng hợp theo quy định).

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố

- Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Thanh tra tỉnh tổng hợp).

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu.

2.6. Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện công khai các kế hoạch về công tác PCTN năm 2021; các văn bản liên quan đến công tác PCTN trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, đơn vị kịp thời cập nhật thông tin, tổ chức triển khai thực hiện.

2.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung về PCTN; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các cấp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch công tác PCTN năm 2021; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;(b/c)
- Cục IV-Thanh tra Chính phủ;(b/c)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các, huyện, thành phố;
- VP Tỉnh ủy; VP HĐND tỉnh;
- Các DNNN thuộc UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Th3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 429/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu429/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2021
Ngày hiệu lực25/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 429/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 429/KH-UBND 2021 công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 429/KH-UBND 2021 công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu429/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành25/02/2021
        Ngày hiệu lực25/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 429/KH-UBND 2021 công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 429/KH-UBND 2021 công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Lai Châu

              • 25/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực